พระะพุทธศาสอนอะไร - ข้อคิดเกี่ยวกับการศึกษาพระอภิธรรม

Article Index


ข้อคิดเกี่ยวกับการศึกษาพระอภิธรร

๑. การศึกษาพระอภิธรรมทำให้เข้าใจคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า  การศึกษาจากครูอาจารย์ที่เคารพ  ก็ยังถือว่าเป็นเพียงเกจิวาธะ  แต่คำสอนในพระอภิธรรมเป็นพระสัทธรรม  ที่ทรงแสดงไว้อย่างละเอียดพิสดาร ด้วยพระสัพพัญญุตญาณ  จึงหาคำสอนใดๆ มาเปรียบมิได้  ในเมื่อเราได้เกิดมาในสมัยที่คำสอนของพระองค์ยังปรากฏอยู่  และเราก็เกิดมาด้วยร่างกายที่ครบ ๓๒  ก็นับว่าเป็นบุญมาก  ทำให้สามารถศึกษาเล่าเรียนได้  หากว่าได้เกิดมาพิการ บ้าใบ้หูหนวก ก็เป็นอันว่าหมดโอกาสที่จะศึกษาได้อย่างแจ่มแจ้ง

ผู้ที่ได้ศึกษาพระอภิธรรม  จะพอสามารถแยกแยะ  เลือกเฟ้น ในการฟ้ง  การอ่าน  การศึกษาได้ว่า  ธรรมนั้นๆ เป็นคำสอนของพระพุทธองค์  หรือเป็นเกจิวาธะ และถูกต้องตรงตามที่พระองค์ได้แสดงไว้หรือไม่  ทำให้มีความเข้าใจในการเลือกเฟ้นธรรม  ก็จะไม่เสียเวลากับธรรมที่ไม่ตรงตามคำสอน ทำให้เป็นผู้ใม่เสียเวลาเนิ่นนานอยู่กับการศึกษา และปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง

๒. แม้ว่าการศึกษาพระอภิธรรมเป็นการสร้างปัญญาบารมี  แต่ก็เป็นเพียงปัญญาที่ได้จากการอ่าน การศึกษา (สุตมยปัญญา) และปัญญาที่ได้จากการคิดพิจารณา (จินตามยปัญญา)  แต่พระอภิธรรมจะยังผลอันประเสริฐสุดแก่ผู้ศึกษาที่นำความรู้ที่ได้จากการศึกษา และการคิดพิจารณานั้นไปปฏิบัติ  พระอภิธรรมจึงไมได้มีไว้ให้เพียงท่องจำ   หรือเพื่อแสดงว่ารู้มากกว่าผุ้อื่น พระพุทธองค์ทรงเตือนไว้ว่า มิให้นักศึกษาพระอภิธรรมทำตัวเหมือนงูพิษ  ด้วยความรู้ที่มีก็คอยฉกกัดผุ้อื่นที่รู้น้อยกว่า หรือถกเถียงเอาชนะกันในระหว่างนักศึกษาด้วยกัน  แต่ทรงให้ศึกษาพระอภิธรรมเพื่อจะได้เข้าใจแนวทางที่ถูกต้องของการเจริญ สมถะ - วิปัสสนากรรมฐาน ให้เข้าใจเรื้องกรรมและผลของกรรม  เพื่อจะได้นำมาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีศีลมีธรรม  มิทำตนให้เดือดร้อนไปสู่ที่ชั่วในเบื้องต้น  และเพื่อเกิดปัญญารู้แจ้ง  มีดวงตาเห็นธรรม พบกับความสงบร่มเย็นในจิตใจ  จนเข้าถึงพระนิพพานในที่สุด

๓. ความรู้ความเข้าใจในพระอภิธรรมที่ได้จากการศึกษานั้น  เป็นเพียงสัญญา  สัญญาเป็นประโยชน์ในการศึกษาเล่าเรียน  ต่อเมื่อได้ศึกษาจนเข้าใจแล้ว  และได้ก้าวสู่ขั้นการปฏิบัติ  จงวางความปรุ่งแต่งในสัญญา  เพราะวิป้ัสสนาปัญญาจะเกิดขึ้นได้ในจิตที่รู้สภาพธรรมในปัจจุบันขณะอย่างต่อเนื่อง  ปราศจากความคิดนึกในสัญญา

๔.  ขอวอนนักศึกษาพระอภิธรรมทั้งหลายให้เมตตาผู้ที่รู้น้อยกว่า  ด้วยการใช่้ภาษาที่ฟังง่ายๆบ้าง  ถ้าใช้ภาษาบาลี ก็แปลให้ฟังซักนิด  ผุู้ฟังจะได้ทราบเรื่อง  เกิดปัญญา  เกิดฉันทะ  มีกำลังใจ สนใจที่จะศึกษาต่อบ้าง  มิใช่่ฟังแล้วเผ่นหนีเพราะไม่ทราบเรื่อง  ที่กล่าวเช่นนี้เพราะเป็นเรื่องปกติของนักศึกษาพระอภิธรรมที่เวลาพูดธรรมะแล้ว  มักได้รับคำชมว่า  ฟังดูดี แต่ไม่รู้เรื่อง อันนี้เป็นชื่อเสียงของนักเรียนพระอภิธรรมที่ควรปรับปรุง  ในขณะเดียวกันก็ต้องให้ความยุติธรรมแก่นักเรียน รวมทั้งอาจารย์พระอภิธรรมด้วยว่า  การที่จะอธิบายพระอภิธรรมให้ฟังง่ายนั้นยากมาก  ดังนั้นผู้ที่ไม่ได้ศีกษา ก็ต้องทำความเข้าใจข้อนี้ด้วย

