พระะพุทธศาสอนอะไร - ไม่ต้องศึกษาปริยัติ ก็ปฏิบัติได้

Article Index

สำหรับคำกล่าวที่ว่า  ไม่ต้องเรียนปริยัติก็ปฏิบัติได้ ดังเช่นครูอาจารย์ที่เคารพท่านก็ยังสามารถปฏิบัติได้โดยมิได้ศึกษาปริยัติ  ในข้อนี้  ข้าพเจ้ามีความเห็นว่า  เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่ท่านทำมา  ครูอาจารย์ท่านได้เคยสร้างปัญญาบารมีมามาก  ท่านได้สร้างเหตุที่ทำให้ถึงพร้อมได้ในชาตินี้  ทำให้ท่านสามารถเข้าใจพระธรรมได้โดยมิได้ศึกษาปริยัติโดยตรง  นอกจากนี้หากท่านได้สวดมนต์อยู่เป็นประจำ  ในบทสวดมนต์เหล่านั้นก็เต็มไปด้วยหลักธรรมอันเป็นหัวใจของการปฏิบัติทั้งสิ้น  นับเป็นการศึกษาพระธรรมทางอีกทางหนึ่ง  และอีกประการหนึ่งคือ  ท่านอาจจะเป็นพระอริยบุคคลมาตั้งแต่กำเนิดก็เป็นได้  ดังพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ว่าพระโสดาบัน และพระสกิทาคามี  จักเกิดในปัญจโวการภูมิอันเป็นภูมิที่มนุษย์เกิดได้  คิดได้ดังนี้ข้าพเจ้าจึงตั้งหน้าตั้งตาศึกษาพระธรรมต่อไปเท่าที่ทำได้
การน้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนที่ได้เรียนรู้ในทางภาคทฤษฎีนั้นมาสู่ภาคการปฏิบัติ คือนำมาประพฤติปฏิบัติจริง ๆ เพื่อเป็นการอบรม กาย วาจา และใจ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ นำเอาหลักธรรมที่เรียนรู้แล้วนั้นมาเป็นแนวทางหรือปทัฏฐานแห่งชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะของตน เรียกว่า ปฏิบัติ

สุดท้ายนี้  ขอฝากไว้ว่า  พระพุทธองค์ได้ฝากพระพุทธศาสนาไว้กับพุทธบริษัท  พระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ได้ด้วยพุทธบริษัทมีความสนใจศึกษาพระธรรมคำสอน และนำไปปฏิบัติ  ไม่ทอดทิ้ง  และเมื่อมีความรู้ความเข้าใจแล้ว  ก็เผยแผ่คำสอนอย่างถูกต้องแก่ผุูอื่นตามกำลัง

ข้าพเจ้าเจตนาเขียนบทความนี้โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยช์สำหรับผู้อ่าน โดยเฉพาะเพื่อให้พุทธศาสนิกชนหันมาสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาเพื่อนำมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ในส่วนของพระอภิธรรมนั้น  ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงพระอภิธรรมเฉพาะบางส่วนเท่านั้น และโดยย่อที่สุดด้วยภาษาที่พยายามอย่างยิ่งแล้วที่จะให้อ่านง่ายและไม่่ผิดจากคำสอนของพระองค์  ข้าพเจ้าตระหนักดีว่า บทความนี้ยังไม่สมบูรณ์ หากมีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้เขียนผิดพลาดไป  ไม่ถูกต้องตรงตามคำสอนของพระพุทธองค์  ขอผู้่รู้ได้กรุณาชี้แนะด้วยจักเป็นพระคุณ

อนาลยา

 

This work is licensed.  บทความนี้มีลิขสิทธิ์

  • อนุญาตให้ดาวน์โหลด คัดลอกบทความนี้และเผยแผ่เป็นธรรมทานต่อๆ ไปได้โดยไม่จำกัด ยกเว้นการนำไปใช้เชิงพานิชย์  ทั้งนี้กรุณาอ้างอิงถึงผู้เขียน และแหล่งที่มาคือ http://www.analaya.com
  • หากท่านต้องการนำไปดัดแปลง แก้ไข หรือต่อเติมเพื่อให้บทความนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นก่อนเผยแพร่ กรุณาเขียนว่า ดัดแปลงจาก พร้อมทั้งแจ้งผู้เขียนผ่านคอมเมนท์ในบทความด้วย 
  • ขอบคุณค่ะ
 

