วัตถุประสงค์ของการทำเว็ปไซต์

อนาลยา
วิรังรอง_ทัพพะรังสี,wirangrong_dabbaransi,analaya.com,analaya,studio_d-analaya

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ปไซต์อนาลยาดอทคอมค่ะ

ขณะนี้เว็ปไซต์อนาลยากำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

เว็ปไซต์ อนาลยา ดอทคอม ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ :
๑. เผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ปริยัติ)
๒. ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา (ปฏิบัติ-ปฏิเวธ)
๓. ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน

อุดมการณ์ :
๑. ปลูกฝัง และส่งเสริมการพัฒนา ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ในสังคม
๒. ไม่แสวงหากำไร หรือรายได้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
๓. ไม่ข้องเกี่ยวกับกับกิจกรรมทางการเมืองใดๆ

กิจกรรม :
เผยแผ่พระธรรม และ ข่าวสารธรรมะต่างๆ ทางอินเทอร์เนต : http://www.analaya.com

อนาลยาดอทคอม เป็นเว็ปไซต์ที่สร้างขึ้น เพื่อน้อมนำกายใจของผู้จัดทำ และผู้เข้ามาเยี่ยมชมไปสู่ความสละ ความละ  ความคลายออกซึ่งกิเลสตัณหาด้วยการศึกษาคำสอนของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และการนำไปปฏิบัติ  เว็ปไซต์นี้จึงประมวลคำสอนทั้งแนวปริยัติ และแนวทางการปฏิบัติ

หากท่านเห็นว่าเว็ปไซต์นี้มีประโยชน์ ชอเชิญท่านร่วมใจกันเข้ามา ณ ที่นี้เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติ ขัดเกลากิเลสในจิตตนให้เบาบางลงไปสู่ความไม่มีที่อาศัยของตัณหาตามกำลัง สติ ปัญญา และบุญบารมีที่ท่านได้สะสมมา

หมายเหตุ: 

อนุญาตให้ดาวน์โหลด คัดลอก  บทความ ข้อมูล ไฟล์เสียง รูปภาพ ในเว๊ปไซต์นี้เพื่อศึกษา และเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานต่อๆ ไปได้ทั้งหมดโดยไม่จำกัด ยกเว้นการนำไปใช้เชิงพานิชย์  ทั้งนี้ได้พยายามระบุแหล่งที่มาของ บทความ ข้อมูล ไฟล์เสียง รูปภาพ ไว้เท่าที่ทราบ จึงขอความกรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาตามที่ได้ระบุไว้ เพื่อเป็นเครดิตแก่เจ้าของข้อมูล และเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าต่อสำหรับท่านที่สนใจ

ธรรมะของครูอาจารย์ถือเป็นมรดกธรรม การแก้ไข แต่งเติมใดๆ จากต้นฉบับเดิม ควรขออนุญตท่านผู้แสดงธรรม บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่รับผิดชอบดูแล    

รูปภาพบางภาพในเว๊ปไซต์นี้ได้มาจาก อีเมลล์ หรือ เว๊ปไซต์ต่างๆ  โดยมิได้จดที่มาไว้  ด้วยแรกคิดว่าจะเก็บไว้ดูส่วนตัว มิได้คิดว่าจะนำมาเผยแผ่ต่อ จึงขออภัยต่อท่านเจ้าของภาพที่นำมาใช้โดยมิได้ขออนุญาต

เริ่มเขียนบทความนี้ เพื่อขยายข้อความที่เคย comment ไว้ใน Facebook.com เรื่อง "โลก" แต่เขียนไปเขียนมา จบลงด้วยเรื่องการปฏิบัติค่ะ

ก็นี่แหละ หัวใจของศาสนาพุทธคือการปฏิบัติ ไม่ว่าจะวนไปเวียนมาอย่างไร ก็มักมาลงเอยที่การปฏิบัตินะคะ

เมื่อพระพุทธองค์กล่าวถึง โลก ท่านหมายความถึง

๑. โอกาสโลก หมายถึง โลกประกอบด้วยธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ และอากาศ

๒. สังขารโลก แบ่งเป็นสังขารที่มีอุปาทานเข้าไปยึด เรียกว่าอุปาทินกสังขาร ที่เราปฏิบัติธรรมกันก็เพื่อขัดเกลากิเลสตัณหา มีโลภะ โทสะ โมหะ เป็นต้น ให้เบาบางลงจนหมดสิ้นไป เรียกได้ว่าเป็นการปฏิบัติเพื่อลดละความยึดมั่นถือมั่นในสังขาร