 

Comments   

+4 # ปรมัตถธรรม 4ruang 2016-01-19 15:34
ได้รับความรู้กระจ่างชัด ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลย ทั้งที่เป็นเรื่องของตัวเราเองแท้ ๆ
Reply | Reply with quote | Quote
+9 # พระอภิธรรมpissamai 2014-03-13 14:05
เป็นมหากุศลมากๆๆ ขออนุโมทนาด้วย
สาธุๆๆๆ อนุโมทามิ
Reply | Reply with quote | Quote
+5 # เพิ่งศึกษาพระอภิธรรมบทที่๑Natthika Rhatcha aree 2014-03-09 02:30
ดิฉันจัดอยู่ในประเภทที่ ๔ ..และเพิ่งจะศึกษาพระอภิธรรมบทที่๑อยู่ค่ะ..จากที่เม ื่อก่อนไปวัดทำบุญ ฟังธรรม บวชเนกขัมมะ ๓วัน-๗วันบ้าง เดินจงกลม นั่งสมาธิ แต่ก็ยังไม่เคยรู้วิธีดับทุกข์ว่าต้องทำอย่างไร..จนไ ด้มาศึกษาหาอ่านและฟังจากซีดีธรรมะต่างๆ จึงได้เข้าใจว่าจริงๆ แล้ว..ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งความทุกข์และความสุข ล้วนเกิดมาจากจิตใจของเราเองทั้งสิ้น..จึงได้สนใจเพื ่อจะศึกษาพระอภิธรรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจธร รมชาติการทำงานของกายและใจ เพื่อให้เข้าถึงซึ่งแก่นของพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็ จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและของพระพุทธศาสนาค่ะ.
Reply | Reply with quote | Quote
+3 # ดีมากๆครับพระสมัย ปริปุญฺโญ 2014-01-24 01:40
ควรศึกษาไว้ ศึกษาเป็นประจำ
Reply | Reply with quote | Quote
+2 # ดีมากๆครับพระสมัย ปริปุญฺโญ 2014-01-24 01:37
เป็นธรรมะที่ผมต้องการที่จะศึกษาเรียนรู้ไ้ว้
Reply | Reply with quote | Quote
-1 # พระพุทธฯสอนอะไร?พระธวัชชัย ชาคโร 2013-05-24 23:27
องค์สมเด็จพระบรมศาสดาทรงตรัสสอนทางพ้นทุกข์คือ "สพฺพปา ปสฺส อกรณํ=การเว้นบาปทั้วปวง" - "กุสลสูปสมฺปทา=การทำกุศลให้ถึงพร้อม"-"สจิตปริโยทปน ํ เอตงฺ พุทธสาสนนฺติ=การทำใจให้หมดจดจากกิเลสทั้งปวง นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย" แล้วบาปคืออะไร? ,แล้วบุญคืออะไร? แล้วทำใจให้หมดจดจากกิเลสได้อย่างไร "ใครรู้กดไลท์ใครเข้าใจกดแชร์ที่แน่ แน่ ได้ทั้งบุญ+ทั้งปัญญา จ่ะ สาธุ ขอให้"โสตฺถิพวนฺตุเต"เทอญญญญญญ"(เชิญชมพระไตรปิฏก ฉบับแรกที่เฟสบุ๊คpracha Achakarol)+อ.แนบ มหานีรานนท์" :roll: :eek: :-* :cry: :o
Reply | Reply with quote | Quote
+8 # ถ้ารู้พระธวัชชัยชาคโร 2012-02-01 22:14
ถ้าทุกรูปนามรู้ว่าโลกมีทุกกับการแก้ทุกข์แล้วล่ะก็พ วกเราคงไม่ต้อง.........ใช่หรือไม่ใครช่วยตอบทีhttp: //www.analaya.com/components/com_jcomments/images/ smiles/rolleyes.gif
Reply | Reply with quote | Quote
+5 # #1 การประเคนanalaya 2011-11-11 10:46
Quoting suksri:
ได้รับความรู้มากๆเลยค่ะ จากเมื่อก่อนไม่เคยรู้
จะเข้ามาอ่านประจำ เพราะมีเรื่องที่ต้องศึกษาอีกมาก
สาธุ


อนุโมทนา สาธุค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
+5 # การประเคนsuksri 2011-11-11 09:33
ได้รับความรู้มากๆเลยค่ะ จากเมื่อก่อนไม่เคยรู้
จะเข้ามาอ่านประจำ เพราะมีเรื่องที่ต้องศึกษาอีกมาก
สาธุ
Reply | Reply with quote | Quote

Add comment


Security code
Refresh

Users
3737
Articles
271
Articles View Hits
3315063