MP3 เสียงอ่านหนังสือเรื่อง ชวนม่วนชื่น

chuan1

เอ็มพีสามเสียงอ่านหนังสื่อเรื่อง 

ชวนม่วนชื่น ธรรมะบันเทิงหลายเรื่องเล่า  โดยพระอาจารย์พรหมวงฺโส ให้เสียงอ่านโดย พระอาจารย์กฤช นิมมฺโล  รวบรวมนิทานธรรมะสั้นๆ ร้อยกว่าเรื่อง ประกอบเสียงดนตรี เป็นธรรมะที่ฟังง่าย ให้คติสอนใจ เด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดี

ซีดีชุดนี้ผลิตขึ้นโดยความคิดริเริ่มของ คุณวราภรณ์ วงษ์พัฒนสิน โดยมีมีวัตถุประสงค์เพื่อบริจาคให้แก่ร.พ.จุฬาลงกรณ์ และ ร.พ.สงฆ์  จำนวน ๔,๐๐๐ แผ่น เพื่อให้ผู้ที่รับซีดีนี้ไป  บริจาคได้ตามกำลังศรัทธาที่ตึกวชิรญาณวงศ์  ร.พ.จุฬาฯ และ ที่ตึกบริจาคของร.พ.สงฆ์    รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นำไปรักษาพระ ภิกษุสงฆ์อาพาธ ที่ร.พ.จุฬาฯ และร.พ.สงฆ์

เครดิต: ขอขอบคุณ คุณบุญวรานันท์ ชัยพิทักษ์พร สมาชิกกลุ่มเพื่อนอนาลยา และ เจ้าภาพผู้จัดพิมพ์เอ็มพีสามครั้งที่ ๒๓ จำนวน  ๒,๐๐๐ แผ่นเมื่อเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔  เพื่อให้กลุ่มเพื่อนอนาลยาแจกเป็นธรรมทาน อนุโมทนาค่ะ

กลุ่มเพื่อนอนาลยาซึ่งเป็นผู้จัดทำซีดีนี้ได้พิมพ์ซีดีนี้เพื่อแจกเป็นธรรมทานต่อเนื่องมาจนปัจจุบันรวม ๒๘ ครั้ง โดยครั้งล่าสุดคือ เดือนพฤศภาคม ๒๕๕๖  จนปัจจุบันรวมทั้งสิ้น ๘๗,๘๐๐  แผ่น  ไม่นับรวมที่มีผู้ขออนุญาติจัดพิมพ์เองเพื่อแจกเป็นธรรมทานอีกหลายพันแผ่น

เมื่อได้จัดทำเว็ปไซต์ธรรมะนี้ จึงแจกผ่านเว็ปไซต์ analaya.com โดยจัดส่งให้ท่านทางไปรณษีย์ ท่านละหนึ่งแผ่น และยังคงรักษาวัตถุประสงค์เดิม ดังนั้นท่านสามชิกที่ได้รับซีดีนี้ไป หากท่านมีความประสงค์จะร่วมบุญนี้ ขอเชิญท่านบริจาคทรัพย์ตามกำลัง ได้ที่:

๑. ตึกวชิรญาณวงศ์   ร.พ.จุฬาฯ  กองทุนรักษาพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

๒. ที่ตึกบริจาคของร.พ.สงฆ์  กองทุนรักษาพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

 ๓. ที่ศิริราชมูลนิธิ เพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลศิริราช

 ๔. หรือที่ลิงค์นี้ค่ะ

 

เนื่องจากมีการนำซีดีชุดนี้ไปแสวงหารายได้อันมิใช่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำซีดีนี้ กลุ่มเพื่อนอนาลยาจึงขอเรียนให้ทราบดังนี้ :

ท่่านที่ได้รับซีดีนี้ไป สามารถทำการก็อปปี้ซีดีนี้ได้เองเพื่อแจกเป็นธรรมทาน จำนวนไม่เกิน ๑๐๐ แผ่น โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องไม่ทำการแก้ไขดัดแปลงไฟล์เสียงและภาพปก หากต้องการก็อปปี้ในจำนวนที่มากกว่านี้ ขอความกรุณาแจ้งให้กลุ่มเพื่อนอนาลยาทราบที่หน้าเว็ปไซต์นี้จักเป็นพระคุณย่ิง และขออนุโมทนาในกุศลจิตที่ท่านได้ช่วยเผยแผ่ซีดีนี้

กลุ่มเพื่อนอนาลยายินดีให้ บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใดๆ  ที่มีความประสงค์จะจัดพิมพ์ซีดีนี้เองเป็นจำนวนมากเพื่อแจกเป็นธรรมทานได้เอง โดยท่านสามารถแก้ไขเฉพาะคำพูดหน้าปกเพื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมของท่าน ทั้่งนี้กลุ่มเพื่อนอนาลยาจะส่งไฟล์หน้าปกต้นฉบับให้แก่ท่าน เมื่อท่านได้ทำการแก้ไขแล้ว ขอความกรุณาส่งกลับมาให้กลุ่มเพื่อนอนาลยาพิจารณาก่อนจัดพิมพ์ โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์นี้ไว้ได้ทืี่หน้าเว็ปไซต์นี้ค่ะ 

ในการสั่งพิมพ์ซีดีใหม่แต่ละครั้ง จำนวนต้องไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ แผ่น สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะนำซีดีนี้ไปแจกเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานน้อยกว่า ๑,๐๐๐  แผ่น ท่านก็จะไม่สามารถจัดพิมพ์ได้   แต่ท่านสามารถร่วมกับกลุ่มเพื่อนอนาลยาจัดพิมพ์ซีดีนี้ โดย  กรุณาระบุรายละเอียดว่าจะนำไปแจกแก่บุคคล หรือหน่วยงานใด ต้องการใช้ซีดีนี้ภายในวันที่เท่าไร  จำนวนกี่แผ่น ละขอให้มีคำว่า "เพื่อแจกเป็นธรรมทาน" ในคำแจ้งความจำนงค์ล่างค่ะ เราจะรวบรวมรายชื่อและจำนวนที่ท่านแจ้งไว้  รวมกับจำนวนที่เราจะจัดพิพม์ครั้งต่อไป แต่หากว่าจำนวนที่ท่านต้องการนั้นไม่มากนัก และเรามีแผ่นเพียงพอ เราอาจจะจัดสรรให้ท่านก่อนได้ค่ะ ในกรณีนี้ ขอให้ท่านแจ้วความจำนงค์ไว้ และท่านจะต้องมารับแผ่นเอง (เราจะส่งไปรษณีย์ให้แก่ท่านที่มิได้อยู่ในกรุงเทฯ เท่่านั้นค่ะ)

บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใดๆ  มีความประสงค์จะแจกซีดีนี้พร้อมตั้งตู้รับบริจาคตามกำลังศรัทธา เพื่อนำรายได้ไปใช้ในศาสนกิจ การกุศล หรือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมใดๆ ขอความกรุณาแจ้งให้กลุ่มเพื่อนอนาลยาทราบก่อน โดยกลุ่มเพื่อนอนาลยาได้รับอนุญาตจาก พระอาจารย์พรหม วงฺโส ให้พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสื่อธรรมะ กรุณาอ่านด้วยค่ะ
 
แจกเป็นธรรมทานท่านละหนึ่งแผ่นค่ะ โดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์  กรุณา ระบุชื่อ นามสกุล หนึ่งบันทัด    ใส่คำว่า"คุณ"ด้วยค่ะ  
 ส่วนที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์  กรุณาใส่เรียงบันทัดลงมาเหมือนการจ่าหน้าซองจดหมาย แต่ละบันทัดอย่าให้ยาวเกินไปค่ะ 
เพื่อความสะดวก สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและความถูกต้องในการพริ้นท์ที่อยู่ของท่านบนหน้าซองจดหมายค่ะ 
 
ดังตัวอย่างนี้ค่ะ
คุณ จิตตรา รักธรรม
๒๒๑/๒ ซอยแสงจันทร์
ต. บางจาก อ. พระโขนง
กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐
 
ขอบคุณค่ะ
 

ลงทะเบียนแจ้งความจำนงค์โดยคลิ๊กที่คำว่า "เพิ่มคอมเมนต์ใหม่" ด้านล่างค่ะ

 

 

แจกเป็นธรรมทานท่านละ ๑ แผ่นค่ะ

 

Comments   

+1 # คุณนิภาวรรณ ลิขิตสมบัติ 2021-08-24 15:48
รบกวนส่งหนังสือให้ได้มั้ยคะ อยากได้เล่มสองค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ CD ชวนม่วนชื่นกิตติ จันทรพิกุล 2020-11-07 16:02
คุณกิตติ จันทรพิกุล
บริษัท สยาม ยามาโมริ จำกัด
เลขที่ 64/74 ต.ปลวกแดง
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
21140 โทร 0819814489
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ CD ชวนม่วนชื่นสนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย 2020-08-12 09:08
ต้องการ CD ชวนม่วนชื่น จำนวน ๓๐๐ แผ่นเพื่อนำไปแจกในงานเกษียณอายุฯ ต้องการประมาณสิ้นเดือนสิงหาคม ถึงต้น กันยายน ๒๕๖๓ ไม่ทราบต้องทำอย่างไรบ้างครับ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ CD ชวนม่วนชื่นสนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย 2020-08-12 09:06
ต้องการ CD ชวนม่วนชื่น จำนวน ๓๐๐ แผ่น เพื่อนำไปแจกในงานเกษียณอายุฯ ต้องการสิ้นเดือนสิงหาคม ถึงต้นกันยายน ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรครับ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ CD ชวนม่วนชื่นกิตติ จันทรพิกุล 2019-09-24 16:10
คุณกิตติ จันทรพิกุล
บริษัท สยาม ยามาโมริ จำกัด
นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด
หมู่ 4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง
จ.ระยอง 21140
081-981-4489
Reply | Reply with quote | Quote
0 # อยากได้ 300 แผ่นanalayaa 2018-08-20 16:41
ขอเบอร์โทรติดต่อด้วยค่ะ ส่งมาทางอีเมล์ อนุโมทนาค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # อยากได้ 300 แผ่นanalayaa 2018-08-20 16:40
ขอเบอร์ติดต่อกลับด้วยค่ะ ส่งมาทางอีเมล์ ค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # อยากได้ 300 แผ่นมาแจกNitchakan 2018-08-20 16:24
สวัสดีค่ะ พอดีอยากนำ cd 300 แผ่นไปแจกที่งานค่ะ เลยอยากทราบว่าจะต้องทำยังไงได้บ้าบคะ เพราะอยากได้วันพุธที่ 22 สิงหา 61 ค่ะ

ขอบคุณค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ CD ชวนมวนชื่นคุณปนัดดา บุญน้อย 2018-03-28 08:09
คุณปนัดดา บุญน้อย
50 ม.6 ต.หนองตำลึง
อ.พานทอง จ.ชลบุรี
20160
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ CD ชวนม่วนชื่นคุณขวัญฤทัย ทันจันทร์ 2018-02-23 09:42
ขอรับ CD ชวนม่วนชื่น

คุณขวัญฤทัย ทันจันทร์
บริษัท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 218 หมู่ 8 ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง
จังหวัดชลบุรี 20220

ขอบคุณค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอซีดีคุณกนกชัย มิ่งขวัญปิยะกุล 2017-10-12 06:03
คุณกนกชัย มิ่งขวัญปิยะกุล

682/97 หมู่บ้านซิตี้พาร์ค
ซอยพัฒนาการ 38 ถนนพัฒนาการ
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กรุงเทพ , 10250
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับซีดีม่วนชื่นคุณภาชิต ซิเต็ง 2017-06-15 09:41
ธนาคารโรงเรียน วก.นายายอาม
๑๙๑ หมู่ที่ ๑๓
ต.นายายอาม อ.นายายอาม
จ.จันทบุรี ๒๒๑๖๐
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับซีดีม่วนชื่นคุณภาชิต ซิเต็ง 2017-06-15 09:40
ธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม
191 หมู่ที่ 13 ต.นายายอามอ.นายายอาม จ.จันทบุรี 22160
โทร.064 1212735
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ MP3 ชวนม่วนชื่น 1 แผ่นคุณ จรวยพร สุภาพ 2017-05-31 13:26
:lol: สถานที่ส่ง บ้านเลขที่ 31 ซอย 3 แยก 5 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ขอบคุณค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ MP3 ชวนม่วนชื่น 1 แผ่นคุณ จรวยพร สุภาพ 2017-05-31 13:22
เลขที่ 31 ซอย 3 แยก 5 ถนนติวานนท์ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ CD ชวนม่วนชื่นดลฤดี 2017-05-19 21:47
กรุณาส่งที่

คุณดลฤดี ศรีศุภผล
25 ซ.เอกมัย 6 ถ.เอกมัย
แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กทม. 10110

ขอบคุณค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ CD ชวนม่วนชื่นศิริพร อัศวปรีชาวงศ์ 2017-01-05 11:00
คุณศิริพร อัศวปรีชาวงศ์
223 ถนนพระสุเมรุ แขวงตลาดยอด
เขตพระนคร กรุงเทพฯ
10200
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับซีดีชวนม่วนชื่นครับดุษดี นันทะวงษ์ 2016-12-08 14:26
คุณ ดุษดี นันทะวงษ์
๑๐๑/๓๑ หมู่ ๓ ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด ๖
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
๑๑๑๒๐
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับcd ชวนม่วนชื่นอังคณา แก้วประทุมรัสมีี 2016-11-13 17:45
86/108 ม 3 บางขุนเทียน จอมทอง กทม 10150
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับCDชวนม่วนชื่นค่ะกฤติกานต์ หรินทรเวทย์ 2016-08-13 09:58
คุณกฤติกานต์ หรินทรเวทย์
2 ซ.ดีเค.22 ถ.มนธาตุราชฯ
แขวงบางบอน เขตบางบอน
กรุงเทพฯ
10150
Reply | Reply with quote | Quote
0 # เจริญพรขอรับ CDขวนม่วนชื่นพระ บุญชัย ชาคโร 2016-07-30 21:29
พระบุญชัย ชาคโร
วัด บ้านน้ำดิบ หมู่10
ต. ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม
จ. สุโขทัย 64150
Reply | Reply with quote | Quote
0 # เจริญพรขอรับ CDขวนม่วนชื่นพระ บุญชัย ชาคโร 2016-07-30 21:23
เจริญพร ขอรับ ซีดี ชวนม่วนชื่น 1แผ่น
พระบุญชัย ชาคโร
วัด บ้านน้ำดิบ หมู่10
ต. ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม
จ. สุโขทัย 64150
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ซีดีฺิBundit 2016-07-24 23:53
กรุณาส่งที่

