กลุ่มเพื่อนอนาลยา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
บ้านอนาลยา นานาสาระธรรม อนาลยา พระะพุทธศาสอนอะไร

พระะพุทธศาสอนอะไร

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 54
แย่ดีที่สุด 
ดัชนีบทความ
พระะพุทธศาสอนอะไร
ปริยัติสัทธรรม-พระวินัย
พระสูตร-พระอภิธรรม
พระอภิธรรมสอนอะไร เรียนแล้วมีคุณประโยชน์อย่างไร
ข้อคิดเกี่ยวกับการศึกษาพระอภิธรรม
ปฏิบัติสัทธรรม-ปฏิเวธสัทธรรม
ไม่ต้องศึกษาปริยัติ ก็ปฏิบัติได้
ทุกหน้า

 

sarana

พระพุทธศาสนาสอนอะไร

พระไตรปิฎกกับพระสัทธรรม ๓

ก่อนจะปรินิพพาน  พระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่า

"อานนท์  เมื่อเราล่วงลับไปแล้ว  เธอทั้งหลายอาจจะคิดว่า  บัดนี้พวกเธอไม่มีศาสดาแล้วจะพึงว้าเหว่ไร้ที่พึ่ง  อานนท์เอย  พึงประกาศให้ทราบทั่วกันว่า  ธรรมวินัยอันใดที่เราได้แสดงแล้วบัญญัติแล้ว  ขอให้ธรรมวินัยอันนั้นจงเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราต่อไป  เธอทั้งหลายจงมีธรรมวินัยเป็นที่พึ่ง  อย่าได้มีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลย"

ากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ปรารถนาที่จะศึกษาพระธรรมแต่ไม่สามารถใช้เวลาทั้งหมดให้แก่การศึกษาได้เหมือนข้าพเจ้า  หรือท่านมีความสงสัยว่าพระพุทธศาสนาสอนอะไร  และควรจะเริ่มศึกษาพระพุทธสาสนาอย่างไร  บทความนี้อาจจะเป็นประโยชน์ เพีื่อที่ท่านจะได้เลือกหมวดธรรมที่จะศึกษา  เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติบนพื้นฐานของความเข้าใจในความหมายตามหลักพระสัทธรรม ๓ 

ระธรรม ในทางพระทุทธศาสนา อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าว่า "พระสัทธรรม"

ในพระไตรปิฎกได้อธิยบายคำว่าพระสัทธรรมไว้หลายนัย ได้แก่สัทธรรม ๓ สัทธรรม ๔  สัทธรรม๗  สัทธรรม ๘  และสัทธรรม ๑๐

ในที่นี้จะกล่าวถึงสัทธรรม ๓ ซึ่งถือเป็นหลักคำสอนของศาสนาพุทธ

พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม พิมพ์ครั้งที่ ๑๖ พ.ศ. ๒๕๕๑ หน้า ๑๒๑ โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ท่านได้แสดงไว้ว่าสัทธรรม 3  หมายถึง ธรรมอันดี, ธรรมที่แท้, ธรรมของสัตบุรุษ, หลักหรือแก่นศาสนา ( good law; true doctrine of the good; essential doctrine)

รรมอันดี  หรือธรรมของสัตบุรุษ มี ๓ คือ

 

 

  

คอมเมนต์  

 
+4 #1 การประเคนsuksri 2011-11-11 09:33
ได้รับความรู้มา กๆเลยค่ะ จากเมื่อก่อนไม่ เคยรู้
จะเข้ามาอ่านประ จำ เพราะมีเรื่องที่ต้องศึกษาอีกมาก
สาธุ
 
 
+4 #2 #1 การประเคนanalaya 2011-11-11 10:46
อ้างอิง suksri:
ได้รับความรู้มากๆเลยค่ะ จากเมื่อก่อนไม่เคยรู้
จะเข้ามาอ่านประจำ เพราะมีเรื่องที่ต้องศึกษาอีกมาก
สาธุ