สังขารอีกอย่างหนึ่งเรียกว่า อนุปาทินกสังขาร แปลว่า สังขารซึ่งไม่มีอุปาทานเข้าไปยึด หมายถึงผู้ที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว ด้วยว่าพระอรหันต์มองโลกด้วยความว่างเปล่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในความปรุงแต่ง ในสังขาร นี้หมายความว่าพระอรหันต์ท่านก็ยังมีสังขารคือร่างกายและจิตใจอยู่ แต่อุปาทาน คือความยึดมั่นถือมมั่นในสังขาร อันเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณที่จะทำให้เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนั้นท่านไม่มี

๓. สัตว์โลก ในที่นี้ไม่ได้หมายความถึงนายก. นายข. ซึ่งเป็นบัญญัติอารมณ์

แต่ท่านหมายถึง อารมณ์ปรมัตถ์ ได้แก่

...อ่านต่อกดที่ลิงค์ชื่อเรื่องด้านบนค่ะ...

titi-dhmma-jarn

หนังสื่อเรื่อง ฐิตธรรมาจารย์ เป็นหนังสือที่เล่าถึงประวัติชีวิต และธรรมของพระวิสุทธิสังวรเถร (หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี

สารบัญ

๑.  ประวัติและธรรม พระวิสุทธิสังวรเถร (หลวงพ่อเลี่ยม ฐิตธมฺโม)

๒.  สรุปปฏิปทาในการประพฤติปฏิบัติของหลวงพ่อ

๓.  ถาม-ตอบ

๔.  พระธรรมเทศนาของหลวงพ่อเล่ียม ฐิตธมฺโม

๕.  ของฝกาการเดินทาง

หนังสือนี้มีจำนวน ๑๕ เล่มค่ะ แจกเป็นธรรมทานท่านละหนึ่งเล่มจนกว่าหนังสือจะหมดค่ะ

เครดิต: ขอบคุณ คุณพรทิพย์ จงเร่งเพียร ที่ได้มอบหนังสือนี้มา เพื่อให้กลุ่มเพื่อนอนาลยาแจกเป็นธรรมทาน อนุโมทนาค่ะ

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสื่อธรรมะ

ลงทะเบียนรับซีดีโดยคลิ๊กที่คำว่า "เพิ่มคอมเมนต์ใหม่" ด้านล่างค่ะ

ในช่องสำหรับคอมเมนท์

กรุณา ระบุชื่ีอ นามสกุล  หนึ่งบันทัด

ส่วนที่อยู่สำหรับส่งไปรษณ๊ย์  กรุณาใส่เรียงบันทัดลงมาเหมือนการจ่าหน้าซองจดหมาย เพื่อความสะดวกในการพริ้นท์ที่อยู่ของท่าน แล้วปะบนหน้าซองจดหมายค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขออภัยค่ะ หนังสือนี้ได้แจกหมดแล้วค่ะ ขอเชิญท่านเลือกเล่มอื่นค่ะ

 

Comments   

0 # ขอรับหนังสือเพื่อแจกวิโรจน์ 2014-03-24 08:25
วิโรจน์ จิตรสุภาพ
15ถ.อินทรพิทักษ์
แขวง บางยี่เรือ
เขต ธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพฯ
10600
Reply | Reply with quote | Quote
0 # จัดส่งหนังสืanalaya 2010-09-17 13:13
ได้จัดส่งหนังสือสำหรับรายนามด้ านล่างทั้งหมดเร ียบร้อยแล้วค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับหนังสือyanasirigo 2010-09-11 19:33
ขออนุโมทนา ๑ เล่ม
พระธนภูมิ ญาณสิริโก
วัดเกิดน้ำใส
๙๙ ม.๕ ต.คลองน้ำใส
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
๒๗๑๒๐
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับด้วยครับkkung 2010-09-11 19:30
ขออนุโมทนาด้วยครับ
ชัยวัฒน์ เดชตระกูลวงศ์
59/42 หมู่ 3 หมู่บ้านเปี่ยมสุข
ซ.รัตนาธิเบศร์ 34 ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.บางกระสอ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
ขอบพระคุณครับ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับหนังสือlaw23 2010-09-11 10:07
พิทักษ์ โพทุน
289/41 ถ.หลานหลวง14
แขวง-เขตดุสิต
กทม.10300
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขออนุโมทนา1เล่มu570 2010-09-11 09:59
พงศิลป์ แซ่ห่าน
289/38 ถ.คลองลำปัก ดุสิต กทม.10300
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับเพื่อเป็นมงคลกับชีวิตกรนิศ 2010-09-11 03:53
ขอรับเพื่อเป็นมงคลกับชีวิตและขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
กรณิศ พัฒนชัย
คณะสัตว์แพทย์จุฬา 39 ถนนอังรีดูนัง
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10240
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับด้วยนะค่ะชนิการ์น 2010-09-11 03:49
ขอรับด้วยนะค่ะ
ทิพวรรณ ยงยุทธ์
เลขที่ 188 ซ.ลาดพร้าว 112
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ
10310
ขอบพระคุณมากนะคะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ดิฉันขอรับเป็นธรรมทานด้วยค่ะพิมพ์ภะกา 2010-09-11 03:42
ดิฉันขอรับเป็นธรรมทานด้วยค่ะ
ชนิการ์น เชื้อเขียว
หอพักสตีพรประเสริฐ 2349/11-15 ซ.รามคำแหง 65
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับด้วยค่ะทิพวรรณ 2010-09-11 03:31
ขอรับด้วยค่ะ
พุทธชาติ ยอดคำ 24/113 ห้อง 308 ซ.นวมินทร์76 แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # เรียนท่านสมาชิก ทุกท่านที่ได้ขอ หนังสือฐิตธรมาจารย์ค่ะanalaya 2010-09-11 01:02
อนาลยาจะทำการจัดส่งหนังสือให้ท่านทางไปรษ ณีย์ในวันจันทร์ ที่ ๑๓ กย. นี้ค่ะ