คุณบัณฑิต กัญยวงศ์หา
2 ซ. 24 ถ.รณชัยชาญยุทธ
ต.ในเมือง อ.เมือง

จ. ร้อยเอ็ด 45000
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับแผ่นซีดีชวนม่วนชื่นค่ะน.อ.หญิง สุกัญญา อาภรณ์พัฒนพงศ์ 2016-06-07 01:44
ชั้น8 สนง.ผู้บังคับบัญชา อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม. ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่.
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒o
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ MP 3 ชวนม่วนชื่นคุณวรนารถ โชติธรรมวัฒน์ 2016-06-01 23:07
กรุณาส่ง
คุณวรนารถ โชติธรรมวัฒน์
38/18 ถ. รัตนาธิเบศร์
ต.ไทรม้า อ. เมือง
จ. นนทบุรี
11000
ขอบพระคุณค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ CD Mp3 ชวนม่วนชื่นรติกร กันฉาย 2016-06-01 11:34
รติกร กันฉาย
23 ซ.รามอินทรา 117
ถนนรามอินทรา
แขวง/เขตมีนบุรี
กรุงเทพฯ 10900

(ถ้าสามารถส่งได้มากกว่า 1 แผ่น รบกวนขอเพิ่มตามผู้จัดสะดวกนะคะ จะนำไปแบ่งปันให้เพื่อนได้ฟังด้วยค่ะ ขอบพระคุณนะคะ)
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับหนังสือชวนม่วนชื่นปริญดา วงศ์พัฒนานุกุล 2016-05-24 15:34
คุณปริญดา วงศ์พัฒนานุกุล

203 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ก.ม.30

ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองฯ

สมุทรปราการ 10280
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ CD 1 แผ่นค่ะคุณวรนารถ โชติธรรมวัฒน์ 2016-05-23 16:03
กรุณาส่งที่
คุณวรนารถ โชติธรรมวัฒน์
38/18 ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.ไทรม้า อ.เมือง
จ.นนทบุรี
ขอบพระคุณค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ส่งแล้วคะอ อนาลยา 2016-04-10 18:43
ส่งแล้วคะ :lol:
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับแผ่น cd ชวนมื่นชื่นปิยนุช 2016-03-05 08:49
คุณปิยนุช วิวัฒนวงศา
206 ถนนลาดหญ้า
คลองสาน
กทม. 10600
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ CD Mp3 ชวนม่วนชื่นแม่ชีศุลีพร จูกุล 2016-03-03 13:58
สวัสดีค่ะขอรับ CD Mp3 เสียงอ่านชวนม่วนชื่น เพื่อแจกแม่ชีภายในวัดและญาติธรรม 10 แผ่นค่ะ อนุโมทนาบุญ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ
กรุณาส่งมาที่
แม่ชีศุลีพร จูกุล
วัดมหาวีระสามัคคยาราม
124 หมู่ 28 ต.หนองแสง
อ.วาปีปทุม
จ.มหาสารคาม 44120
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ CD Mp3คุณธนพล อิงอภินันท์ 2016-02-07 19:06
คุณธนพล อิงอภินันท์
1 ซอย 12 ม.นภาลัย
ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอหนังสือครับธนพล 2016-01-31 09:20
ธนพล อังอภินันท์
1 ซอย 12 ม.นภาลัย
ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา
เขตบางนา กทม. 10260
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอร่วมจัดพิมพ์ซีดีอรุณชัย นิติสุพรรัตน์ 2016-01-30 21:59
ขอร่วมพิมพ์ซีดี ชวนม่วนชื่น เพื่อแจกในงานศพ จำนวน 400 แผ่นครับ ต้องการใช้วันก่อนวันที่ 3/2/59 ครับ ยินดีไปรับเองครับ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ MP3 เสียงอ่านหนังสือเรื่อง ชวนม่วนชื่นคุณไพศาล ศรีสถลมารค 2016-01-28 22:02
คุณไพศาล ศรีสถลมารค
180 ม.4 ถ.มิตรภาพ ซอย 4
ต.จอหอ อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30310
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอcd ธรรมะชวนม่วนชื่นพระสมชาย ธีรวํโส 2016-01-11 10:46
ขอ cd ธรรมะชวนม่วนชื่น 5 แผ่น
พระสมชาย ธีรวํโส
สถาบันปฏิจจสมุปบาท
9 หมู่ 7 บ้านท่าแห ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม
จ.พิจิตร 66140
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ MP3 เสียงอ่านหนังสือเรื่อง ชวนม่วนชื่นคุณโชคชัย ตั้งวงศ์มงคล 2015-12-17 21:21
31/201 ซอยกาญจนาภิเษก 005/1
แขวงหลักสอง เขตบางแค
จังหวัด กรุงเทพฯ 10160
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ CD MP3 ชวนม่วนชื่น 1 แผ่นครับคุณพสุ จั่นสังข์ 2015-11-02 19:46
กรุณาจัดส่งมาที่
คุณพสุ จั่นสังข์
59/1 หมู่2
ตำบลแสลง อำเภอเมือง
จังหวัดจันทบุรี
22000
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับซีดีชวนม่วนชื่นค่ะฉันทนา 2015-09-25 10:49
สวัสดีค่ะ ขอรับซีดี 5 แผ่นค่ะ
เรียนทางชมรม ดิฉันขอรับซีดีเพื่อมาฟังและแจกวัดที่บ้าน คุณแม่ ญาติๆและเพื่อนๆ รวม 5 แผ่นค่ะ

รบกวนส่งมาที่
คุณฉันทนา เสาร์ฤกษ์
113/9 ม.4 ต.บางพระครู
อ.นครหลวง จ.อยุธยา
13260

ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ MP3 เสียงอ่านหนังสือเรื่อง ชวนม่วนชื่นคุณธนาวรรณ ชมภูแก้ว 2015-09-24 13:36
44/27 ซอยพหลโยธิน 11
ถนนพหลโยธิน
สามเสนใน พญาไท
กรุงเทพ 10400
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ MP3 เสียงอ่านหนังสือเรื่อง ชวนม่วนชื่นคุณธนาวรรณ ชมภูแก้ว 2015-09-24 13:33
44/27 ซอยพหลโยธิน 11
ถนนพหลโยธิน
สามเสนใน พญาไท
กรุงเทพ 10400
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ MP3 เสียงอ่านหนังสือเรื่อง ชวนม่วนชื่นคุณ สุภารัตน์ ตรงรัตนวงศ์ 2015-09-11 21:39
16 หมู่ 4 ถนน พระราม 2 ซอย 21
บางมด จอมทอง
กรุงเทพ 10150
Reply | Reply with quote | Quote
0 # #207 ขอรับแผ่น MP3 ชวนม่วนชื่นanalayaa 2015-08-23 12:50
#207 ขอรับแผ่น MP3 ชวนม่วนชื่น — วรรณิต สอาดชูชม "เรียน กลุ่มเพื่อนอนาลยาทราบ
ไม่ทราบว่าขณะนี้ยังมี MP3 เสียงอ่านหนังสือชวนม่วนชื่นอยู่หรือไม่ ดิฉันใคร่ขอรับประมาณ 20-30 แผ่น เพื่อแจกแก่ผู้ที่เคารพ รัก เนื่องจากได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วรู้สึกอยา กแบ่งปันให้บุคคลที่รักและนับถือได้ฟัง โดยเฉพาะเวลาอยู่ในรถ โดยดิฉันต้องการบริจาคเงินเพื่อเป็นค่าจัดทำ 1,000 บาท กรุณาแจ้งเลขที่บัญชีเพื่อโอนเงินด้วยค่ะ ขอบคุณในมุทิตาจิตนะคะ วรรณิต 081-3157783"

กรุณาส่งอีเมล์มาที่ เพื่อคิดต่อขอรับแผ่น และขอบพระคุณคะที่จะร่วมทำบุญค่าจัดทำ แต่ไม่สะดวกที่จะรับเงินค่ะ หากจะร่วมบุญกับกลุ่มเพื่อนอนาลยาเพื่อให้ธรรมเป็นทา น ขอเปลี่ยนเป็นแสตมป์ดวงละ ๓ บาท บ้าง ๒ บาทบ้าง ห้าบาทบ้างก็ได้คะ จำนวนไม่ต้องมากเป็นพันบาทนะคะ เพื่อจะได้นำไปใช้ติดซองสื่อธรรมะที่มีผู้ขอมาผ่านทา ง FB และทางเว็ปไซต์นี้คะ สาธุ อนุโมทนาคะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # จัดส่งแล้วคะanalayaa 2015-08-23 12:45
จัดส่งแล้วคะ :lol:
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับแผ่น MP3 ชวนม่วนชื่นวรรณิต สอาดชูชม 2015-08-17 15:18
คุณวรรณิต สอาดชูชม
81/1 ม.1 ต.ขุนแก้ว
อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
73120
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับแผ่น MP3 ชวนม่วนชื่นวรรณิต สอาดชูชม 2015-08-17 15:13
เรียน กลุ่มเพื่อนอนาลยาทราบ
ไม่ทราบว่าขณะนี้ยังมี MP3 เสียงอ่านหนังสือชวนม่วนชื่นอยู่หรือไม่ ดิฉันใคร่ขอรับประมาณ 20-30 แผ่น เพื่อแจกแก่ผู้ที่เคารพ รัก เนื่องจากได้มีโอกาสอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วรู้สึกอยา กแบ่งปันให้บุคคลที่รักและนับถือได้ฟัง โดยเฉพาะเวลาอยู่ในรถ โดยดิฉันต้องการบริจาคเงินเพื่อเป็นค่าจัดทำ 1,000 บาท กรุณาแจ้งเลขที่บัญชีเพื่อโอนเงินด้วยค่ะ ขอบคุณในมุทิตาจิตนะคะ วรรณิต 081-3157783
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ MP3 ชวนม่วนชื่นพระธนยศ ญาณวีโร 2015-08-10 15:52
พระธนยศ ญาณวีโร
วัดป่าคูณคำวปัสสนา
หมู่ 10 บ้านกลาง ต.กุดไห
อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180
Reply | Reply with quote | Quote
0 # รบกวนขอรับ CD ชวนม่วนซื่นค่ะขวัญฤทัย คงคาลึก 2015-07-27 15:43
ขวัญฤทัย คงคาลึก
Malc-Thai Co.,Ltd.
139 อาคารเศรษฐีวรรณ
ชั้น 15 ถ.ปั้น สีลม
บางรัก กทม. 10500
Reply | Reply with quote | Quote
0 # จัดส่งหนังสือแล้วคะanalayaa 2015-07-18 19:15
:lol:

จัดส่งหนังสือแล้วคะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # #202 ขอรับ cd/mp3 ชวนมื่นชื่น ค่ะ — คุณ รวิภัทร ภูศานุวงศ์analaya 2015-07-18 19:11
ติดต่อนัดวันรับซีดี ๑๐ แผ่นได้ทาง อีเมล์

สำหรับเรื่องการร่วมทำบุญค่าซีดีนั้น ขณะนี้ยังไม่สะดวกที่จะรับคะ กราบขอบพระคุณ สาธุ อนุโมทนาคะ
Reply | Reply with quote | Quote
+1 # ขอรับ cd/mp3 ชวนมื่นชื่น ค่ะคุณ รวิภัทร ภูศานุวงศ์ 2015-07-09 21:50
ขอรับ cd / mp3 ชวนมื่ชื่น จำนวน 10 แผ่น ยินดีไปรับเอง และขอร่วมสมทบผลิตด้วยค่ะ
กรุณาแจ้งที่อยู่ทางเมล์ที่ให้ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
+1 # ขอชวนม่วนชื่น1แผ่นครับคุณอติเทพ วัชรประทีป 2015-07-08 21:06
คุณ อติเทพ วัชรประทีป
218/95 เจนีวาคอนโดมีเนียม3ซอยบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120
Reply | Reply with quote | Quote
+1 # ขอรับMP3 เสียงอ่านหนังสือเรื่อง ชวนม่วนชื่นpin 2015-07-01 10:28
กรุณาส่ง
คุณ พิณณ์อาภา จงสวัสดิ์วรกูล
168 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 96/2
ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางอ้อ
บางพลัด กทม.10700
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ส่งซีดีเรียบร้อยแล้วคะanalayaa 2015-06-30 15:59
ส่งซีดีเรียบร้อยแล้วคะ :lol:
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอCDชวนม่วนชื่น1แผ่นค่ะคุณธนิสร แสงอรุณ 2015-06-20 21:15
สำนักงานตัวแทนคุณธนิสร แสงอรุณ
บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต
221/10 หมู่6 ต.ฟ้าฮ่าม
อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50000
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับซีดี ธรรมะม่วนชื่น 1 แผ่นค่ะทิพวัล 2015-06-15 17:17
คุณทิพวัล หอมจันทร์
419/124 ซอย 8 หมู่บ้านทิพวัล 1
ถนนเทพารักษ์
ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับMp3 ชวนม่วนชื่นค่ะคุณจิราวดี จิรรังคานนท์ 2015-06-15 10:45
คุณจิราวดี จิรรังคานนท์

291 ถนนรัถการ ซอย 6/1

ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่

จ. สงขลา

90110
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ mp3 ชวนม่วนชื่นจิรวรรณ 2015-06-09 10:12
คุณ จิรวรรณ บุญบรรจง
565 ม.แฮปปีแลนด์ทาวเฮาส์ ซ.2
สุขาภิบาล 1 คลองจั่น
บางกะปิ กทม.
10240
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ MP3 ชวนม่วนชื่นจิรวรรณ 2015-06-09 09:51
คุณ จิรวรรณ บุญบรรจง
565 ม.แฮปปีแลด์ทาวเฮาส์ ซ.2
สุขาภิบาล1 คลองจั่น
บางกะปิ กทม.
10240
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอร่วมทำบุญ และขอCD จำนวน500แผ่นจรัสแสง 2015-05-12 15:37
ขอร่วมทำบุญ และขอCD จำนวน 500 แผ่น
เพื่อนำไปแจกในงานศพ
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2558
รบกวนช่วยแจ้งรายละเอียดมาที่ ningqc@hotmail สามารถไปรับและบริจาคด้วยตนเองค่ะ
เบอร์ติดต่อ 087 803 7445
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับmp3 เสียงอ่านหนังสือชวนม่วนชื่นคุณปัทมา สุขศรี 2015-02-20 15:57
1010/12-15 ถ.พระราม4
แขวงสีลม เขตบางรัก
กทม.10500
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอร่วมทำบุญสว่าง 2015-01-15 22:53
ขอร่วมทำบุญ และจะขอCD จำนวน500แผ่นเพื่อนำไปแจกให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ไม่ทราบต้องดำเนินการอะไรบ้างครับ. รบกวนช่วยแจ้งรายละเอียดมาที่ . ผมสามารถไปรับและบริจาคด้วยตนเองครับ. ขอทราบสถานที่ด้วยครับ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับmp3 ชวนม่วนชื่นศิวกิจ ชัยศุจยากร 2014-11-16 10:13
ผมขอร่วมทำบุญและขอรับ mp3 ชวนม่วนชื่น จำนวน200แผ่น เพื่อนำไปแจกเป็นธรรมทานในงานเผาศพของพ่อตาในวันอังค ารที่18พย.2557
ผมจะไปรับด้วยตนเอง หากท่านสะดวกหรือไม่อย่างไร โปรดกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย
ศิวกิจ ชัยศุจยากร
081-6329134
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ CD MP3 ชวนม่วนชื่นจัตวา 2014-11-16 05:10
ขอรับ CD MP3 ชวนม่วนชื่นครับ

