วัตถุประสงค์ของการทำเว็ปไซต์

อนาลยา
วิรังรอง_ทัพพะรังสี,wirangrong_dabbaransi,analaya.com,analaya,studio_d-analaya

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์อนาลยาดอทคอมค่ะ

ขณะนี้เว็ปไซต์อนาลยากำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

เว็ปไซต์ อนาลยา ดอทคอม ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ :
๑. เผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ปริยัติ)
๒. ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา (ปฏิบัติ-ปฏิเวธ)
๓. ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน

อุดมการณ์ :
๑. ปลูกฝัง และส่งเสริมการพัฒนา ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ในสังคม
๒. ไม่แสวงหากำไร หรือรายได้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
๓. ไม่ข้องเกี่ยวกับกับกิจกรรมทางการเมืองใดๆ

กิจกรรม :
เผยแผ่พระธรรม และ ข่าวสารธรรมะต่างๆ ทางอินเทอร์เนต : http://www.analaya.com

อนาลยาดอทคอม เป็นเว็ปไซต์ที่สร้างขึ้น เพื่อน้อมนำกายใจของผู้จัดทำ และผู้เข้ามาเยี่ยมชมไปสู่ความสละ ความละ  ความคลายออกซึ่งกิเลสตัณหาด้วยการศึกษาคำสอนของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และการนำไปปฏิบัติ  เว็ปไซต์นี้จึงประมวลคำสอนทั้งแนวปริยัติ และแนวทางการปฏิบัติ

หากท่านเห็นว่าเว็ปไซต์นี้มีประโยชน์ ชอเชิญท่านร่วมใจกันเข้ามา ณ ที่นี้เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติ ขัดเกลากิเลสในจิตตนให้เบาบางลงไปสู่ความไม่มีที่อาศัยของตัณหาตามกำลัง สติ ปัญญา และบุญบารมีที่ท่านได้สะสมมา

หมายเหตุ: 

อนุญาตให้ดาวน์โหลด คัดลอก  บทความ ข้อมูล ไฟล์เสียง รูปภาพ ในเว๊ปไซต์นี้เพื่อศึกษา และเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานต่อๆ ไปได้ทั้งหมดโดยไม่จำกัด ยกเว้นการนำไปใช้เชิงพานิชย์  ทั้งนี้ได้พยายามระบุแหล่งที่มาของ บทความ ข้อมูล ไฟล์เสียง รูปภาพ ไว้เท่าที่ทราบ จึงขอความกรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาตามที่ได้ระบุไว้ เพื่อเป็นเครดิตแก่เจ้าของข้อมูล และเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าต่อสำหรับท่านที่สนใจ

ธรรมะของครูอาจารย์ถือเป็นมรดกธรรม การแก้ไข แต่งเติมใดๆ จากต้นฉบับเดิม ควรขออนุญตท่านผู้แสดงธรรม บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่รับผิดชอบดูแล    

รูปภาพบางภาพในเว๊ปไซต์นี้ได้มาจาก อีเมลล์ หรือ เว๊ปไซต์ต่างๆ  โดยมิได้จดที่มาไว้  ด้วยแรกคิดว่าจะเก็บไว้ดูส่วนตัว มิได้คิดว่าจะนำมาเผยแผ่ต่อ จึงขออภัยต่อท่านเจ้าของภาพที่นำมาใช้โดยมิได้ขออนุญาต

เริ่มเขียนบทความนี้ เพื่อขยายข้อความที่เคย comment ไว้ใน Facebook.com เรื่อง "โลก" แต่เขียนไปเขียนมา จบลงด้วยเรื่องการปฏิบัติค่ะ

ก็นี่แหละ หัวใจของศาสนาพุทธคือการปฏิบัติ ไม่ว่าจะวนไปเวียนมาอย่างไร ก็มักมาลงเอยที่การปฏิบัตินะคะ

เมื่อพระพุทธองค์กล่าวถึง โลก ท่านหมายความถึง

๑. โอกาสโลก หมายถึง โลกประกอบด้วยธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ และอากาศ

๒. สังขารโลก แบ่งเป็นสังขารที่มีอุปาทานเข้าไปยึด เรียกว่าอุปาทินกสังขาร ที่เราปฏิบัติธรรมกันก็เพื่อขัดเกลากิเลสตัณหา มีโลภะ โทสะ โมหะ เป็นต้น ให้เบาบางลงจนหมดสิ้นไป เรียกได้ว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อลดละความยึดมั่นถือมั่นในสังขาร

สังขารอีกอย่างหนึ่งเรียกว่า อนุปาทินกสังขาร แปลว่า สังขารซึ่งไม่มีอุปาทานเข้าไปยึด หมายถึงผู้ที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว ด้วยว่าพระอรหันต์มองโลกด้วยความว่างเปล่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในความปรุงแต่ง ในสังขาร นี้หมายความว่าพระอรหันต์ท่านก็ยังมีสังขารคือร่างกายและจิตใจอยู่ แต่อุปาทาน คือความยึดมั่นถือมมั่นในสังขาร อันเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณที่จะทำให้เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนั้นท่านไม่มี