อนุโมทนา สาธุค่ะ
 
 
+7 #3 ถ้ารู้พระธวัชชัยชาคโร 2012-02-01 22:14
ถ้าทุกรูปนามรู้ ว่าโลกมีทุกกับก ารแก้ทุกข์แล้วล ่ะก็พวกเราคงไม่ ต้อง.........ใช ่หรือไม่ใครช่วย ตอบที[censored] //[censored]ana laya[censored][ censored]ponent s[censored]_[ce nsored]ments/im ages/smiles/rol leyes.gif
 
 
0 #4 พระพุทธฯสอนอะไร ?พระธวัชชัย ชาคโร 2013-05-24 23:27
องค์สมเด็จพระบร มศาสดาทรงตรัสสอ นทางพ้นทุกข์คือ "สพฺพปา ปสฺส อกรณํ=การเว้นบา ปทั้วปวง" - "กุสลสูปสมฺปทา= การทำกุศลให้ถึง พร้อม"-"สจิตปริ โยทปนํ เอตงฺ พุทธสาสนนฺติ=กา รทำใจให้หมดจดจา กกิเลสทั้งปวง นี่คือคำสอนของพ ระพุทธเจ้าทั้งห ลาย" แล้วบาปคืออะไร? ,แล้วบุญคืออะไร ? แล้วทำใจให้หมดจ ดจากกิเลสได้อย่ างไร "ใครรู้กดไลท์ใค รเข้าใจกดแชร์ที ่แน่ แน่ ได้ทั้งบุญ+ทั้ง ปัญญา จ่ะ สาธุ ขอให้"โสตฺถิพวน ฺตุเต"เทอญญญญญญ "(เชิญชมพระไตรป ิฏก ฉบับแรกที่เฟสบุ ๊คpracha Achakarol)+อ.แน บ มหานีรานนท์" :roll: :eek: :-* :cry: :o
 
 
+1 #5 ดีมากๆครับพระสมัย ปริปุญฺโญ 2014-01-24 01:37
เป็นธรรมะที่ผมต ้องการที่จะศึกษ าเรียนรู้ไ้ว้
 
 
+2 #6 ดีมากๆครับพระสมัย ปริปุญฺโญ 2014-01-24 01:40
ควรศึกษาไว้ ศึกษาเป็นประจำ
 
 
+4 #7 เพิ่งศึกษาพระอภ ิธรรมบทที่๑Natthika Rhatcha aree 2014-03-09 02:30
ดิฉันจัดอยู่ในป ระเภทที่ ๔ ..และเพิ่งจะศึก ษาพระอภิธรรมบทท ี่๑อยู่ค่ะ..จาก ที่เมื่อก่อนไปว ัดทำบุญ ฟังธรรม บวชเนกขัมมะ ๓วัน-๗วันบ้าง เดินจงกลม นั่งสมาธิ แต่ก็ยังไม่เคยร ู้วิธีดับทุกข์ว ่าต้องทำอย่างไร ..จนได้มาศึกษาห าอ่านและฟังจากซ ีดีธรรมะต่างๆ จึงได้เข้าใจว่า จริงๆ แล้ว..ทุกสิ่งทุ กอย่างทั้งความท ุกข์และความสุข ล้วนเกิดมาจากจิ ตใจของเราเองทั้ งสิ้น..จึงได้สน ใจเพื่อจะศึกษาพ ระอภิธรรมเพื่อใ ห้เกิดความรู้คว ามเข้าใจธรรมชาต ิการทำงานของกาย และใจ เพื่อให้เข้าถึง ซึ่งแก่นของพระธ รรมคำสอนขององค์ สมเด็จพระสัมมาส ัมพุทธเจ้าและขอ งพระพุทธศาสนาค่ ะ.
 
 
+8 #8 พระอภิธรรมpissamai 2014-03-13 14:05
เป็นมหากุศลมากๆ ๆ ขออนุโมทนาด้วย
สาธุๆๆๆ อนุโมทามิ
 
 
+3 #9 ปรมัตถธรรม 4ruang 2016-01-19 15:34
ได้รับความรู้กร ะจ่างชัด ไม่เคยเข้าใจมาก ่อนเลย ทั้งที่เป็นเรื่ องของตัวเราเองแ ท้ ๆ
 

จำนวนผู้ชม

เรามี 141 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติ

สมาชิก : 1189
Content : 271
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2623324

Login หรือ สมัครสมาชิก