กรุณาส่งมาที่

นายจัตวา พันธุ์ปัญญาเทพ
624 หมู่ 1 ซ.แบริ่ง 48
ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270

ขอบพระคุณมากครับ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ mp3เสียงอ่านหนังสือเรื่อง ชวนม่วนชื่น 1 แผ่นครับธนพิสิษฐ เฮ้าเดชไพบูลย์ 2014-11-14 18:37
คุณ ธนพิสิษฐ เฮ้าเดชไพบูลย์
124 หมู่ 7 ต.ธารเกษม
อ.พระพุทธบาท
จ.สระบุรี 18120.
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ซื้อCDชวนม่วนชื่น เพื่อแจกเป็ยธรรมทานรัชพล วิชญเวทางค์ 2014-11-14 13:56
เรียนกลุ่มเพื่อนอนาลยา
ผมได้แผ่นCD ชวนม่วนชื่นนี้ที่Centralพระราม2 ตอนไปชำระค่าบัตรเครดติ เป็นCDที่ดีมากๆจึงมีความประสงค์จะขอซื้อเพื่อไปแจกใ นวันปีใหม่ที่วัดผึ้งไพรธรรมาราม จังหวัดเชียงราย ซึ่งจะเป็นงานอัญเชิญและฉลองพระหยกเขียวขึ้นสู่ฐานบูชาบนเขา.
ไม่ทราบจำนวนที่เหมาะและไม่รบกวนจนเกินควรป็นจำนวน กี่ แผ่นเพื่อแจกเป็นธรรมทานสำหรับงานดังกล่าวขอทราบช่อง ทางโอนเงินด้วยครับ ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุๆๆ
Email:
รัชพล วิชญเวทางค์_mb:090-5919056
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ mp3 ชวนม่วนชื่น 1 แผ่นค่ะพรวลี 2014-09-17 17:08
คุณพรวลี ภรพรรณกิจ
99/20 หมู่บ้าน เมลาวิลล์
ซ.รังสิตนครนายก 46 ถ.เสมาฟ้าคราม
ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี
12130
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ mp3เสียงอ่านหนังสือเรื่อง ชวนม่วนชื่น 1 แผ่นค่ะYosita 2014-09-06 22:06
ขอรับเป็นธรรมทาน 1 แผ่นค่ะ

คุณโยษิตา สิทธิชล
100/116 ม.3 ต.เสม็ด
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

ขอบพระคุณค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับmp3เสียงอ่านช่วนม่วนชื่นค่ะจักษณี 2014-08-29 21:08
เรียนกลุ่มเพื่อนอนาลยา ดิฉันขอรับจำนวน100แผ่นเพื่อแจกเป็นธรรมทานสำหรับงาน เปิดโรงเรียนนานาชาติสุราษฎร์ธานีประมาณวันที่21กันย ายนนี้ค่ะและมีความประสงค์จะร่วมทำบุญค่าจัดทำด้วยขอ ทราบช่องทางโอนเงินด้วยค่ะ ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
คุณ จักษณี สุธีอิสริยะกุล
148/97ถ.กาญจนวิถี
ต.บางกุ้ง อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ MP3 ชวนม่วนชื่นรัตติกร 2014-08-07 11:22
คุณ รัตติกร อรุณฉาย
1 ซอยอิสรภาพ 5 ถนนอิสรภาพ
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ 10600
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับmp3 ชวนม่วนชื่นคุณสุเมธ รัตนา 2014-08-06 11:31
คุณสุเมธ รัตนา
ร้านอภินันท์ฟาร์มาซี
217หมู่1 ต.จุมพล
อ.โพนพิสัย
จ.หนองคาย 43120
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอสำเนาเสียงเรื่อง ชวนม่วนชื่นเพื่อเป็นธรรมทานพิรัชต์ วงศ์สกุลยานนท์ 2014-07-22 23:07
ขอรับเป็นธรรมทาน 1 แผ่นครับ
คุณ พิรัชต์ วงศ์สกุลยานนท์
ึ78 รามคำแหง 24 แยก 24 (ศิริถาวร)
หัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ CD ชวนม่วนชื่นธนยศ 2014-07-16 13:51
คุณ ธนยศ ทิมสุวรรณ
๗๑ ซอยจรัญสนิทวงศ์๖๙ ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ MP3 ชวนม่วนชื่นณธีพัฒน์ 2014-07-08 11:28
ขอรับเป็นธรรมทาน 1 แผ่นครับ
คุณ ณธีพัฒน์ เชิญวิริยะกุล
บริษัท เอเซียสีย้อมอุตสาหกรรม จำกัด
141 ถนนพระราม2
จอมทอง กรุงเทพฯ 10150
Reply | Reply with quote | Quote
+1 # ขอรับ MP3 ชวนม่วนชื่นรุ่งตะวัน สาสนัย 2014-06-27 12:20
ขอรับเป็นธรรมทาน 1 แผ่นครับ
คุณ รุ่งตะวัน สาสนัย
1 ม. 7 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา
90100
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับเสียงอ่าน MP3 ชวน ม่วน ชื่นคุณเฉลิมพล ปิยะพงษ์ 2014-06-24 19:19
ขอรับเสียงอ่าน MP3 ชวน ม่วน ชื่น ครับ
เฉลิมพล ปิยะพงษ์. 600/530 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ CD MP3 เสียงอ่านชวนม่วนชื่นค่ะสิริกาญจน์ 2014-05-28 09:38
คุณสิริกาญจน์ สมประสงค์
67/193 ซอยประชาชื่น 33
ถนนประชาชื่น แขวงวงศ์สว่าง
เขตบางชื่น กทม.
10800
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ CD ชวนม่วนชื่นค่ะปานจิต มิตะกา 2014-05-15 22:55
คุณปานจิต มิตะกา
โรงพยาบาลทุ่งใหญ่
ต.ท่ายาง อ.ทุ่งใหญ่
จ.นครศรีธรรมราช
80240

ขออนุโมทนาและขอบพระคุณมากค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอซีดีแจกเป็นธรรมทานงานศพคุณแม่อลีนา สุกแสงฉาย 2014-04-06 21:26
เรียน กลุ่มเพื่อนอนาลยา
ดิฉันมีความประสงค์จะจัดทำซีดี ชวนม่วนชื่นเพื่อแจกเป็นธรรมทานในงานศพของคุณแม่ จำนวน 500 แผ่น
โดยดิฉันต้องการเขียนข้อความงานคุณแม่บนปกที่ใส่ซีดีด้วย ไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไร
ทั้งนี้ หากต้องการร่วมทำบุญ จะบริจาคได้ที่ไหนคะ
ขอบคุณคะ่
อลีนา สุกแสงฉาย
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ CD ชวนม่วนชื่นนางธรรมรัตน์ ภวะเวส 2014-03-25 12:50
ดิฉันขอรับ CD ชวนม่วนชื่น 1 แผ่น อ่านแล้วชอบมากค่ะ กรุณาส่งที่อยู่

คุณธรรมรัตน์ ภวะเวส
425 ศูนย์ฝึกอบรม การบินไทย (หลักสี่)
ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง
กทม.10210
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอ ซีดี ชวนม่วนชื่นค่ะคุณศิริวรรณ ปวนมาลัย 2014-03-21 22:02
คุณศิริวรรณ. ปวนมาลัย
90/1 ม. 9 ต.บ้านปวง
อ.ทุ่งหัวช้าง
จ.ลำพูน
51160
0869130964
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ CD ชุดชวนม่วนชื่นวรเมธ เฉียบแหลม 2014-03-06 11:07
คุณวรเมธ เฉียบแหลม
บ้านเลขที่ ๑๖ หมู่ ๒ บ้านโนนม่วง
ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว
จ.ยโสธร ๓๕๑๑๐
ขอขขอบพระคุณล่วงหน้าครับ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับหนังสือชวนม่วนชื่นสุพจน์ 2014-03-02 13:09
อยากได้หนังสือชวนม่วนชื่น 1 เล่ม เพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดพิมพ์เพื่อแจกแก่สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

นายสุพจน์ สำลีแก้ว
701 ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ22
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
กรุงเทพฯ 10160

หรือหากให้ไปรับได้ที่ไหนรบกวนแจ้งด้วยครับ
Reply | Reply with quote | Quote
+1 # MP3 เสียงอ่านหนังสือชวนม่วนชื่นchattrin 2013-12-15 12:17
คูณ ฉัตตริน รุ่งเลิศธนกิจ
4/669 ม.7 ม.ธนะสิน ถ.นวมินทร์
ซ.นวมินทร์68 คลองกุ่ม บึงกุ่ม
กทม. 1230
Reply | Reply with quote | Quote
-1 # MP3 เสียงอ่าน ชวนม่วนชื่น 1 แผ่นครับคุณอานนท์ ใจลังก๋า 2013-11-30 13:36
คุณอานนท์ ใจลังก๋า
700/316 ม. 6
ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
Reply | Reply with quote | Quote
0 # MP3 เสียงอ่าน ชวนม่วนชื่นคุณอานนท์ ใจลังก๋า 2013-11-30 13:34
คุณอานนท์ ใจลังก๋า
700/316 ม.6
ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ MP3 ชวนม่วนชื่นทวีชัย 2013-11-09 22:57
คุณทวีชัย แซ่เล้า
๑๔๕/๕ ม.๖ หมู่บ้านทวีทรัพย์
ถ.เศรษฐกิจ ต.คลองมะเดื่อ
อ.กระทุ่มแบน
จ.สมุทรสาคร ๗๔๑๑๐
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ MP3 ชวนม่วนชื่นกิตติ จันทรพิกุล 2013-11-05 16:57
ผมไม่แน่ใจว่าได้ MP3 นี้มาได้อย่างไร แต่เมื่อฟังแล้วดีมากๆ อยากแบ่งปันให้คนรู้จัก ขอรับจำนวน 20 แผ่น
ส่งถึง
นายกิตติ จันทรพิกุล บริษัท เอคิววาย ซอส จำกัด
เลขที่ 8/1 หมู่ 11 ต.คลองเปรง อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา
24000 โทร 081-9814-489
Reply | Reply with quote | Quote
0 # CD ชวนม่วนชื่น จำนวน 10แผ่นคุณวรการ ศรีนวลนัด 2013-11-01 11:11
คุณวรการ ศรีนวลนัด
50/178 หมู่ที่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ
ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด
จว.นนทบุรี 11120
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอสำเนาเทปเสียงเรื่องชวนม่วนชื่นคุณ วชิระ เกื้อสกุล 2013-10-06 22:51
คุณ วชิระ เกื้อสกุล
39 หมู่ 11 ตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัด ชัยนาท
17160 เบอร์โทร 056457155
Reply | Reply with quote | Quote
0 # MP3 เสียงอ่านหนังสือชวนม่วนชื่นภานุพล คชอาจ 2013-10-02 13:26
ขอบคุณครับ
กรุณาส่ง
คุณ ภานุพล คชอาจ
66 หมู่ 6 ต.หนองใหญ่
อ.โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110
Reply | Reply with quote | Quote
0 # MP3 เสียงอ่านหนังสือชวนม่วนชื่นภานุพล คชอาจ 2013-10-02 13:24
ขอรับซีดีจำนวน 15 แผ่นน่ะครับ ขอบคุณครับ
กรุณาส่ง
คุณ ภานุพล คชอาจ
66 หมู่ 6 ต.หนองใหญ่
อ.โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับหนังสือเสียงชวนม่วนชื่นเพื่อแจกในงานศพช่อทิพย์ 2013-09-30 17:39
ดิฉันมีความประสงค์ขอร่วมทำบุญ และขออนุญาตนำ mp3 เสียงอ่านหนังสือชวนม่วนชื่นไปแจกเป็นธรรมทานให้กับผ ู้มาร่วมพิธีในวันทำบุญเลี้ยงพระเพล,วันทำพิธีส่งศพแ ละวันฝังศพที่สุสานจีน จำนวน 400 แผ่น โดยขอรับ mp3 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2556

กราบขอบพระคุณล่วงหน้าและขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
ช่อทิพย์ 0816218853
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับซีดี ชุด ชวนม่วนชื่นค่ะรุ่งรวี บุญทั่ง 2013-09-18 22:38
คุณรุ่งรวี บุญทั่ง
ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง
320 ถ.สุขุมวิท ต.ห้วยโป่ง
อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
21150
Reply | Reply with quote | Quote
0 # Cd ม่วนชื่นสมฤทัย 2013-09-14 12:56
คุณสมฤทัย เส็งศรี
42/6 หมู่4 ตำบลองครักษ์
อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก 26120
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอmp3 ชวนม่วนชื่น 5 แผ่นค่ะ ถ้าจะไปรับเองจะไปอย่างไรค่ะคูณ ณฐมน อังประภารัตนา 2013-09-12 14:38
คุณ ณฐมน อังประภารัตนา
143/184 ซ.วัดสังข์กระจ่าย
ต.วัดท่าพระ อ.บางกอกใหญ่
กรุงเทพ 10600
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ส่งแล้ว ๒๖ กพ. ๒๕๕๕ ค่ะanalaya 2012-02-27 11:52
ส่งแล้ว ๒๖ กพ. ๒๕๕๕ ค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอ CD ชวนม่วนชื่นธงชัย-เหมแดง 2012-02-22 22:16
คุณ ธงชัย เหมแดง
210 ม.13 ต.หนองสะโน
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
34230
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ 20 แผ่นanalaya 2012-02-22 16:12
Quoting thip:
ขอรับ 20 แผ่นค่ะเพื่อแจกเป็นธรรมทานแก่เพื่อนๆค่ะ
คุณทิพวรรณ คำบัวโคตร
191 ม.ราณี5
ถ.สุคนธสวัสดิ์1
เขตลาดพร้าว กทม.10230

ขอบคุณมากค่ะ


เรียนคุณ thip ค่ะ
กรุณาเช็คอีเมลล์ หรืออ่านข้อความที่ได้อธิบายด้านบนอีกครั้งค่ะ

ขอบคุณค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # เรียนกลุ่มเพื่อนอนาลยาค่ะthip 2012-02-22 08:46
ขอรับ 20 แผ่นค่ะเพื่อแจกเป็นธรรมทานแก่เพื่อนๆค่ะ
คุณทิพวรรณ คำบัวโคตร
191 ม.ราณี5
ถ.สุคนธสวัสดิ์1
เขตลาดพร้าว กทม.10230