๓. สัตว์โลก ในที่นี้ไม่ได้หมายความถึงนายก. นายข. ซึ่งเป็นบัญญัติอารมณ์

แต่ท่านหมายถึง อารมณ์ปรมัตถ์ ได้แก่

...อ่านต่อกดที่ลิงค์ชื่อเรื่องด้านบนค่ะ...

chanting-ajban

ขออภัยค่ะ หนังสือนี้แจกหมดแล้วค่ะ

หนังสือ สวดมนต์  วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร

หนังสือนี้มีจำนวน ๑๘ เล่มค่ะ แจกเป็นธรรมทานสำหรับสมาชิก ท่านละ ๑ เล่มค่ะ

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสื่อธรรมะ

  • ลงทะเบียนรับซีดีโดยคลิ๊กที่คำว่า "เพิ่มคอมเมนต์ใหม่" ด้านล่างค่ะ
  • ท่านที่จะให้จัดส่งทางไปรษณีย์ กรุณา ระบุชื่อ นามสกุล  หนึ่งบันทัด
  • ส่วนที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์    กรุณาใส่เรียงบันทัดลงมาเหมือนการจ่าหน้าซองจดหมาย
  • เพื่อความสะดวกและความถูกต้องในการพริ้นท์ที่อยู่ของท่านเพื่อปะบนหน้าซองจดหมายค่ะ

ขอบคุณค่ะ

เครดิต: ขอบคุณ คุณเป็ด-ไพบูลย์ แห่งบริษัท วี พี เพาเวอร์ พรินท์ จำกัด ผู้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ ที่ได้มอบหนังสือนี้มาให้กลุ่มเพื่อนอนาลยาเพื่อแจกเป็นธรรมทาน

อนุโมทนาค่ะ

Comments   

0 # การจัดส่งหนังสือanalaya 2011-03-05 17:04
ได้จัดส่งหนังสือให้รายนามด้านล่างแล้วค่ะ
มี ๓ ท่านสุดท่้ายที่ ขอมาเกินจำนวนที ่ระบุไว้ แต่ได้ส่งส่วนที่เก็บไว้สำหรับแจกทำห้องสมุดไปให้ได้ เพียงสองท่านค่ะ

ซึ่งทำให้ไม่มีหนังสือส่งให้คุณ ดรุณี สมศักดิ์ชัยเจริญ แต่ได้ส่งหนังสือมงคลอันอุดมสูงสุด ธรรมผาสุข ให้คุณตามที่ขอมาแล้วค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับหนังสือค่ะkorea_me 2011-02-27 14:16
ขอรับ1 ชุด ค่ะ


ดรุณี สมศักดิ์ชัยเจริญ

338 ถ.อินทรคีรี อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

อนุโมทนาสาธุค่ะขอความสุข และ ความเจริญ จงมีแก่ท่านและครอบครัวค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับหนังสือสวดมนต์เบิกบาน 2011-02-24 13:59
ขอรับหนังสือสวด มนต์ 1 เล่มคะ และขอขอบคุณผู้จัดพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ.

นาง สุวรรณรัตน์ สุริยันต์
21/3-4 หมู่บ้านธนินทร 2
ซ.วิภาวดีฯ 33 แยก 3 แขวงสนามบิน
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับหนังสือด้วย 1 เล่มค่ะจุ๊ 2011-02-20 19:45
จุรีพร บุญเทียม
88/63 ซอย 4 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งตำเสา
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
90115
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับหนังสือสวดมนต์ค่ะดวงพร แก้วคำ 2011-02-05 15:39
ขอรับหนังสือสวดมนต์ 1 เล่มคะ
ดวงพร แก้วคำ
43 หมู่ 11 ต.บ้านเป้า
อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์
31120

สาธุ ขออนุโมทนาบุญดวยนะค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # การจัดส่งหนังสือanalaya 2011-01-29 13:26
ได้จัดส่งหนังสือให้คุณ วิยะดา พงษ์ชัยชนานนท์ เรียบร้อยแล้วค่ ะ

ขณะนี้เหลือหนัง สืออีกเพียง ๑ เล่มค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับหนังสือค่ะnoyrlk 2011-01-28 22:43
ขออนุโมทนาด้วยค ่ะ
ขอรับ ๑ ชุดนะคะ
กรุณาส่ง
วิยะดา พงษ์ชัยชนานนท์
๒๒๓ ถนนพระราม ๒ แขวงแสมดำ
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ๑๐๑๕๐
Reply | Reply with quote | Quote
0 # การจัดส่งหนังสือanalaya 2011-01-28 14:58
ได้จัดส่งหนังสือให้คุณ ชิชฎา เหมพิจิตร เรียบร้อยแล้วค่ะ