Comments   

+4 # ปรมัตถธรรม 4ruang 2016-01-19 15:34
ได้รับความรู้กระจ่างชัด ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลย ทั้งที่เป็นเรื่องของตัวเราเองแท้ ๆ
Reply | Reply with quote | Quote
+9 # พระอภิธรรมpissamai 2014-03-13 14:05
เป็นมหากุศลมากๆๆ ขออนุโมทนาด้วย
สาธุๆๆๆ อนุโมทามิ
Reply | Reply with quote | Quote
+5 # เพิ่งศึกษาพระอภิธรรมบทที่๑Natthika Rhatcha aree 2014-03-09 02:30
ดิฉันจัดอยู่ในประเภทที่ ๔ ..และเพิ่งจะศึกษาพระอภิธรรมบทที่๑อยู่ค่ะ..จากที่เม ื่อก่อนไปวัดทำบุญ ฟังธรรม บวชเนกขัมมะ ๓วัน-๗วันบ้าง เดินจงกลม นั่งสมาธิ แต่ก็ยังไม่เคยรู้วิธีดับทุกข์ว่าต้องทำอย่างไร..จนไ ด้มาศึกษาหาอ่านและฟังจากซีดีธรรมะต่างๆ จึงได้เข้าใจว่าจริงๆ แล้ว..ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งความทุกข์และความสุข ล้วนเกิดมาจากจิตใจของเราเองทั้งสิ้น..จึงได้สนใจเพื ่อจะศึกษาพระอภิธรรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจธร รมชาติการทำงานของกายและใจ เพื่อให้เข้าถึงซึ่งแก่นของพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็ จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและของพระพุทธศาสนาค่ะ.
Reply | Reply with quote | Quote
+3 # ดีมากๆครับพระสมัย ปริปุญฺโญ 2014-01-24 01:40
ควรศึกษาไว้ ศึกษาเป็นประจำ
Reply | Reply with quote | Quote
+2 # ดีมากๆครับพระสมัย ปริปุญฺโญ 2014-01-24 01:37
เป็นธรรมะที่ผมต้องการที่จะศึกษาเรียนรู้ไ้ว้
Reply | Reply with quote | Quote
-1 # พระพุทธฯสอนอะไร?พระธวัชชัย ชาคโร 2013-05-24 23:27
องค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงตรัสสอนทางพ้นทุกข์คือ "สพฺพปา ปสฺส อกรณํ=การเว้นบาปทั้วปวง" - "กุสลสูปสมฺปทา=การทำกุศลให้ถึงพร้อม"-"สจิตปริโยทปน ํ เอตงฺ พุทธสาสนนฺติ=การทำใจให้หมดจดจากกิเลสทั้งปวง นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย" แล้วบาปคืออะไร? ,แล้วบุญคืออะไร? แล้วทำใจให้หมดจดจากกิเลสได้อย่างไร "ใครรู้กดไลท์ใครเข้าใจกดแชร์ที่แน่ แน่ ได้ทั้งบุญ+ทั้งปัญญา จ่ะ สาธุ ขอให้"โสตฺถิพวนฺตุเต"เทอญญญญญญ"(เชิญชมพระไตรปิฏก ฉบับแรกที่เฟสบุ๊คpracha Achakarol)+อ.แนบ มหานีรานนท์" :roll: :eek: :-* :cry: :o
Reply | Reply with quote | Quote
+8 # ถ้ารู้พระธวัชชัยชาคโร 2012-02-01 22:14
ถ้าทุกรูปนามรู้ว่าโลกมีทุกกับการแก้ทุกข์แล้วล่ะก็พ วกเราคงไม่ต้อง.........ใช่หรือไม่ใครช่วยตอบทีhttp: //www.analaya.com/components/com_jcomments/images/ smiles/rolleyes.gif
Reply | Reply with quote | Quote
+5 # #1 การประเคนanalaya 2011-11-11 10:46
Quoting suksri:
ได้รับความรู้มากๆเลยค่ะ จากเมื่อก่อนไม่เคยรู้
จะเข้ามาอ่านประจำ เพราะมีเรื่องที่ต้องศึกษาอีกมาก
สาธุ


อนุโมทนา สาธุค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
+5 # การประเคนsuksri 2011-11-11 09:33
ได้รับความรู้มากๆเลยค่ะ จากเมื่อก่อนไม่เคยรู้
จะเข้ามาอ่านประจำ เพราะมีเรื่องที่ต้องศึกษาอีกมาก
สาธุ
Reply | Reply with quote | Quote

Add comment


Security code
Refresh

Users
3737
Articles
271
Articles View Hits
3314962