ขอบคุณมากค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
+1 # ขอรับ MP3 ชวนม่วนชื่อคะวินิตา พรปสันน์ 2012-02-21 14:09
คุณวินิตา พรปสันน์
บ.กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
96/12 ซ.ลาดพร้าว 106 (บุญอุดม1)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ 10310
Reply | Reply with quote | Quote
0 # การจัดส่งซีดีanalaya 2012-02-19 21:49
จัดส่งซีดีให้่ คุณจีรศักดิ์ เพียรเกิดชำนาญ วันที่ ๒๐ กพ. ๒๕๕๕ ค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ mp3เสียงอ่านหนังสือเรื่อง ชวนม่วนชื่น 1 แผ่น ครับjee_ex15 2012-02-15 04:27
คุณจีรศักดิ์ เพียรเกิดชำนาญ
5/4 ม.11 ต.โพรงอากาศ
อ.บางน้ำเปรี้ยว จะเชิงเทรา
24150
Reply | Reply with quote | Quote
0 # การจัดส่ง MP3 เสียงอ่านหนังสือเรื่อง ชวนม่วนชื่นanalaya 2012-02-05 15:45
ได้จัดส่งซีดีให้รายนามด้านล่างเรียบร้อยแล้วค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอ CD ชวนม่วนชื่นครับtoshigen 2012-01-04 23:04
คุณ พิริยะ คุณาชีวะ
39/3 วินเนอร์แมนชั่น ห้อง B1
ถ.ประชาราษฏร์บำเพ็ญ
สามเสนนอก ห้วยขวาง
กรุงเทพ 10310

ขอบคุณครับ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับCD ชวนม่วนชื่นparncd 2011-12-22 12:29
คุณ สุธัญญา ตุ้มทองสำโรง
36/9 ซอยเก้าแสนห้า
แขวงสายไหม
เขตสายไหม
กรุงเทพฯ 10220
ขอขอบพระคุณค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอซีดีชวนม่วนชื่นvparadamit 2011-12-20 07:30
ขอซืดีเพื่แจกเป็นธรรมทานที่มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม 5 แผ่น

คุณ วราพร ภาราดามิตร
ภาควิชาเคมี ม. ศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
อ.เมือง จ.นครปฐม
73000
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ CD ชวนม่วนชื่นด้วยตนเองปฤษฎางค์ 2011-09-21 11:13
Quoting Analaya:ได้ส่งเมลล์ถึงคุณ กรุณาติดต่อกลับด้วยค่ะ

ตามที่ได้ขอ CD ชวนม่วนชื่นเป็นจำนวน 10 แผ่นไปนั้น มีวัตถุประสงค์ จะนำไปให้โรงพยาบาลคลองใหญ่จังหวัดตราด ค่ะ ทั้งนี้จะไปรับด้วยตนเองในวันเสาร์ ที่ 24 กันยายนนี้ค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # กรุณาเข็คอีเมลล์analaya 2011-09-20 14:37
Quoting ปฤษฎางค์:
ขออนุญาติรับ MP3 ชวนม่วนชื่น จำนวน 10 แผ่นเพื่อนำไปเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานค่ะ
คุณปฤษฎางค์ บูรพาไพศาลกิจ
607/214 ลุมพินีวิลล์สุขุมวิท77
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม.
10250
ขอขอบพระคุณสำหรับสื่อธรรมะดีๆค่ะ :-)ได้ส่งเมลล์ถึงคุณ กรุณาติดต่อกลับด้วยค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # การจัดส่งซีดีanalaya 2011-09-20 14:03
ได้จัดส่งซีดีให้รายนามด้านล่างเรียบร้อยแล้วค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # MP3 เสียงอ่านหนังสือชวนม่วนชื่นartkrab 2011-09-14 14:39
คุณณารากาญจน์ ชาวนาผล
18 เพชรเกษม50
บางด้วน ภาษีเจริญ
กทม 10160

ขอบพระคุณมากนะคะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ MP3 ชวนม่วนชื่นปฤษฎางค์ 2011-09-08 16:48
ขออนุญาติรับ MP3 ชวนม่วนชื่น จำนวน 10 แผ่นเพื่อนำไปเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานค่ะ
คุณปฤษฎางค์ บูรพาไพศาลกิจ
607/214 ลุมพินีวิลล์สุขุมวิท77
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
กทม.
10250
ขอขอบพระคุณสำหรับสื่อธรรมะดีๆค่ะ :-)
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ได้รับ CD เรียบร้อยแล้วครับdove tossporn 2011-09-03 01:10
[quote name="dove tossporn"]ขออนุญาติรับ MP3 ชวนม่วนชื่น จำนวน 10 แผ่น เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานครับ

คุณทศพร จิตรอาษา

ได้รับ CD เรียบร้อยแล้วครับ
ขออนุโมทนาบุญ และ ขอขอบคุณ คุณบุญวรานันท์ ชัยพิทักษ์พร สมาชิกกลุ่มเพื่อนอนาลยา ท่านผู้เป็นเจ้าภาพและคณะจัดทำ CD ทุกท่าน รวมทั้งคุณกุ้ง ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับเอ็มพีสามอ่านหนังสือเรื่อง ชวนม่วนชื่นapinanba 2011-09-01 21:17
คุณอภินันท์ บัณฑิตนุกูล
1516 อ.4/2 ถ.ประชาราษฏร์ 1
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม.
10800

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญครับ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับแผ่น CDKrieng Chandratana 2011-08-29 18:55
ขอรับ CD เสียงอ่าน ชวนม่วนชื่นด้วยครับ

คุณ เกรียง จันทรรัตน์

48/653 ซอยเสรีไทย41

ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม

เขตบึงกุ่ม กทม. 10240
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอ CD ชวนม่วนชื่นkwan_ph1979 2011-08-29 09:28
เรียน กลุ่มเพื่อนอนาลยาค่ะ
ดิฉันจากบริษัทซีพี.ออล์ล จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์ขอร่วมจัดพิมพ์ CD ชวนม่วนชื่น จำนวน 50 แผ่น (ขอรับเอง) เพื่อเป็นธรรมทานให้กับเพื่อนพนักงาน เพื่อใช้บริหารความเครียดเพื่อประสิทธิภาพการทำงาน
ขออนุโมทนาบุญนะค่ะและขอบคุณมากค่ะ

ขวัญ 083-6884652
Reply | Reply with quote | Quote
0 # การจัดส่งซีดีanalaya 2011-08-23 13:17
ได้จัดส่งซีดีให้รายนามด้่านล่างนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ MP3 ชวนม่วนชื่นครับdove tossporn 2011-08-23 00:26
ขออนุญาติรับ MP3 ชวนม่วนชื่น จำนวน 10 แผ่น เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานครับ

คุณทศพร จิตรอาษา
228/6 หมู่ 11 ถนนสุขาถิบาล 8
ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
20230

ขออนุโมทนาบุญ และ ขอขอบคุณ คุณบุญวรานันท์ ชัยพิทักษ์พร สมาชิกกลุ่มเพื่อนอนาลยา ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับซีดี "ชวนม่วนชื่น"parncd 2011-08-13 01:57
ขอรับซีดี "ชวนม่วนชื่น" จำนวน ๑ แผ่นครับ เพื่อนำไปเป็น
ต้นฉบับในการCOPYแจกท่านอื่นๆต่อไปครับ
ณรงค์ วงษ์เหรียญทอง
๔๐๙/๒๕๙ พูนทิพย์คอนโดเฮ้าส์ ชั้น๘.
แจ้งวัฒนะ ซอย๖. แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับซีดี ชวนม่วนชื่น จำนวน 1 แผ่น ค่ะขนิฐา 2011-08-04 22:17
ขนิฐา เต็งเก้าประเสริฐ
211 ซอยเทศบาลกระจับ 27 หมู่ 9
ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง
จ.ราชบุรี 70110
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับเอ็มพีสามอ่านหนังสือเรื่อง ชวนม่วนชื่น 10 แผ่น ครับธนยศ 2011-08-02 21:54
ขอรับเป็นธรรมทาน ทั้งหมด จะนำไปแจกให้กับครอบครัวที่มีเด็กในหมู่บ้าน และนำไปให้โรงเรียนอนุบาลจอย เพื่อเปิดให้เด็ก ๆ ฟังครับ
กรุณาส่งที่ :
นายธนยศ ศรีบุญเกิดกุล
140/195 ม.1 หมู่บ้านวาสนา ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ่
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฏร์ธานี 84000
โทรศัพท์ 081-417-0921
ขออนุโมทนาบุญนะครับ และขอบคุณมากครับ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอ mp3 ชวนม่วนชื่น 200 แผ่นน้ำผึ้ง 2011-08-02 08:02
เรียน กลุ่มเพื่อนอนาลยาค่ะ
ดิฉันขอรับ cd ชวนม่วนชื่น จำนวน 200 แผ่น เพื่อน นำ ไป แจก ที่ วัด เขาสมอระบัง จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 12 ส.ค.นี้ ตาที่ โทรแจ้งไปเมื่อวันที่ 1 ส.ค. แล้ว นั้น
ส่งมาตามที่อยู่ 308 กองการเงิน สำนักยุทธบริการ กรมราชองครักษ์ ถนนราชวิถี เขดดุสิต กทม. 10303 ขอความกรุณา แจ้ง บัญชี เพื่อโอนเงินเข้าร่วม สมทบทุนกลุ่มเพื่อนอานลยา ติดต่อ 081-9147046
ขอบพรุคณะ คะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับซีดี300แผ่นกระต่าย 2011-07-18 20:52
ขอร่วมจัดพิมพ์ซีดีชวนม่วนชื่นจำนวน300แผ่นค่ะ
เพื่อแจกเป็นธรรมทานแก่พนักงานอบรมวิชาภาษาญี่ปุ่นที ่บริษัทโตโยต้า สมุทรปราการ
ถ้าเป็นภายในสิ้นเดือนนี้(กค.) ได้ไหมคะ
จะเข้าไปรับเองค่ะ ขอความกรุณาช่วยบอกเลขที่บัญชีที่จะร่วมทำบุญให้ด้วยนะคะ

ขวัญใจ อรุณวิง 089-4848-363
ขอให้ท่านเจริญทั้งในทางโลกและทางธรรม
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ CD ชวนม่วนชื่น 100 แผ่นsomboon 2011-07-07 20:39
เรียนกลุ่มเพื่อนอนาลยา

ขอสำเนาเทปเสียงเรื่องชวนม่วนชื่นจำนวน 100 แผ่นตามที่ได้โทรศัพท์แจ้งไว้แล้วเพื่อไปแจกเป็นธรรมทานค่ะ

ขอบคุณค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # การจัดส่งซีดีanalaya 2011-07-05 14:23
ได้จัดส่งซีดีให้รายนามด้่านล่างนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ MP3 เสียงอ่านหนังสือ ชวนม่วนชื่นอดิศักดิ์ 2011-06-28 16:19
ขอรับ MP3 เสียงอ่านหนังสือ ชวนม่วนชื่น
จำนวน 300 แผ่น สำหรับแจกผู้เข้ารับการอบรมกฎหมาย (เจ้าพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์)
วันที่ 14 กรกฏาคม 2554
(ถ้าส่งไปให้ก่อนวันที่ 8 ก.ค. 54 จะดีมากครับจะได้มีเวลาใส่ซองซีดี)

กรุณาส่ง
นายอดิศักดิ์ ราชทยานนท์
28/2 ถ.สุรินทร์ ต.กาฬสินธุ์
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
46000

(ผมจะร่วมทำบุญในการจัดทำซีดีด้วยครับ
ส่งเลขบัญชีธนาคารให้ผมทางอีเมลลืด้วยครับ)
อนุโมทนาบุญครับ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ MP3 ชวนม่วนชื่นค่ะilada 2011-06-27 22:54
ไอลดา เตชะหิรัญญากุล
133 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 45
ถ.บรมราชชนนี
แขวงอรุณอัมรินทร์
เขตบางกอกน้อย
กทม. 10700
Reply | Reply with quote | Quote
0 # มีความประสงค์ขอสั่งผลิต MP3 เสียงอ่านหนังสือเรื่อง ชวนม่วนชื่น จำนวน 150 แผ่นครับkomezura 2011-06-20 17:07
เรียนกลุ่มเพื่อนอนาลยา
ผมต้องการสั่งผลิตแผ่น CD MP3 ชวนม่วนชื่น จำนวน 150 แผ่น และประสงค์จะเข้าไปรับแผ่นในวันอังคารที่ 21 มิ.ย. 54

โกเมท 08-1645-7474
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ ชวนม่วนชื่นบุญวรานันท์ ชัยพิทักษ์พร 2011-06-15 14:52
เรียน กลุ่มเพื่อนอนาลยาค่ะ

เมื่อวันศุกร์ที่3 ได้ไปรับMP3 เรียบร้อยแล้ว และได้นำไปแจกญาติธรรรมและเพื่อนที่สนใจแล้วจำนวนหนึ ่ง ขณะนี้ใกล้หมด และเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศอยากได้ด้วย จึงใคร่ขอร่วมจัดพิมพ์อีก 50 แผ่นค่ะ สามารถไปรับเองได้ในวันจันทร์ที่ 13นี้ หากไม่สะดวกรบกวนแจ้งกลับค่ะ

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
บุญวรานันท์ 081-5721146
Reply | Reply with quote | Quote
0 # MP3 ชวนม่วนชื่น 50 แผ่นบุญวรานันท์ ชัยพิทักษ์พร 2011-05-30 10:39
ขอร่วมจัดพิมพ์ MP3 ชวนม่วนชื่น 50 แผ่น เพื่อแจกเพื่อนๆค่ะ
จะไปรับเองค่ะวันศุกร์ที่3 นี้

ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญค่ะ
บุญวรานันท์ (ปุก)081-5721146 :lol:
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ได้รับ CD แล้วvitaya 2011-05-27 17:38
วันนี้ได้รับ CD ชวนม่วนชื่น ในสภาพเรียบร้อยแล้วครับ
ขอขอบพระคุณอย่างสูง

วิทยา
Reply | Reply with quote | Quote
0 # การจัดส่งซีดีanalaya 2011-05-25 14:30
ได้จัดส่งซีดีให้ คุณ วิทยา ดำรงค์พิวัฒน์ เรียบร้อยแล้วค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอ CD ชวนม่วนชื่น ครับvitaya 2011-05-23 10:37
วิทยา ดำรงค์พิวัฒน์
16 หมู่ 10 ถ.โชคชัย 4 ซ.53
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10230

ขอบพระคุณครับ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # การจัดส่งซีดีanalaya 2011-04-30 13:24
ได้จัดส่งซีดีให้รายนามด้่านล่างนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # รัชฎาวรรณ_แมว ขอรับ CD ชวนม่วนชื่นเพื่อแจกเป็นธรรมทานruchadawans 2011-04-23 12:51
สวัสดีค่ะ

ดิฉัน รัชฏาวรรณ ขอรับ CD เสียงอ่านหนังสือเรื่อง ชวนม่วนชื่น จำนวน 1,000 สำเนา โดยจะร่วมกับกลุ่มเพื่อนอนาลยาจัดพิมพ์ซีดีจำนวน 1,000 นี้เพื่อแจกเป็นธรรมทาน เพื่อแจกให้กับเพื่อนพนักงานของดิฉันที่บริษัท Microsoft(Thailand)และเพื่อนทางธรรมที่บริษัท DTAC, Metro Systems, MFEC, CDG Microsystems, ร้าน อังคณาเภสัช, คลีนิคทันตกรรมวังหลัง, ร้านสุ่งฮวดที่จังหวัด หนองบัวลำพู,โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ,โรงเรียนวัดคู่ สร้าง, วัดแหลมฟ้าผ่า สมุทรปราการ

