วัตถุประสงค์ของการทำเว็ปไซต์

อนาลยา
วิรังรอง_ทัพพะรังสี,wirangrong_dabbaransi,analaya.com,analaya,studio_d-analaya

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์อนาลยาดอทคอมค่ะ

ขณะนี้เว็ปไซต์อนาลยากำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

เว็ปไซต์ อนาลยา ดอทคอม ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ :
๑. เผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ปริยัติ)
๒. ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา (ปฏิบัติ-ปฏิเวธ)
๓. ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน

อุดมการณ์ :
๑. ปลูกฝัง และส่งเสริมการพัฒนา ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ในสังคม
๒. ไม่แสวงหากำไร หรือรายได้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
๓. ไม่ข้องเกี่ยวกับกับกิจกรรมทางการเมืองใดๆ

กิจกรรม :
เผยแผ่พระธรรม และ ข่าวสารธรรมะต่างๆ ทางอินเทอร์เนต : http://www.analaya.com

อนาลยาดอทคอม เป็นเว็ปไซต์ที่สร้างขึ้น เพื่อน้อมนำกายใจของผู้จัดทำ และผู้เข้ามาเยี่ยมชมไปสู่ความสละ ความละ  ความคลายออกซึ่งกิเลสตัณหาด้วยการศึกษาคำสอนของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และการนำไปปฏิบัติ  เว็ปไซต์นี้จึงประมวลคำสอนทั้งแนวปริยัติ และแนวทางการปฏิบัติ

หากท่านเห็นว่าเว็ปไซต์นี้มีประโยชน์ ชอเชิญท่านร่วมใจกันเข้ามา ณ ที่นี้เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติ ขัดเกลากิเลสในจิตตนให้เบาบางลงไปสู่ความไม่มีที่อาศัยของตัณหาตามกำลัง สติ ปัญญา และบุญบารมีที่ท่านได้สะสมมา

หมายเหตุ: 

อนุญาตให้ดาวน์โหลด คัดลอก  บทความ ข้อมูล ไฟล์เสียง รูปภาพ ในเว๊ปไซต์นี้เพื่อศึกษา และเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานต่อๆ ไปได้ทั้งหมดโดยไม่จำกัด ยกเว้นการนำไปใช้เชิงพานิชย์  ทั้งนี้ได้พยายามระบุแหล่งที่มาของ บทความ ข้อมูล ไฟล์เสียง รูปภาพ ไว้เท่าที่ทราบ จึงขอความกรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาตามที่ได้ระบุไว้ เพื่อเป็นเครดิตแก่เจ้าของข้อมูล และเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าต่อสำหรับท่านที่สนใจ

ธรรมะของครูอาจารย์ถือเป็นมรดกธรรม การแก้ไข แต่งเติมใดๆ จากต้นฉบับเดิม ควรขออนุญตท่านผู้แสดงธรรม บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่รับผิดชอบดูแล    

รูปภาพบางภาพในเว๊ปไซต์นี้ได้มาจาก อีเมลล์ หรือ เว๊ปไซต์ต่างๆ  โดยมิได้จดที่มาไว้  ด้วยแรกคิดว่าจะเก็บไว้ดูส่วนตัว มิได้คิดว่าจะนำมาเผยแผ่ต่อ จึงขออภัยต่อท่านเจ้าของภาพที่นำมาใช้โดยมิได้ขออนุญาต

เริ่มเขียนบทความนี้ เพื่อขยายข้อความที่เคย comment ไว้ใน Facebook.com เรื่อง "โลก" แต่เขียนไปเขียนมา จบลงด้วยเรื่องการปฏิบัติค่ะ

ก็นี่แหละ หัวใจของศาสนาพุทธคือการปฏิบัติ ไม่ว่าจะวนไปเวียนมาอย่างไร ก็มักมาลงเอยที่การปฏิบัตินะคะ

เมื่อพระพุทธองค์กล่าวถึง โลก ท่านหมายความถึง

๑. โอกาสโลก หมายถึง โลกประกอบด้วยธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ และอากาศ

๒. สังขารโลก แบ่งเป็นสังขารที่มีอุปาทานเข้าไปยึด เรียกว่าอุปาทินกสังขาร ที่เราปฏิบัติธรรมกันก็เพื่อขัดเกลากิเลสตัณหา มีโลภะ โทสะ โมหะ เป็นต้น ให้เบาบางลงจนหมดสิ้นไป เรียกได้ว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อลดละความยึดมั่นถือมั่นในสังขาร

สังขารอีกอย่างหนึ่งเรียกว่า อนุปาทินกสังขาร แปลว่า สังขารซึ่งไม่มีอุปาทานเข้าไปยึด หมายถึงผู้ที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว ด้วยว่าพระอรหันต์มองโลกด้วยความว่างเปล่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในความปรุงแต่ง ในสังขาร นี้หมายความว่าพระอรหันต์ท่านก็ยังมีสังขารคือร่างกายและจิตใจอยู่ แต่อุปาทาน คือความยึดมั่นถือมมั่นในสังขาร อันเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณที่จะทำให้เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนั้นท่านไม่มี

๓. สัตว์โลก ในที่นี้ไม่ได้หมายความถึงนายก. นายข. ซึ่งเป็นบัญญัติอารมณ์

แต่ท่านหมายถึง อารมณ์ปรมัตถ์ ได้แก่

...อ่านต่อกดที่ลิงค์ชื่อเรื่องด้านบนค่ะ...

dhamma-rob-kong-fai

เอ็มพีสามเรื่อง ธรรมะรอบกองไฟ  โดยคุณขวัญ เพียงหทัย  สื่อสำหรับผู้เริ่มแสวงหาพุทธรรม