โดยจะจัดส่งให้แก่ท่านที่ได้ส่ง รายชื่อมาภายใน ๑ ทุ่มของคืนวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กย. นี้ค่ะ

ท่านที่ส่งมาหลังจากนี้ จะต้องรอรอบจัดส่งรอบใหม่นะคะ

และกรุณาพิมพ์ชื่อที่อยู่ ทีละบันทัดแบบการจ่าหน้าซองจดหมายเพื่อความสะดวกในกา รพริ้น์มาปะหน้าซอง โดยมิต้องคัดลอก เพราะอาจเกิดควา มผิดพลาดในการคั ดลอกได้ค่ะ

อนุโมทนาค่ะ

อนาลยา
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับหนังสือครับสายันต์--แสนศรี 2010-09-10 23:19
ขออนุโมทนา สาธุ
ขอรับ 1 เล่มครับ เพื่อเอาไว้ให้เพื่อนเป็นธรรมทานครับ
ชื่อ สายันต์ แสนศรี
บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด
89/1 ม.2 ต.กาหลง อ.เมือง
จ.สมุทรสาคร
74000
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับหนังสือชัชวาล 2010-09-10 21:53
ผมขอบูชาเพื่อเป็นธรรมทานด้วยครับ เพื่ออ่านก่อนปฏิบัติธรรมะกรรมฐานเจริญสมาธิและไว้บูชาเพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตครับผม
ชัชวาล ไชยวงค์ พีซีแมนชั่น(5031) เลขที่188 ซอยลาดพร้าว 112 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
10310
เบอร์โทรศัพท์ : 086-3508797 email :
ผมขออนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ
ไม่มีทานใดยิ่งใหญ่เท่าธรรมทาน
เพราะเป็นทานที่บริสุทธิ์
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ1เล่มyes2 2010-09-10 20:56
พัชมณฑ์ รุ่งเกียรติธีรติ
บ.อเมริกันเอกเพรส จก.(มหาชน)388 อ.เอสพี ชั้น10 CRU สามเสนใน พญาไท กทม.10400
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับหนังสือpakyaudio 2010-09-10 00:26
คุณสมนิตย์ ภู่บัว
110 ม.2 ต.ท่างิ้ว
อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์
60180
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับหนังสือค่ะdusdeer 2010-09-07 20:07
ดุษฎี เมธีอัษฎาวุฒิ
91/30 หมู่ 7 ต.สามพราน อ.สามพราน
จ.นครปฐม
73110

ขอขอบพระคุณและขออนโมทนาสาธุค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับหนังสือค่ะBeBe 2010-09-06 19:21
คุณนุชจราพร นุศาสตร์เลิศ
140 หมู่ 5
บ้านทรายขาว ต.ทรายขาว
อ.วังสะพุง จ.เลย 42130

ขอบคุณและขออนุโมทนามา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับหนังสือPhakanant Phongswasdi 2010-09-06 16:10
คุณภคนันท์ พงษ์สวัสดิ์
บริษัท ธนิยะ เทรเวิล เซอร์วิส จำกัด
9/13 ซอย ธนิยะ ถนน สีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10-500
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับหนังสือค่ะpeen 2010-09-06 14:59
นางสาว นิภาพร พาเจริญ
8 หมู่ 15 บ้านดอนแรด
ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี
จ.สุรินทร์ 32130
Reply | Reply with quote | Quote

Add comment


Security code
Refresh

Users
3703
Articles
271
Articles View Hits
3274740