โดยจะไปทำการรับด้วยตนเอง ในวันที่ 23/04/2554 ในเวลาเย็น และถ้าทางท่านไม่สะดวกจะขอเป็นวันที่ 30/04/2554 และดิฉัน ขออนุโมทนาบุญนะ ค่ะและขอบคุณมากมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ทางกลุ่มเพื่อนอนาลยา เจริญในทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปนะคะ :)

รัชฏาวรรณ 085-147-9999
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอMP3 ชวนม่วนชื่อน 2 แผ่นครับนิรุธ ศรีพวาทกุล 2011-04-19 09:38
ผมขอความอนุเคราะห์ในการจัดส่งซีดี MP3 เสียงชวนม่วนชื่น จำนวน 2 แผ่น

กรุณาส่งยัง
นายนิรุธ ศรีพวาทกุล
335/287 ห้อง 1810B เดอะโฟร์วิงส์เรซิเดนท์
ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพ 10240

ขอบพระคุณครับ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับซีดีน้าออ 2011-04-18 17:18
นายวัลชัย ออมจินดาทรัพย์
285/166 หมู่บ้านปารียาปาร์ค ซอย 5
หมู่ 5 ตำบลบ่อวิน
อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ MP3 เสียงอ่านหนังสือ ชวนม่วนชื่นnongnit anamwathana 2011-04-17 18:58
ขอความกรุณาส่งให้ 5 แผ่น เพื่อแบ่งปันให้พี่สาวและเพื่อนรักค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
นงนิตย์ อานามวัฒน์
215/35 หมู่บ้านภัสสร 9 ซอยวิภาวดีรังสิต 60 แยก 12
ขว.ตลาดบางเขน ข.หลักสี่
กทม. 10210
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ mp3เสียงอ่านหนังสื อเรื่อง ชวนม่วนชื่นค่ะEarng_Eay 2011-04-12 17:20
รบกวนตามที่อยู่นี้นะค่ะ

จักรพันธ์ เหล่าลุมพลุก
บริษัทเน็คเทค ซิสเท็ม เซอร์วิส จำกัด
ชั้น36 อาคารเอ็กเชนทาวเวอร์ เลขที่388 ถ.สุขุมวิท แขวง คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

อนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ ^^
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับเอ็มพีสามอ ่านหนังสือเรื่อ ง ชวนม่วนชื่นค่ะพริมแพร 2011-04-11 11:35
เรียน คุณวิรังรอง ค่ะ

ตามที่ดิฉันได้เรียน(ทางโทรศัพท์) แจ้งความจำนงขอรับ ซีดีเอ็มพีสามเสียง อ่านหนังสือเรื่อง ชวนม่วนชื่น จำนวน 300 แผ่น เพื่อนำถวายวัดทัมทิมแดง ปทุมธานี ไว้สำหรับแจกญาติโยม เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของลูกสาว และมีจิตศรัทธาขอร่วมทำบุญด้วยค่ะ โดยจะขอรับที่บ้านทัพรังสี ภายในวันพรุ่งนี้ค่ะ และจะโทรแจ้งเวลาที่จะไปรับทางโทรศัพท์ค่ะ

ขออนุโมทนาบุญนะ ค่ะและขอบคุณมาก ค่ะ
พริมแพร
Reply | Reply with quote | Quote
0 # การจัดส่งซีดีanalaya 2011-04-01 11:48
ได้ส่งซีดีให้คุณ nasidwie และคุณ ดำรงค์ พั่วคุณมี แล้วค่ะ

สำหรับคุณ สมศักดิ์ ทองวิเศษ กรุณารอ email ค่ะ
สำหรับคุณ นหทัย ตนะกุล รับทราบค่ะ กรุณารอเมล์อีกครั้งค่ะ ขอบคุณค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับซีดีครับthongwisetsomsak 2011-03-31 02:20
สวัสดีครับ
ผมขอซีดีเพื่อแจกที่บริษัทครับ จำนวน 100 สำเนา
หากมีไม่พอ ผมขอสำเนาซีดี 1 ชุดพร้อมไฟล์หน้าปกนะครับ

คุณ สมศักดิ์ ทองวิเศษ
202 หมู่ 3 สยามแมนชั่น C509
ต. มาบยางพร อ. ปลวกแดง
จ. ระยอง
21140
Tel. No. 0811491630
ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญครับ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ ซีดี ชวนม่วนชื่น ครับnasidwie 2011-03-28 18:19
ผมขอร่วมอนุโมธนาด้วยครับ และรู้สึกดีมากๆที่มีเวปแบบนี้ คือผมขอรบกวนช่วยส่งให้คุณแม่ของผมครับ ตามที่อยู่นี้ครับ คุณเพ็ญศิริ วีซอร์เรค 18/42 ซอย โรงถ่าน ถนน แจ้งวัฒนะ ตำบลทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพ 10210 ครับ จะเป็นการขอบคุณอย่างสูง
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับซีดีครับmikhun 2011-03-27 18:34
อนุโมทนาครับ

นายดำรงค์ พั่วคุณมี
อู่จำปีการช่าง เลขที่ ๓๐๑ หมู่ที่ ๓
ต.สุรนารี อ.เมือง
จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
อ้างอิง
Reply | Reply with quote | Quote
0 # เช็ค e-mailืntanakul 2011-03-27 16:55
เช็ค e-mail แล้วค่ะ
ไม่เห็น mail จากทางอนาลยาเลย
Reply | Reply with quote | Quote
0 # การจัดส่งซีดีanalaya 2011-03-26 12:36
ได้จัดส่งซีดีตามรายนามด้านล่างนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ

คุณ นหทัย ตนะกุล กรุณาเช็ค email ด้วยค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับซีดี ชวนม่วนชื่นืntanakul 2011-03-24 23:10
ขอรับซีดี ชวนม่วนชื่นจำนวน 100 แผ่น
เพื่อแจกเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของคุณแม่ค่ะ
ได้อ่านหนังสือฉบับภาษาอังกฤษแล้วชอบมาก อยากให้คนอื่นๆได้อ่านบ้างค่ะ

ที่อยู่จัดส่ง
นหทัย ตนะกุล
109 ม.11
ต.สันกำแพง
อ.สันกำแพง
จ.เชียงใหม่
50130

ขอบคุณค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # MP 3 เสียงอ่านชวนม่วนชื่นwipa_c2 2011-03-22 23:02
เรียน กลุ่มเพื่อนอนาลยา
ขอขอบพระคุณที่ทำ CD ดี ๆ อย่างนี้คะ ดิฉันได้รับแจกจากเพื่อน ฟังแล้วประทับใจ อยากให้เพื่อน ๆ คนอื่น ได้ฟังด้วย มีเพื่อนอีก 2 ท่าน ฝากขอมาด้วย รวมกัน 100 แผ่น จะขอไปรับเอง เพื่อร่วมสมทบปัจจัยทำแผ่นออกมาเผยแพร่อีก ขอบพระคุณคะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ CD ชวนม่วนชื่นค่ะปวีณา 2011-03-18 22:52
ขอรับ CD ชวนม่วนชืนจำนวน 300 แผ่นเพื่อนำไปเป็นของชำร่วยในงานแต่งงานวันที่ 27 พฤษภา 2554 นะคะ เพราะฟังแล้วชอบมากอยากให้คนที่เรารักและรักเราได้ฟั งกันนะคะ โดยยินดีร่วมทำบุญเพื่อจัดพิมพ์ซีดีเพิ่มเติมเพื่อแบ่งปันให้คนอื่นๆได้มีโอกาสได้ฟังสิ่งดีๆเหมือนเราคะ

ช่วยกรุณาแจ้งวันเวลาและสถานที่ที่สะดวกไปรับให้หน่อยนะคะ

ขอบพระคุณคะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ CD จำนวน 20แผ่นAnuchachart 2011-03-09 10:38
ขอรับ CD ชวนม่วนชื่น จำนวน 20 แผ่น
โดยที่จะไปติดต่อขอรับ CD ด้วยตนเอง ภายในวันนี้ (9 มี.ค.54) ที่บ้านทัพพะรังสี

ขอบคุณมากค่ะ
อัญชลี
Reply | Reply with quote | Quote
0 # การจัดส่งซีดีanalaya 2011-03-05 15:22
ได้จัดส่งซีดีตามรายนามด้านล่าง นี้เรียบร้อยแล้วค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ CD ชวนม่วนชื่น จำนวน 5 แผ่นอัจฉรา 2011-03-03 10:34
ขอรับ CD ชวนม่วนชื่น จำนวน 5 แผ่น เพื่อฟังภายในครอบครัว และแจกพนักงานในออฟฟิตค่ะ
ชื่อ อัจฉรา ศรีนนท์
27/5 ถนนกระออม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม 10100
ขอขอบพระคุณมากค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับmp3.buddha-sk 2011-03-02 18:16
ขอรับซีดี 10 แผ่น เพื่อนำไปเผยแพร่ทางสถานีวิทยุ พระพุทธศาสนาในกลุ่ม พุทธอาสา จ.สงขลา
ที่อยู่ พระประสิทธิ์ มหาปุญฺโญ
วิทยุพระพุทธศาสนา วัดชัยชนะสงคราม ถ.สนามบิน ต. ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ขออนุโมทนา
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ร่วมจัดทำcdชาญชัย 2011-02-18 13:31
ขอร่วมจัดทำcdชวนม่วยชื่น จำนวน ๓๐๐ แผ่น เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ในงานศพ พ.จ.อ.พิชิต ตั้นไทย ที่วัดเฟื้องสุธรรม ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ CD ชวนม่วนชื่น ครับจำนวน 100 แผ่นapichart.s 2011-02-12 11:00
ผมเป็นคนไม่ค่อยฟังธรรม ฟังเทศก์ เพราะไม่มีเวลาและไม่รู้เรื่อง แต่ผมมีโอกาสฟัง ชวนม่วนชื่น ในรถยนต์แล้วเหมือนฟังนิทาน และได้แง่คิดดีๆ เพื่อไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี ผมจึงอยากแบ่งปันให้กับผู้สนใจอื่นๆ ซึ่งผมคาดว่าจะแจก CD นี้ในงานศพของอาม่าผมเพื่อเป็นธรรมทาน ผมจะไปรับ CD เองครับ วันที่ 12 ม.ค. 54 เวลาประมาณ 13:00-14:00 ครับ ขอบคุณมากครับ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ได้รับซีดีแล้วค่ะcartoon188 2011-02-08 12:18
ได้รับซีดีจำนวน 100 แผ่นแล้วค่ะ
ขอขอบพระคุณมากนะคะที่จัดส่งมาให้
ขออนุโมทนาบุญในการทำธรรมทานในครั้งนี้ด้วยค่ะ
อาภัสรา ปั้นทอง
Reply | Reply with quote | Quote
0 # เรื่องขอรับซีดี10แผ่นพลอยฉัตร 2011-02-06 10:12
ได้รับซีดีจำนวน 10 แผ่นเรียบร้อยแล้วนะคะ

ขอบพระคุณมากค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # #95 ขอรับ mp3ค่ะ ? พลอยฉัตรanalaya 2011-01-30 23:14
Quoting พลอยฉัตร:
ขอรับ mp3ค่ะ
ชื่อ พลอยฉัตร ถิรมงคล
9/66 ศุภาลัยปาร์คคอนโด ถ.พหลโยธิน
ซ.พหลโยธิน21 เขตจตุจักร เเขวงลาดยาว
กรุงเทพ 10900

อยากรับซีดีจำนวน 10 แผ่น
ภายในวันที่ 7 ก.พ. 54
เพื่อแจกเป็นธรรมทานในงานทำบุญของครอบครัวค่ะ


จัดไว้ให้แล้วค่ะ กรุณามารับได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ใน email ค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ mp3ค่ะพลอยฉัตร 2011-01-30 13:45
ขอรับ mp3ค่ะ
ชื่อ พลอยฉัตร ถิรมงคล
9/66 ศุภาลัยปาร์คคอนโด ถ.พหลโยธิน
ซ.พหลโยธิน21 เขตจตุจักร เเขวงลาดยาว
กรุงเทพ 10900

อยากรับซีดีจำนวน 10 แผ่น
ภายในวันที่ 7 ก.พ. 54
เพื่อแจกเป็นธรรมทานในงานทำบุญของครอบครัวค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # การจัดส่งซีดีanalaya 2011-01-28 15:09
ได้จัดส่งซีดีตามรายนามด้านล่างนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # #90 ขอรับ CD จำนวน 100 แผ่นค่ะ ? cartoon188analaya 2011-01-28 15:08
ซีดีนี้ได้ส่งไปยังโรงเรียนคนตาบอด ทัณฑสถาน ค่ายทหาร ต่างๆ ทั่วประเทศไทย ตั้งแต่ได้จัดพิพม์ครั้งแรกเมื่อหลายปีที่แล้วค่ะ

อย่างไรก็ดี ขออนุโมทนาที่หนูเป็นเด็กดี มีจิตใจเมตตาช่วยเหลือคนพิการ ใช้เวลาว่างเป็นอาสาสมัครในการช่วยเหลือบำเพ็ญประโยช น์ต่อสังคม อันเป็นตัวอย่างที่ดียิ่งสมควรเป็นตัวอย่างแก่เยาวชน ทั้งหลาย

จึงมีความยินดีที่จะมอบซีดีธรรมะนี้เพื่อให้หนูได้นำ ไปแจกเป็นธรรมทาน ตามที่ได้ตั้งเจตนาไว้ค่ะ

ขอแสดงความนับถือในน้ำใจหนูด้วยค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # รายการที่ #91 ได้รับ CD แล้วค่ะโสฬศ 2011-01-28 13:36
ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนายิ่งค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอร่วมจัดพิมพ์ CD ชวนม่วนชื่น จำนวน 200 แผ่นโสฬศ 2011-01-26 13:42
ขอร่วมจัดพิมพ์ CD ชวนม่วนชื่น จำนวน 200 แผ่น