มี ๑๐ แผ่นค่ะ แจกเป็นธรรมทานสำหรับสมาชิกท่านละหนึ่งแผ่นค่ะ

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสื่อธรรมะ

ลงทะเบียนรับซีดีโดยคลิ๊กที่คำว่า "เพิ่มคอมเมนต์ใหม่" ด้านล่างค่ะ

ท่านที่จะให้จัดส่งทางไปรษณีย์ กรุณา ระบุชื่อ นามสกุล  หนึ่งบันทัด

ส่วนที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์    กรุณาใส่เรียงบันทัดลงมาเหมือนการจ่าหน้าซองจดหมาย เพื่อความสะดวกและความถูกต้องในการพริ้นท์ที่อยู่ของท่านเพื่อปะบนหน้าซองจดหมายค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เครดิต: ขอบคุณ คุณพรทิพย์ จงเร่งเพียร ที่ได้มอบหนังสือนี้มา เพื่อให้กลุ่มเพื่อนอนาลยาแจกเป็นธรรมทาน อนุโมทนาค่ะ

Comments   

0 # การจัดส่งสื่ํอธรรมะanalaya 2010-11-11 12:02
ได้จัดส่งเอ็มพี สาม ให้แก่รายนามด้า นล่างนี้แล้ว ในวันนี้ค่ะ

ขออภัยสำหรับรายนามที่ ๑๒-๑๔ ค่ะ มิได้ส่งไห้เพราะท่านลงทะเบียนมาเกินจำนวนหนังสือที่ แจก คือ ๑๐ เล่มค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ 1 ชุดคะมยุเรศ--รัมทรง 2010-11-10 08:38
มยุเรศ รัมทรง
21/1 ม.12 ต.พุทเลา
อ.บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา 13220
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ mp 3ขอเป็นคนดีวิชยา 2010-11-09 12:37
ขอรับmp 3 จำนวน 1 แผ่น ธรรมะรอบกองไฟค่ะ

และขออนุโมทนาบุญ เจ้าค่ะ

วชิรา วิชยานุวัติ
1/180 ม.7 ถนนศรีนครินทร์
ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ cd ชวนม่วนชื่นnong 2010-10-30 18:22
จักรพงษ์ ภูระเก
111 ม.5 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
52130
อยากได้ไว้เพื่อ ทำเป็นต้นฉบับสำ หรับแจกจ่ายให้ก ัลยาณธรรมทุกท่านที่สนใจครับ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับซีดีครับkkung 2010-10-20 23:48
ขออนุโมทนาด้วยครับ
ชัยวัฒน์ เดชตระกูลวงศ์
59/42 หมู่ 3 หมู่บ้านเปี่ยมสุข
ซ.รัตนาธิเบศร์ 34 ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.บางกระสอ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
ขอบพระคุณครับ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ ซีดีทัศวรรณ พึ่งธรรม 2010-10-18 11:28
ทัศวรรณ พึ่งธรรม
44/34 หมู่ 3
ต.บางเขน อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
ขอบคุณค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขออนุโมทนาyes2 2010-10-13 18:33
พัชมณฑ์ รุ่งเกียรติธีรติ
บ.อเมริกันเอกเพรส จก.(มหาชน)388 อ.เอสพีชั้น10CRU สามเสนใน พญาไท กทม.10400
Reply | Reply with quote | Quote
0 # การจัดส่งซีดีanalaya 2010-10-11 20:24
จะส่งซีดีให้แก่สมาชิกรายนามด้านล่างนี้ในวันพรุ่งนี ้ค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ MP3 ธรรมะรอบกองไฟ ขอพระคุณอย่างสูงครับtonsuk88 2010-10-10 16:02
อนุสิทธิ์ มาทา

16/11 ถ.สุดบรรทัด
ต.ปากเพรียว อ.เมือง
จ.สระบุรี
18000
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ CD ธรรมะรอบกองไฟpowerpoppiiez 2010-10-06 18:51
กัญญาภัค ถนอมรักษ์
157 ม.2
ต.บางเค็ม อ.เขาย้อย
จ.เพชรบุรี 76140
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ CD ค่ะnarisaj 2010-10-04 10:57
ดิฉันขอรับ CD mp3 เรื่อง ธรรมะรอบกองไฟ โดยจะไปรับ ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2553 ในเวลา 15.00 น. (เวลาโดยประมาณ) พร้อม MP3 ชวนม่วนชื่นค่ะ

กราบขอบพระคุณล่ วงหน้าและขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้คะ

นริศา จิรนันท์วัฒนา
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ1แผ่นu570 2010-10-02 00:22
พงศิลป์ แซ่ห่าน
289/38 ถ.คลองลำปัก
ดุสิต
กทม.10300
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขออนุโมทนาpigy8 2010-10-01 23:50
ชัญญามณฑ์ ศรีเจริญสุขสันติ
บ.อเมริกันเอกเพรส จก.388 อาคเอสพี ชั้น10
ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กทม.10400(แผนกCRU)
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขออนุโมทนาlaw23 2010-10-01 23:38
พิทักษ์ โพธิทุน
289/41 ถ.หลานหลวง14
แขวง-เขต ดุสิต
กทม.10300
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ ซีดีe20jjj 2010-10-01 00:04
ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ ขอรับ 1 ชุด ครับ

ปวิชย์ ช. สุทธิสงคราม
70/330 ประชานิเวศน์ 2 ซอยประชาชื่น 9/3
ถ.ประชาชื่น อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

ขอบคุณมากครับ
Reply | Reply with quote | Quote

Add comment


Security code
Refresh

Users
3326
Articles
271
Articles View Hits
3148463