ขณะนี้เหลือหนังสืออีกเพียง ๒ เล่มค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับหนังสือค่ะlekcosy 2011-01-19 14:05
ชิชฎา เหมพิจิตร
38/2 หมู่ 4 ต.หัวดง
อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
60230
Reply | Reply with quote | Quote
0 # การจัดส่งหนังสือanalaya 2010-12-28 14:16
ได้จัดส่งหนังสือให้ตามรายนามข้างล่างนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ขณะนี้เหลือหนังสือแจกอีกเพียง ๓ เล่มค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับหนังสือครับveerayout 2010-12-24 21:01
นายวีระยุทธ จันทมาศ
74 บ้านหนามแท่ง ต.คำขวาง
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
34190
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับหนังสือloungpeeprasit 2010-12-13 12:42
พระ ประสิทธิ์ อัคคธัมโม
เลขาฯเจ้าคณะตำบลโนนคูณ
ศูนย์ยุวชนผดุงธรรมวัดโนนติ้ว
หมู่ที่ ๕ ต.โนนคูณ อ.ยางชุมน้อย
จ.ศรีสะเกษ ๓๓๑๙๐
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับหนังสือสวดมนต์ratsamee 2010-12-12 20:06
ขอรับหนังสือสวดมนต์
กรุณาส่ง
อ.รัศมั วงษ์ศิลา
โรงเรียนสกลทวาปี
ต.โนนหอม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับหนังสือสวดมนต์ครับpsurasak 2010-11-30 12:21
กรุณาส่ง
นายสุรศักดิ์ ปฏิมาประกร
๕๙/๖๗๙ ซอย๔๕ ม.ปัญญาเลคโฮม
ถนนนิมิตรใหม่ เขตคลองสามวา
กทม.๑๐๕๑๐
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับหนังสือครั บWutlions 2010-11-19 23:30
วิวุฒิ โพธิเกษม
52/29 ซอยวัดไตรรัตนาราม
รามอินทรา 8
บางเขน
อนุเสาวรีย์
กทม 10220
Reply | Reply with quote | Quote
0 # การจัดส่งสื่อธรรมะanalaya 2010-11-11 12:05
ได้จัดส่งหนังสือ ให้แก่รายนามด้านล่างนี้แล้ว ในวันนี้ค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับหนังสือครับkkung 2010-10-20 23:49
ขออนุโมทนาด้วยครับ
ชัยวัฒน์ เดชตระกูลวงศ์
59/42 หมู่ 3 หมู่บ้านเปี่ยมสุข
ซ.รัตนาธิเบศร์ 34 ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.บางกระสอ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
ขอบพระคุณครับ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับหนังสือครับจักร 2010-10-19 18:30
ขอรับหนังสือครับ
กรุณาส่ง
นายจักรีวงศ์ มาอ้น
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิราชพยาบาล
ร.พ. ศิริราช ตึกอลุลยเดชวิกรม ชั้น 8
ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพ 10700

ขอบคุณครับ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับหนังสือสวดมนต์ครับWandeedee 2010-10-19 12:49
กรุณาส่ง
นายวันชัย ไพบูลย์อภิบาล
2007/165 ถนนประชาสงเคราะห์38
เขตดินแดง
กทม.
10400
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขออนุโมทนาyes2 2010-10-13 18:40
พัชมณฑ์ รุ่งเกียรติธีรติ
บ.อเมริกันเอกเพรส จก.(มหาชน)
388 อ.เอสพี ชั้น10CRU
สามเสนใน พญาไท
กทม.10400
Reply | Reply with quote | Quote
0 # การจัดส่งหนังสือanalaya 2010-10-11 20:26
จะส่งหนังสือให้แก่สมาชิกรายนามด้านล่างนี้ในวันพรุ่ งนี้ค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ1เล่มu570 2010-10-02 00:24
พงศิลป์ แซ่ห่าน
289/38 ถ.คลองลำปัก
ดุสิต
กทม.10300
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขออนุโมทนาpigy8 2010-10-01 23:45
ชัญญามณฑ์ ศรีเจริญสุขสันติ
บ.อเมริกันเอกเพรส จก.388 อาคารเอสพี ชั้น10
ถ.พหลโยธิน
แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท
กทม.10400(แผนกCRU)
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับหนังสือสวดมนต์law23 2010-10-01 23:35
พิทักษ์ โพธิทุน
289/41 ถ.หลานหลวง14 แขวง-เขตดุสิต กทม.10300
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับหนังสือสวดมนต์e20jjj 2010-10-01 00:11
ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ ขอรับ 1 เล่ม ครับ

ปวิชย์ ช. สุทธิสงคราม
70/330 ประชานิเวศน์ 2 ซอยประชาชื่น 9/3
ถ.ประชาชื่น อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

ขอบคุณมากครับ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอหนังสือสวดมนต์สวย 2010-09-30 16:11
ขอหนังสือสวดมนต์วัดดอยธรรมเจดีย์ 1 เล่มค่ะ
ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

ภาวดี ศรีอำนวยไชย
366 ตลาดศรีดินแดง ถ.ดินแดง
แขวง/เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Reply | Reply with quote | Quote

Add comment


Security code
Refresh

Users
2623
Articles
271
Articles View Hits
2986654