และขอรบกวนจัดส่งด้วยเนื่องจากบ้านและที่ทำงานอยู่ไกลจากสุขุมวิท 101 มากค่ะ

ที่อยู่ผู้รับ
ใกล้รุ่ง โสฬศ
ห้อง 402 อาคาร ท.101 กฟผ.
บางกรวย นนทบุรี 11130

ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนายิ่งค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ CD จำนวน 100 แผ่นค่ะcartoon188 2011-01-26 09:56
เนื่องจากหนูได้เป็นอาสาสมัครช่วยคนตาบอดในโรงเรียนแ ห่งหนึ่งในกรุงเทพ จึงขอรับ CD ที่เป็นจำนวนมากเพื่อนำไปแจกให้กับเด็กๆ ในโรงเรียน และตามศูนย์รับบริจาคเพื่อคนตาบอดต่างๆ ตามที่เห็นสมควร
จึงเรียนมาเพื่อโปรดจัดส่งตามนี้ค่ะ
อาภัสรา ปั้นทอง
55 หมู่ 6 ต.นาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
ขออนุโมทนาค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # การจัดส่งซีดีanalaya 2011-01-18 12:56
ได้ส่งซีดีให้คุณ สุวรรณรัตน์ สุริยันต์ เรียบรอ้ยแล้วค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ได้รับซีดี"ชวนม่วนชื่น"แล้วน้อยค่ะ 2011-01-18 09:12
ขอบคุณทาง analaya.com ค่ะ น้อยได้รับซีดีแล้ว
เป็นซีดีที่น่าฟังมากๆค่ะ ฟังเพลินและได้แง่คิดดีมากๆ เป็นซีดีธรรมะที่ฟังไม่น่าเบื่อเลยค่ะ ไว้โอกาสหน้าจะรบกวนขอไปเป็นธรรมทานให้กับเพื่อนๆได้ร่วมฟังบ้างนะคะ

ขอบคุณมากๆค่ะ
น้อยค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับซีดี "ชวนม่วนชื่น1แผ่นค่ะเบิกบาน 2011-01-17 15:32
กรุณาส่ง

นางสุวรรณรัตน์ สุริยันต์
21/3-4 หมู่บ้านธนินทร 2
ซอยวิภาวดีรังสิต 33 แยก 3
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210
Reply | Reply with quote | Quote
0 # การจัดส่งซีดีanalaya 2011-01-17 14:08
ได้จัดส่งให้คุณจารึกเรียบร้อยแล้วค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ mp3 ค่ะMissCharuk 2011-01-17 14:06
ขอรับ mp3ค่ะ
ชื่อ จารึก เชิดเกียรติกำจาย
67 หมู่บ้านศานตินิเวศ ลาดพร้าว ซอย 115
คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพ 10240
Reply | Reply with quote | Quote
0 # การจัดส่งซีดีanalaya 2011-01-14 13:38
ได้จัดส่งซีดีตา มรายนามด้านล่างนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับเอ็มพีสามเสียงอ่านหนังสื่อเรื่อง ชวนม่วนชื่นชญาดา อำพนนวรัตน์ 2011-01-13 14:49
รบกวนจัดส่งตามที่อยู่นี้นะคะ(อนุโมทนา สาธุค่ะ)
ชญาดา อำพนนวรัตน์
298 บจก.พีพีเอควอลิตี้โ ปรดักส์
ถ.เชียงใหม่-ลำปาง
ต.ป่าตัน
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
50300
Reply | Reply with quote | Quote
0 # การขอรับซีดีแสงธรรม 2011-01-11 15:49
สวัสดีค่ะ คุณวิรังรอง
ดิฉันอรุณี ดวงชื่น ดิฉันต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ค่ะ
ซีดีหรือหนังสือที่ดินฉันขอไป ดิฉันขออย่างละ 1 ชุดเท่านั้นค่ะ ต้องขออภัยมา ณ ที่ดีด้วยค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # การจัดส่งซีดีanalaya 2011-01-11 11:10
ได้จัดส่งซีดีตามรายนามด้านล่างนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ
ยกเว้นคูณอรุณี ที่ได้ขอมาเกินจำนวนที่แจก กรุณาเช็ค email นะคะ เพราะได้จัดให้ไว้แล้วพร้อมหนังสือที่ขอมา แต่ท่านอยู่ในกทม. จึงขอให้มารับเองค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ CD ชวนม่วนชื่น 2 แผ่น ค่ะpp pook 2011-01-09 18:48
จารุภัสสร์ เศรษฐสิทธากุล
35/84 ซอยบางเลน 6
ถนน บางกรวย-ไทรน้อย ต.บางเลน
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140


ขอบคุณมากๆค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับซีดีชวนม่วนชื่น 1 แผ่นนิด 2011-01-08 22:18
ปิญานุช แสงยิ่ง
บจก.ฮันนี่แอนด์เฟรนด์ เอ็นเทอร์เทนเม้นท์
8/14 ถ.กรุงเกษม แขวงวัดสามพระยา
เขตพระนคร กทม. 10200
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอซีดี "ชวนม่วนชื่น1แผ่นคะเขมพิสิฐฌ์ 2011-01-06 16:52
เขมพิสิฐฌ์ จินดาศิลป์
ที่อยู่ 36 ซอย เฉลิมสุข ถนน พหลโยธิน28
เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ขอบคุณมากคะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับซีดีจำนวน 10 แผ่นค่ะอรุณี 2011-01-05 22:36
นาง อรุณี ปรีชาศิลป์
1586 ซ.ลาดพร้าว101 ถ.ลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240

ขอบคุณค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # การจัดส่งซีดีanalaya 2010-12-28 15:29
ได้จัดส่งซีดีตา มรายนามที่ขอมาด ้านล่างเรียบร้อ ยแล้วค่ะ
ขออภัยที่ครั้งน ี้ส่งช้าค่ะ เนื่องจากต้องท่ องหนังสือสอบพระ อภิธรรม และหลังสอบเสร็จ ก็เคลีย์งาน และนี้ก็เพิ่งกล ับจากเข้ากรรมฐานค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ CD ชวนม่วนชื่น 1 แผ่นค่ะอุทัยวรรณ ไชยสิทธิ์ 2010-12-27 16:06
ขอรับ CD ชวนม่วนชื่น 1 แผ่นค่ะ

อุทัยวรรณ ไชยสิทธิ์
46/4 ม. 13 ต.คชสิทธิ์
อ.หนองแค จ. สระบุรี
18250

ขอบคุณมากค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ 30 แผ่นครับveerayout 2010-12-24 21:14
นายวีระยุทธ จันทมาศ
74 บ้านหนามแท่ง ต.คำขวาง
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
34190
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอ cd ชวนม่วนชื่น 1 แผ่นค่ะปิยนุช 2010-12-20 12:31
รบกวนด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ จากสมาชิกใหม่ค่ะ

ปิยนุช พรวรนันท์
888/10 หมู่บ้านสิทธารมย์รีเจนท์ ซอบลาซาล
ถนนลาซาล บางนา บางนา กรุงเทพฯ 10260
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ CD ชวนม่วนชื่น จำนวน 50 แผ่น (หรือแล้วแต่จะกรุณา) เพื่อแจกเป็นธรรมทานวันปีใหม่ที่จะถึงนี้ครับvichitm 2010-12-18 10:02
Quoting vichitm:
สวัสดีครับ คุณวิรังรอง
ขอบคุณที่ได้สนทนาทางโทรศัพท์เมื่อเช้านี้ครับ ผมขอรับ CD ชวนม่วนชื่น จำนวน 50 แผ่น (หรือแล้วแต่จะกรุณา) เพื่อแจกเป็นธรรมทานวันปีใหม่ที่จะถึงนี้ดังนี้ครับ
1) เพื่อนที่ทำงาน บริษัท ไอบีเอ็ม จำนวน 20 แผ่น
2) เพื่อน/ลูกค้าที่ธนาคารยูโอบี จำนวน 10 แผ่น
3) เพื่อน/ลูกค้าที่ธนาคารทหารไทย จำนวน 5 แผ่น
4) เพื่อน/ลูกค้าที่การบินไทย จำนวน 5 แผ่น
5) ญาติ + พ่อแม่พี่น้อง จำนวน 10 แผ่น
ผมจะนำเงินบริจาคร่วมทำบุญรักษาพระภิกษุอาพาธครับ
ผมขอเข้าไปรับเอง คาดว่าจะเป็นพรุ่งนี้ (เสาร์ที่ 18 ธ.ค. 2553) ช่วงเย็นครับ ก่อนเข้าไปผมจะโทรถามความสะดวกของคุณวิรังรองก่อนครับ
ถ้าไม่สะดวกค่อยนัดหมายกันใหม่ภายหลังครับ
ขอบพระคุณในกุศลนี้มากครับ
วิชิต มนตรีโชค :-)


วันที่ไปรับ CD ผมขอบริจาคเงินร่วมสมทบทุนในการทำCDเพื่อเป็นธรรมทาน ต่อๆไปด้วยครับ ขอบคุณมากครับ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ CD ชวนม่วนชื่น จำนวน 50 แผ่น (หรือแล้วแต่จะกรุณา) เพื่อแจกเป็นธรรมทานวันปีใหม่ที่จะถึงนี้ครับvichitm 2010-12-17 20:37
สวัสดีครับ คุณวิรังรอง
ขอบคุณที่ได้สนทนาทางโทรศัพท์เมื่อเช้านี้ครับ ผมขอรับ CD ชวนม่วนชื่น จำนวน 50 แผ่น (หรือแล้วแต่จะกรุณา) เพื่อแจกเป็นธรรมทานวันปีใหม่ที่จะถึงนี้ดังนี้ครับ
1) เพื่อนที่ทำงาน บริษัท ไอบีเอ็ม จำนวน 20 แผ่น
2) เพื่อน/ลูกค้าที่ธนาคารยูโอบี จำนวน 10 แผ่น
3) เพื่อน/ลูกค้าที่ธนาคารทหารไทย จำนวน 5 แผ่น
4) เพื่อน/ลูกค้าที่การบินไทย จำนวน 5 แผ่น
5) ญาติ + พ่อแม่พี่น้อง จำนวน 10 แผ่น
ผมจะนำเงินบริจาคร่วมทำบุญรักษาพระภิกษุอาพาธครับ
ผมขอเข้าไปรับเอง คาดว่าจะเป็นพรุ่งนี้ (เสาร์ที่ 18 ธ.ค. 2553) ช่วงเย็นครับ ก่อนเข้าไปผมจะโทรถามความสะดวกของคุณวิรังรองก่อนครับ
ถ้าไม่สะดวกค่อยนัดหมายกันใหม่ภายหลังครับ
ขอบพระคุณในกุศลนี้มากครับ
วิชิต มนตรีโชค :-)
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอซีดี "ชวนม่วนชื่น1แผ่นครับ"auu9132 2010-12-16 13:36
ขอ1แผ่นครับ

ที่อยู่จัดส่ง
กันตพงศ์ สุวรรณไพบูลย์
หอพักชายที่22 ห้อง104 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ MP3 เสียงอ่านหนังสื อเรื่อง ชวนม่วนชื่นPongwipat 2010-12-12 21:49
กรุณาส่ง 1 ชุด

ณัฏฐ์นรี พงศ์วิพัฒน์
เลขที่ 154 ถนน ประชาอุทิศ
ซอย ประชาอุทิศ5 (เสริมสวนะปรีดี )
แขวงสีกัน อำเภอดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
10210

ขอบคุณมากค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ MP3 เสียงอ่านหนังสือเรื่อง ชวนม่วนชื่นbee 2010-12-08 20:24
ขอรับ CD ชวนม่วนชื่น จำนวน 100 แผ่น เพื่อแจกเป็นธรรมทานค่ะ เงินบริจาคทั้งหมด ร่วมทำบุญรักษาพระภิกษุอาพาธ ตามที่ท่านได้แจ้งไว้ค่ะ

***ที่อยู่จัดส่ง ***
พนิตตา ปิยธนาวนิช
มอลเทน ไทยแลนด์
666 ม.11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20280
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอร่วมทำบุญซีด๊ชวนม่วนชื่นora 2010-12-04 12:53
ดิฉันมีความประสงค์ร่วมทำบุญทำซีดีชวนม่วนชื่นเพื่อแ จกเป็นธรรมทาน 100 แผ่นคะ ขอทราบเลขบัญชีที่โอนเงินคะ และขอรับเป็นซีดีmp3 20 แผ่นเพื่อแจกเพื่อนๆกับขอรับเป็นแผ่นภาษาอังกฤษ 1 แผ่นเพื่อแจกเพื่อนชาวต่างชาติ กรุณาส่งให้ทางไปรษณีย์นะคะ เพราะอยู่สงขลา ไม่สะดวกไปรับด้วยตนเองคะ ขอขอบพระคุณสำหรับกลุ่มเพื่อนอนาลายาที่จัดทำเว็ปที่ดีมีคุณค่าคะ
อรทัย จิรยุวัฒนกุล
2/7 หมู่บ้านชวนชื่น
ถ.กาญจนวนิช
ต.น้ำน้อย
อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา90110
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ CD ชวนม่วนชื่น 200 แผ่น เพื่อเผยแพร่ และ แจกเป็นธรรมทานSupakrit 2010-11-26 11:49
ขอร่วมทำบุญและรับ CD เสียงอ่านหนังสือเรื่อง ชวนม่วนชื่น จำนวน 200 แผ่น เพื่อแจกให้กับ ญาติ และเพื่อนๆ และจะนำเงินบริจาคทั้งหมด ร่วมทำบุญรักษาพระภิกษุอาพาธ ตามลิงค์ข้างต้นครับ

โดยขอเข้าไปรับ CD ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายนนี้ ช่วงเช้า ระหว่าง 10.00-11.00 น. หรือ ตามแต่ทางผู้จัดทำสะดวก

ทั้งนี้หากไม่สะดวก รบกวนแจ้งกลับได้ที่ ครับ

ขออนุโมทนา และขอบพระคุณยิ่งครับ
ศุภกฤษฎ์ วรพิรางกูร
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ MP3 เสียงอ่านหนังสือเรื่อง ชวนม่วนชื่นPatchareerat 2010-11-24 13:20
ขอรับ 2 ชุดค่ะ ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

พัชรีรัตน์ พัฒนสุทธิกุล
9/19 ซอยศรีนครินทร์ 45
ถ.ศรีนครินทร์ แขวง-เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ชวนม่วนชื่น ธรรมะบันเทิงหลายเรื่องเล่า โดยพระอาจารย์พรหมวงฺโส ให้เสียงอ่านโดย พระอาจารย์กฤช นิมมฺโลรัชต์พงษ์-ชัยปัทมานนท์ 2010-11-21 12:41
รัชต์พงษ์ ชัยปัทมานนท์
96/1 อาคารย่าโมแลนด์เฮาส์คอนโดมิเนียมเฟส1
ซ. เสาธง ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.นครราขสีมา30000
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอซีดี"ชวนม่วนชื่น"นันทนา 2010-11-15 13:45
ดิฉัน นันทนา ศิริวาโภ ขอแผ่นซีดี "ชวนม่วนชื่น" จำนวน 600 แผ่น เพื่อแจกลูกค้า พนักงาน และเพื่อนในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และแจกเป็นธรรมทานในงานมงคลสมรสค่ะ

ที่อยู่ที่จัดส่ง
นันทนา ศิริวาโภ
38/177-178 หมู่ 1 ถนนสุขาภิบาล 1
แขวงบางแค เขตบางแค
กรุงเทพฯ 10160
โทร. 081-914-5880
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอซีดีเพื่อแจกเป็นธรรมทานSiriluck 2010-11-15 10:05
ขอรับ CD ชวนม่วนชื่น จำนวน 1000 แผ่น เพื่อแจกเป็นธรรมทานให้กับพนักงาน The Mall โดยจะขอไปรับก่อนเที่ยงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 นี้

ขอขอบพระคุณค่ะ
จอย
Reply | Reply with quote | Quote
0 # #52 ขอซีดีเพื่อแจกเ ป็นธรรมทาน ? แอ๋งanalaya 2010-11-12 13:28
ได้ส่งซีดีจำนวน ๒๐๐ แผ่นให้แล้วตามที่อยู่ค่ะ

ส่วนอีก ๕๐๐ แผ่น จะต้องรอจัดพิมพ์ใหม่ซึ่งจะได้ภายในอาทิตย์หน้าค่ะ
แล้วจะเรียนให้ทราบค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # #53 ชวนม่วนชื่น ? WRyammanalaya 2010-11-12 13:26
ขณะนี้่ซีดีเหลื่อไม่ถึงหนึ่งร้อยแผ่นค่ะ
กำลังสั่งพิมพ์ซึ่งจะได้แผ่นใหม่ภายในอาทิตย์หน้า
แล้วจะเรียนให้ทราบอีกครั้งค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # #57 ขอ CD ชวนม่วนชื่น 200 แผ่นเพื่อแจกเป็ นธรรมทาน-สุรีรัตน์ ? สุรีรัตน์analaya 2010-11-12 13:24
ได้จัดซีดีไว้ให้แล้วค่ะ กรุณามารับได้ตามที่ได้แจ้งไว้ค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # การจัดส่งสื่อธรรมะanalaya 2010-11-11 12:03
ได้จัดส่งเอ็มพี สาม ให้แก่รายนามด้านล่างนี้แล้ว ในวันนี้ค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอ CD ชวนม่วนชื่น 200 แผ่นเพื่อแจกเป็นธรรมทาน-สุรีรัตน์สุรีรัตน์ 2010-11-10 16:06
ดิฉันได้ฟัง CD ชวนม่วนชื่น แล้วมีความซาบซึ่งในเรื่องราวต่าง ๆ จึงขอร่วมทำบุญ และจะขออนุญาตนำ CD เสียงอ่านหนังสือเรื่อง ชวนม่วนชื่น แจกเป็นธรรมทานให้แก่ญาติและเพื่อน ๆ เนื่องในวันปีใหม่ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้า และขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้คะ สุรีรัตน์ 081-627-0366
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ 1 ชุดคะมยุเรศ--รัมทรง 2010-11-10 08:37
มยุเรศ รัมทรง
21/1 ม.12 ต.พุทเลา
อ.บางปะหัน
พระนครศรีอยุธยา 13220
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ MP3 เสียงอ่านหนังสื อเรื่อง ชวนม่วนชื่นรุ่งเลิศธนกิจ 2010-11-09 20:05
ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ...สาธุ ขอรับ5 ชุดครับ

นาย ฉัตตริน รุ่งเลิศธนกิจ
4/669 ม.7 ม.ธนะสิน ถ.นวมินทร์ ซ. นวมินทร์68
คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม. 10230
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ชวนม่วนชื่นWRyamm 2010-11-03 14:47
ดิฉัน นส.วีณาภรณ์ รังศิริ ตัวแทนจากบริษัทศรีไทยธนะออโต้พาร์ทจำกัด ต้องการขอซีดี ชุด ชวนม่วนชื่นเป็นจำนวน 100 แผ่น เพื่อแจกเป็นธรรมทานให้แก่พนักงานในบริษัทค่ะ

63 ม.8 ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180

เบอร์ติดต่อกลับ 086-395-0435 ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอซีดีเพื่อแจกเป็นธรรมทานแอ๋ง 2010-11-03 13:07
คุณแม่จะอายุครบ 84 จึงขอซีดีม่วนชื่นชวน จำนวน 200 แผ่น
คุณพ่อของเพือนเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย ขอซีดีไปแจกในวันที่จะมีงานศพ 500 แผ่น
รวมทั้งสิ้น 700 แผ่น
กรุณาส่งมาที่
วุฒิภา (ไรวา) ลิมปกรณ์กุล
2272198 ซ. 48 ถนนประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น40000
ขออนูโมทนา และ ขอบพระคุณค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # 41 ขอรับ cd ชวนม่วนชื่น จำนวน 2 แผ่นครับ ขอบคุณครับnong 2010-10-30 18:18
จักรพงษ์ ภูระเก
111 ม.5 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
52130
อยากได้ไว้เพื่อ ทำเป็นต้นฉบับสำหรับแจกจ่ายให้กัลยาณธรรมทุกท่านที่ส นใจครับ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ CDlekcosy 2010-10-29 14:51
กรุณาส่ง
คุณชิชฎา เหมพิจิตร
38/2 หมู่ 4 ตำบลหัวดง
อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
60230
Reply | Reply with quote | Quote
0 # #48 ขอรับ ซีดี ครับ ? จักรanalaya 2010-10-23 00:16
จัดไว้ให้ ๕๐ แผ่นเพื่อคุณ จักรีวงศ์ มาอ้น แจกในงานบวชค่ะ
รับได้ตามที่ได้แจ้งไปแล้วทาง email ค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ ซีดี ครับจักร 2010-10-19 13:07
ผมได้มีโอกาสฟังซีดีชวนม่วนชื่นแล้วมีความรู้สึกชอบและสนใจอยากได้ไปแจกแก่แขกที่มาในงานบวชของผมจึงใคร่ขอความกรุณาส่งตามที่อยู่ข้างล่างนี้ครับ

นายจักรีวงศ์ มาอ้น
ภาควิชาพยาธิ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โรงพยาบาลศิริราช ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 8
ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพ 10700

ขอบคุณครับ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # #43 ขอบิณฑบาตร ซีดี ชวนม่วนชื่น 300 แผ่น ? พระเอกสิทธิ์ ฌานสิทธิanalaya 2010-10-19 13:06
กราบนมัสการพระคุณเจ้าค่ะ
ได้ส่งซีดีไปถวายจำนวน ๓๐๐ แผ่นเมื่อวันพฤหัสที่แล้วค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับซีดีทัศวรรณ พึ่งธรรม 2010-10-18 11:26
ทัศวรรณ พึ่งธรรม
44/34 หมู่ 3 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ขอบคุณค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ MP3 เสียงอ่านหนังสือเรื่อง ชวนม่วนชื่นjutijit 2010-10-16 10:45
ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ...สาธุ ขอรับ 1 ชุดครับ

สุบรรณ วงศ์สมมาตร์
2508/681 แฟลต 8 ชั้น-ดินแดง(แฟลต 3 ชั้น 8)
ดินแดง พญาไท
กรุงเทพ 10400...
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอบิณฑบาตร ซีดี ชวนม่วนชื่น 300 แผ่นพระเอกสิทธิ์ ฌานสิทธิ 2010-10-13 15:17
ในวันนี้ทาง อบต. ใด้เชิญเจ้าหน้าที่และชาวบ้านมาประชุมกันที่วัด เพื่อจัดงานพิธีตักบาตรเทโว โดยทาง อบต. เป็นเจ้าภาพออกค่าใช้จ่ายเพื่อหารายได้สร้างโบสถ์ซึ่ งยังขาดอยู่อีกประมาณ 10 % จึงจะเสร็จสมบูรณ์ โดยใช้วัดอ่าวพร้าวนี้เป็นสถานที่จัดงานพิธี เป็นที่รวมของวัดทั้ง 3 แห่ง.
อาตมาภาพ ขออนุโมทนาบุญมา ณ.โอกาสนี้ด้วย.
ขอเจริญพร
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอบิณฑบาตร ซีดี ชวนม่วนชื่น 300 แผ่นพระเอกสิทธิ์ ฌานสิทธิ 2010-10-13 15:14
พระเอกสิทธิ์ ฌานสิทธิ
วัดอ่าวพร้าว ม.5
ต.เกาะกูด
อ.เกาะกูด
จ.ตราด
2 3 0 0 0
อาตมาได้ฟังซีดีนี้มาหลายรอบแล้ว ไม่รู้สึกเบื่อเลยเป็นธรรมะของ สัจธรรม-ความจริง ซึ่งเราประสพอยู่แต่เราคิดไม่ถึงหรือมองข้ามไป มีดนตรีเบาๆ รวมกับเสียงของพระท่านผู้อ่านบรรยาย ผสมประสานสอดคล้องกัน ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายและให้ข้อคิดที่ดีมาก ที่ฟังและเข้าใจง่ายในสไตล์ที่แปลใหม่ไม่เหมือนกับธร รมะอื่นๆ ที่อาตมาเคยฟังมาเลย.
ในวันที่ 24 ต.ค. 53 นี้เป็นวันตักบาตรเทโว อาตมาภาพจึงแจ้งความจำนงค์มาเพื่อขอบิณฑบาตร ซีดี นี้ 300 แผ่น เพื่อแจกเป็นธรรมทานให้แก่ญาติโยมที่มาทำบุญในวันนั้ น. เกาะกูดนี้มีวัดอยู่ 3 วัด วัดที่อาตมาจำพรรษาอยู่นี้อยู่ท้ายเกาะ บนเกาะนี้มีถนนคอนกรีตยาวประมาณ 25 กม.
Reply | Reply with quote | Quote
0 # การจัดส่งซีดีanalaya 2010-10-11 20:26
จะส่งซีดีให้แก่สมาชิกรายนามด้านล่างนี้ในวันพรุ่งนี ้ค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ cd ชวนม่วนชื่น จำนวน 1 แผ่นครับ ขอบคุณครับtonsuk88 2010-10-10 15:58
อนุสิทธิ์ มาทา

16/11 ถ.สุดบรรทัด
ต.ปากเพรียว อ.เมือง
จ.สระบุรี
18000
Reply | Reply with quote | Quote
0 # อนุโมทนาwatnaiorg 2010-10-10 07:47
สาธุๆ...
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ CD MP3 ชวนม่วนชื่นdanaij 2010-10-07 10:18
ดนัย เพ็ชรพล
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 12
ถนนรัชดา แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

ขอบคุณครับ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # #37 ขอรับ CD MP3 ชวนม่วนชื่น 200 แผ่น ? narisajanalaya 2010-10-04 14:43
รับได้พร้อมซีดีอีกสองแผ่นที่แจ้งความจำนงค์ไว้ค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ CD MP3 ชวนม่วนชื่น 200 แผ่นnarisaj 2010-10-04 10:53
ดิฉันมีจิตศรัทธาขอร่วมทำบุญ และมีกุศลเจตนาจะขออนุญาตนำ mp3 เสียงอ่านหนังสือชวนม่วนชื่นไปใช้เป็นของชำร่วยงานฌา ปนกิจศพ (เพิ่มเติม) จำนวน 200 แผ่น โดยจะขอรับ mp3 ในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2553 ในเวลา 15.00 น. (เวลาโดยประมาณ)

กราบขอบพระคุณล่วงหน้าและขออนุโ มทนาบุญมา ณ โอกาสนี้คะ

นริศา จิรนันท์วัฒนา
Reply | Reply with quote | Quote
0 # #35 ขอรับ mp3 120 แผ่น ? narisajanalaya 2010-09-29 16:19
Quoting narisaj:
ดิฉันมีจิตศรัทธาขอร่วม ทำบุญ และมีกุศลเจตนาจ ะขออณุญาตนำ mp3 เสียงอ่านหนังสือชวนม่วนชื่นไปใช้เป็นขอบชำร่วยงานฌาปนกิจศพ ของคุณแม่รุ่นพี่ ที่วัดหัวลำโพง จำนวน 120 แผ่น โดยจะขอรับ mp3 ในวันนี้ 29 กันยายน 2553 ในเวลา 15.00 น. (เวลาโดยประมาณ) โดยจะส่งพนักงาน รับเอกสารไปรับค ่ะ

กราบขอบพระคุณล่วงหน้าและขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้คะ

นริศา จิรนันท์วัฒนา

081-9496061


รับได้เลยค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ mp3 120 แผ่นnarisaj 2010-09-29 08:59
ดิฉันมีจิตศรัทธาขอร่วม ทำบุญ และมีกุศลเจตนาจ ะขออณุญาตนำ mp3 เสียงอ่านหนังสือชวนม่วนชื่นไปใช้เป็นขอบชำร่วยงานฌา ปนกิจศพ ของคุณแม่รุ่นพี่ ที่วัดหัวลำโพง จำนวน 120 แผ่น โดยจะขอรับ mp3 ในวันนี้ 29 กันยายน 2553 ในเวลา 15.00 น. (เวลาโดยประมาณ) โดยจะส่งพนักงาน รับเอกสารไปรับค ่ะ

กราบขอบพระคุณล่วงหน้าและขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้คะ

นริศา จิรนันท์วัฒนา

081-9496061
Reply | Reply with quote | Quote
0 # การจัดส่งซีดีanalaya 2010-09-27 20:34
จะจัดส่งซีดีสำหรับ รายนามด้านล่างนี้ในส่วนที่ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ ในวันพรุ่งนี้ค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # #32 ขอรับ CD MP3 ชวนม่วนชื่นค่ะ ? narisajanalaya 2010-09-27 14:17
ได้จัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะ

อนุโมทนา
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ CD MP3 ชวนม่วนชื่นค่ะnarisaj 2010-09-27 14:02
มี จิตศรัทธาขอร่วมทำบุญ และมีกุศลเจตนาจะขออณุญาตนำ mp3 เสียงอ่านหนังสือชวนม่วนชื่น แจกให้กับญาติ และเป็นตัวอย่างแ่ก่รุ่นพี่ เพื่อพิจารณานำไปใช้เป็นขอบชำร่วยงานฌาปนกิจศพ จำนวน 30 แผ่น โดยจะขอรับ mp3 ในวันนี้ 27 กันยายน 2553 ในเวลา 15.00 น. (เวลาโดยประมาณ) โดยจะส่งพนักงานรับเอกสารไปรับค่ะ

กราบขอบพระคุณล่วงหน้าและขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้คะ

นริศา จิรนันท์วัฒนา

081-9496061
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับเอ็มพีสามเสียงอ่านpranee 2010-09-24 19:33
ขอความอนุเคราะห์ท่านจัดส่งเอ็มพีสาม ชวนม่วนชื่น จำนวน 1 แผ่น ตามที่อยู่ดังนี้ค่ะ

ปราณี พิพิธภักดี
โรงพยาบาลวัดโบสถ์
ถ.พิษณุโลก-เด่นชัย
อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก
65160

ขออนุโมทนาบุญ และขอขอบพระคุณค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอร่วมจัดพิมพ์ CDumaporn khumchaem 2010-09-24 01:37
ขอร่วมจัดพิมพ์ CD จำนวน 100 แผ่น เพื่อแจกเป็นธรรมทานแก่เพื่อนและญาติค่ะ

อุมาภรณ์ คำแช่ม
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขออนุโมทนาpigy8 2010-09-23 20:04
ชัญญามณฑ์ ศรีเจริญสุขสันติ
บ.อเมริกันเอ๊กเพรส จก.388 อาคารเอสพี ชั้น10 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400(แผนกcru)
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ตอบ #26 ขอ mp3 ชวนม่วนชื่น 300 แผ่น ? นางจิณห์จุฑา สายทิพย์analaya 2010-09-22 12:15
ได้จัดซีดีไว้ให้แล้ว ๓๐๐ แผ่นค่ะ รับได้ตามที่วันที่ได้ระบุมาค่ะ

อนุโมทนาค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ตอบ #25 ขอร่วมจัดพิมพ์ซ ีดีธรรมะชวนม่วน ชื่นเพื่อแจกเป็ นธรรมทาน ? บ้านดินพอเพียงanalaya 2010-09-22 12:14
ได้สั่งพิมพ์ซีให้แล้ว ๒,๕๐๐ แผ่นตามที่ได้แจ้งความประสงค์มาค่ะ

อนุโมทนาค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอ mp3 ชวนม่วนชื่น 300 แผ่นนางจิณห์จุฑา สายทิพย์ 2010-09-22 11:31
ดิฉันมีจิตศรัทธาขอร่วมทำบุญ และมีกุศลเจตนาจะขออนุญาตนำ mp3 เสียงอ่านหนังสือเรื่อง ชวนม่วนชื่น แจกผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมทำบุญสร้างศาลาปฏิบัติธรรม ณ วัดโนนโบสถ์ (วัดป่า สายหลวงปู่ชา) ต.หนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา โดยจะมีงานทอดกฐินในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 โดยจะขอรับ mp3 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2553 ในเวลา 19.00 น. (เวลาโดยประมาณ) ขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้า และขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้คะ (จิณห์จุฑา สายทิพย์ ติดต่อได้ที่ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ สวนจิตรลดา โทร. 0 2281 3921 ต่อ 29 มือถือ 08 4672 5238)
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอร่วมจัดพิมพ์ซีดีธรรมะชวนม่วนชื่นเพื่อแจกเป็นธรรม ทานบ้านดินพอเพียง 2010-09-21 18:01
บ้านดินพอเพียง ซึ่งอยู่ที่เขาใหญ่ มีความประสงค์จะขอร่วมพิมพ์ซีดีธรรมะชวนม่วนชื่นเพื่ อแจกเป็นธรรมทาน จำนวน ๒,๕๐๐ แผ่น โดยจะทยอยจัดวางไว้ภายในร้าน Daily Queen เพื่อแจกให้แก่สาธุชนที่เดินทางผ่านมา และผู้ที่อยู่บริเวณนี้ได้รับซีดีอันมีประโยชน์นี้

จึงเรียนมาเพื่อขอให้ท่านพิจารณา
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอข้อมูลเพิ่มเติมค่ะanalaya 2010-09-19 20:45
Quoting นางจิณห์จุฑา สายทิพย์:
หากท่านไม่สะดวกจะให้ไปรับ CD ประการใด กรุณาแจ้ง โทร. 08 4672 5238 หรือ 0 2431 3561 จักเป็นพระคุณอย่างสูงเราจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ค่ะตามที่อยู่ท่านละหนึ่งแ ผ่นคะ ยกเว้นท่านที่ร่วมจัดพิมพ์จำนวนมาก จะให้มารับเอง แต่ต้องระบุามาดังรายละเอียดด้านบน และช่วยอ่านก่อนที่จะพิมพ์ค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # นางจิณห์จุฑา สายทิพย์นางจิณห์จุฑา สายทิพย์ 2010-09-19 10:50
หากท่านไม่สะดวกจะให้ไปรับ CD ประการใด กรุณาแจ้ง โทร. 08 4672 5238 หรือ 0 2431 3561 จักเป็นพระคุณอย่างสูง
Reply | Reply with quote | Quote
0 # การจัดส่งซีดีanalaya 2010-09-17 14:23
ได้จัดส่งซีดีสำหรับ รายนามด้านล่างนี้ เรียบร้อยแล้วค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ต้องการรับCDพระพิบูลสิน 2010-09-13 14:19
พระพิบูลสิน ญาณวฑฺฒโน
วัดทิพยรัฐนิมิตร(บ้านจิก)
ถ.นเรศวร อ.เมือง
อุดรธานี 41000

ขออนุโมทนากุศลนี้ด้วย
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับซีดีธรรม2ช ุดครับe20jjj 2010-09-11 22:12
ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
ปวิชย์ ช. สุทธิสงคราม
70/330 ประชานิเวศน์ 2 ถ.ประชาชื่น
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับด้วยครับkkung 2010-09-11 19:29
ขออนุโมทนาด้วยครับ
ชัยวัฒน์ เดชตระกูลวงศ์
59/42 หมู่ 3 หมู่บ้านเปี่ยมสุข
ซ.รัตนาธิเบศร์ 34 ถ.รัตนาธิเบศร์
ต.บางกระสอ อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000
ขอบพระคุณครับ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับซีดี ชวนม่วนชื่น 5 ฉบับammsoon 2010-09-11 16:00
กรุณาส่ง
รัศมี สุนทรา
661/10-12 ถนนสาธุประดิษฐ์
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร
1 0 1 2 0
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับซีดีธรรม2ชุดlaw23 2010-09-11 10:05
พิทักษ์ โพทุน
289/41 ถ.หลานหลวง14
แขวง-เขต ดุสิต
กทม.10300
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ2แผ่นu570 2010-09-11 09:57
พงศิลป แซ่ห่าน
289/38 ถ.คลองลำปัก ดุสิต กทม.10300
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับด้วยนะค่ะชนิการ์น 2010-09-11 03:47
ขอรับด้วยนะค่ะ
ทิพวรรณ ยงยุทธ์
พีซีแมนชั่น เลขที่ 188 ซ.ลาดพร้าว 112
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
กรุงเทพฯ
10310
ขอบพระคุณมากนะคะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ดิฉันขอรับเป็นธรรมทานด้วยค่ะพิมพ์ภะกา 2010-09-11 03:40
ดิฉันขอรับเป็นธรรมทานด้วยค่ะ
ชนิการ์น เชื้อเขียว
หอพักสตีพรประเสริฐ 2349/11-15 ซ.รามคำแหง 65
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับเพื่อเป็นมงคลกรนิศ 2010-09-11 03:37
ขอรับเพื่อเป็นมงคลกับชีวิตและขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
กรณิศ พัฒนชัย
คณะสัตว์แพทย์จุฬา 39 ถนนอังรีดูนัง
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10240
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับด้วยค่ะทิพวรรณ 2010-09-11 03:30
ขอรับด้วยค่ะ
พุทธชาติ ยอดคำ 24/113 ห้อง 308 ซ.นวมินทร์76 แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # การจัดส่ง MP3 เสียงอ่านหนังสือเรื่อง ชวนม่วนชื่นanalaya 2010-09-11 00:16
เรียนท่านสมาชิกทุกท่านที่ได้ขอซีดีธรรมะชวนม่วนชื่นค่ะ
อนาลยาจะทำการจัดส่งซีดีทางไปรษณีย์ในวันจันทร์ที่ ๑๓ กย. นี้ค่ะ

โดยจะจัดส่งให้แก่ท่านที่ได้ส่งรายชื่อมาภายใน ๑ ทุ่มของคืนวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กย. นี้ค่ะ

ท่านที่ส่งมาหลังจากนี้ จะต้องรอรอบจัดส่งรอบใหม่นะคะ

และกรุณาพิมพ์ชื่อที่อยู่ ทีละบันทัดแบบการจ่าหน้าซองจดหมายเพื่อความสะดวกในกา รพริ้น์มาปะหน้าซอง โดยมิต้องคัดลอกเพราะอาจเกิดความผิดพลาดในการคัดลอกได้ค่ะ

อนุโมทนาค่ะ

อนาลยา
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ mp3 ครับผมชัชวาล 2010-09-10 21:51
ผมขอบูชาเพื่อเป็นธรรมทานด้วยครับ เพื่อดูก่อนปฏิบัติธรรมะกรรมฐานเจริญสมาธิและไว้บูชาเพื่อเป็นศิริมงคลกับชีวิตครับผม
ชัชวาล ไชยวงค์ พีซีแมนชั่น(5031) เลขที่188 ซอยลาดพร้าว 112 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
10310
เบอร์โทรศัพท์ : 086-3508797 email :
ผมขออนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ
ไม่มีทานใดยิ่งใหญ่เท่าธรรมทาน
เพราะเป็นทานที่บริสุทธิ์
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ5แผ่นแจกญาติธรรมyes2 2010-09-10 20:53
พัชมณฑ์ รุ่งเกียรติธีรติ
บ.อเมริกันเอกเพรส จก.(มหาชน)388 องเอสพี ชั้น10 CRU สามเสนใน พญาไท กทม.10400
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ MP3 ชวนม่วนชื่นปอวุทธิ์ 2010-09-10 20:15
ขอรับจำนวน 50 แผ่น เพื่อแจกเป็นธรรมทานแก่ผู้มาปฎิบัติธรรมที่วัด
พระอาจารย์ทวิส อาภากโร
วัดอุดรหนองสังข์ ต.หนองสังข์
อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
36150
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ MP3 ชวนม่วนชื่นค่ะnongluck 2010-09-10 14:08
นงลักษณ์ สีนิลแท้
96/40 หมู่ 6 ต.บางรักพัฒนา
อ.บางบัวทอง
จ.นนทบุรี
11110
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ mp3เสียงอ่านหนังสือเรื่อง ชวนม่วนชื่น 1 แผ่นคะpunpun 2010-09-09 20:20
นงนุช วงศ์ชู

166 ม.4 ต.ปริก

อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

80240
Reply | Reply with quote | Quote
0 # คุณศิริลักษณ์ ไม้ไทย The Mall group Traininganalaya 2010-09-07 10:43
Quoting Siriluck :
สวัสดีค่ะคุณกุ้ง

ดิฉันจะเรียนขอแจ้งความจำนงขอรับเอ็มพีสามเสียงอ่านหนังสือเรื่อง ชวนม่วนชื่น จำนวน 400 สำเนา เพื่อแจกให้กับพนักงาน The Mall group ในการ training พนักงานของคุณศิริลักษณ์ ไม้ไทย โดยจะขอรับจำนวน 200 แผ่น ภายในวันนี้ ( 7/9/10 ) และขอรับในส่วนที่เหลืออีก 200 แผ่น ในวันที่ 8/10/10

อนุโมทนาบุญนะคะ และขอบพระคุณค่ะ
ศิริลักษณ์ 0-2262-0634, 081-6491000


@ คุณศิริลักษณ์ ไม้ไทย
ตอนนี้ซ๊ดีเหลือเพียง สองร้อยกว่าแผ่นค่ะ จะมอบให้ก่อน จำนวน ๒๐๐ แผ่นก่อนในวันี้ กรุณารับได้ที่อยู่ที่ได้ส่ง email ไปให้ค่ะ
ส่วนที่เหลืออีก ๒๐๐ แผ่น จะรวมไปในการจัดพิมพ์ครั้งต่อไปประมาณอาทิตย์หน้าค่ะ
จะเรียนมาที่หน้าเว็ปนี้เมื่อจัดพิมพ์เรียบร้อยแล้วค่ะ
อนุโมทนา
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับเอ็มพีสามอ่านหนังสือเรื่อง ชวนม่วนชื่นค่ะSiriluck 2010-09-07 10:35
สวัสดีค่ะคุณกุ้ง

ดิฉันจะเรียนขอแจ้งความจำนงขอรับเอ็มพีสามเสียงอ่านหนังสือเรื่อง ชวนม่วนชื่น จำนวน 400 สำเนา เพื่อแจกให้กับพนักงาน The Mall group ในการ training พนักงานของคุณศิริลักษณ์ ไม้ไทย โดยจะขอรับจำนวน 200 แผ่น ภายในวันนี้ ( 7/9/10 ) และขอรับในส่วนที่เหลืออีก 200 แผ่น ในวันที่ 8/10/10

อนุโมทนาบุญนะคะ และขอบพระคุณค่ะ
ศิริลักษณ์ 0-2262-0634, 081-6491000
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอสำเนาเทปเสียงเรื่อง ชวนม่วนชื่นเพื่อเป็นธรรมทานให้กับสมาชิกวุฒิภาanalaya 2010-09-04 10:47
เรียนคุณรัฒดา ค่ะ

ขอบคุณค่ะที่ให้เกียรติ จะนำซีดีธรรมะชวนม่วนชื่นไปแจกให้สมาชิกวุฒิสภา

โดยปกติแล้วทางเกลุ่มเพื่อนอนาลยาจะแจกซีดีนี้ให้ท่านละหนึ่งแผ่น แต่ก็มักจะพิจารณาเป็นรายๆไปตามสมควรค่ะ

และเนื่องจากเห็นว่ากิจกรรมที่ท่านจะนำไปแจกนั้นนับว ่าเป็นประโยชน์ต่อสังคม และจำนวนที่ขอมาก็พอที่จะมอบให้ได้

เพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องทำเสำเนาเองและจะได้มีสกรีน หน้าซีดีท่่ีสวยงามเหมือนต้นฉบับ กลุ่มเพื่อนอนาลยาจึงมีความยินดีขอมอบซีดีชวนม่วนชื่ นนี้ให้กับกรมสุขภาพจิตจำนวน ๑๖๐ แผ่นเพื่อที่จะได้นำไปแจกเป็นธรรมทานแด่ท่านวุฒิสภา ค่ะ

หากท่านประสงค์จะรับซีดีนี้กรุณาแจ้งความจำนงค์ไว้ที่หน้าเว็ปไซต์นี้

แต่หากท่านมีความประสงค์จะทำสำเนาเอง ก็อนุญาติค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # เจตจำนงค์ขอสำเนาเทปเสียงเรื่องชวนม่วนชื่นรัฒดา 2010-09-03 15:33
เรียน กลุ่มเพื่อนอนาลยาค่ะ
ดิฉัน(จากกรมสุขภาพจิต)มีความจำนงค์สำเนาเทปเสียงเรื่องชวนม่วนชื่นจำนวน 120 แผ่น(แจ้งทางโทรศัพท์)แต่ขอเพิ่มเป็น 160 แผ่นเพื่อเป็นธรรมทานในงานอบรมการบริหารความเครียดเพ ื่อประสิทธิภาพการทำงาน ให้กับสมาชิกวุฒิภา
ขออนุโมทนาบุญนะค่ะและขอบคุณมากค่ะ
รัฒดา 02-5908586
Reply | Reply with quote | Quote
0 # MP3 เสียงอ่านหนังสือชวนม่วนชื่นเพื่อแจกเป็นธรรมทานงานพ ิธีเผาศพคุณปู่พับ บุรีวงษ์analaya 2010-08-27 17:55
เรียนคุณศศิค่ะ

ได้จัดไว้ให้แล้วค่ะ ขอเชิญรับได้ตามที่อยู่ที่ได้เรียนให้ทราบแล้วนั้นค่ะ

อนาลยา
Reply | Reply with quote | Quote

Add comment


Security code
Refresh

Users
3507
Articles
271
Articles View Hits
3191254