Uncategorised
Article Count: 6
FAQs
Article Count: 0
From the list below choose one of our FAQs topics, then select an FAQ to read. If you have a question which is not in this section, please contact us.

พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรังสี)

เสียงพระธรรมเทศนาโดยพระภาวนาเขมคุณ วิ. ที่นำมาไว้ ณ ที่นี้ ส่วนใหญ่เป็นเสียงจากต้นฉบับที่อัดจากวัดมเหยงคณ์ โดยยังมิได้ตัดต่อเสียงรบกวนต่างๆ แต่คุณภาพเสียงฟังชัดเจนดีมาก ซึ่งมีจำนวนมาก นับตั้งแต่ทางวัดได้ปรับปรุงระบบการอัดเสียงในปีพ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน กลุ่มเพื่อนอนาลยา จะทยอยนำมาเก็บไว้ ณ ที่นี้ เพื่อให้สาธุชนได้มีโอกาสรับฟัง และศึกษาโดยทั่วหน้ากันพระมหาสมปอง มุทิโต

พระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายบาลี วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ
พระอาจารย์เปิดสอนภาษาบาลี ท่านที่สนใจเรียนภาษาบาลี
ติดต่อเรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ได้ที่ีคณะ ๒๕ วัดมหาธาตุฯ ค่ะ

วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

เบอร์โทรศัพท์คณะ ๒๕ :  ๐-๒๒๒๔-๑๔๑๘


pramahah-boonchuay

พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร

นักธรรมเอก
เปรียญธรรม ๔ ประโยค
อภิธรรมบัณฑิต
 

พระวิปัสสนาจารย์

อาจารย์บรรยายธรรมะทางวิทยุ :

* กองพล ที่ ๑ รักษาพระองค์ คลื่นความถี่ ๑๔๒๒ ระบบเอ.เอ็ม 
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. วันจันทร์ - วันศุกร์ 
* กองพลทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ คลื่นความถี่ ๙๖๓ ระบบเอ.เอ็ม 
 เวลา ๒๑.๐๐ - ๒๒.๐๐ น. เฉพาะวันเสาร์ 

 
บรรยายธรรมะ ภาคปฏิบัติ ที่วัดบางยี่ขัน ทุกวันพระ - วันอาทิตย์ 

 
สถานที่ติดต่อ: 
วัดบางยี่ขัน 
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม. ๑๐๗๐๐ 
โทร. ๐-๒๔๓๔-๑๙๒๗ ,๐-๒ ๘๘๓-๕๒๕๐ ,๐-๘๑๒๕๙-๐๐๔๓

aj-passano012

พระอาจารย์ปสันโน ภิกฺขุ

เจ้าอาวาส
วัดป่าอภัยคีรี มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

๏ นามเดิม
รีด แพรี่ (Reed Perry) 

๏ เกิด
วันที่ ๒๖ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ณ ประเทศแคนาดา

๏ การศึกษา 
ปริญญาตรี สาขาประวัติศาสตร์ 

๏ การอุปสมบท
พระอาจารย์มีความสนใจในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ครั้งเป็นนักศึกษา เมื่อจบการศึกษาแล้ว ท่านได้เดินทางไปหาประสบการณ์ชีวิตในหลายประเทศ จนกระทั่งปี ๒๕๑๖ ท่านได้เดินทางมายังประเทศไทย และเกิดความสนใจในการทำสมาธิภาวนา จึงได้ไปฝึกปฏิบัติที่วัดเมิงมาง จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้นท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดเพลงวิปัสสนา แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗
 
๏ ฝากตัวเป็นศิษย์ของหลวงพ่อชา สุภทฺโท
ในพรรษาแรกนั่นเอง ท่านได้มีโอกาสฝากตัวเป็นศิษย์ของ พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท) แห่งวัดหนองป่าพง บ้านพงสว่าง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยการแนะนำของพระอุปัชฌาย์ของท่าน โดยได้พำนักที่วัดหนองป่าพงและวัดสาขาอื่นๆ ตามโอกาสอันสมควร 
ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ บ้านบุ่งหวาย ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี และได้ปฏิบัติหน้าที่นี้เป็นเวลา ๑๕ ปี จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. ๒๕๓๙
 
๏ การสร้างวัดป่าอภัยคีรี
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ พระอาจารย์ปสันโน ภิกขุ ได้สละตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ เพื่อมาก่อตั้งวัดป่าอภัยคีรี และเป็นเจ้าอาวาสร่วมกับพระอาจารย์อมโร ภิกขุ
 
วัดป่าอภัยคีรี เป็นวัดปฏิบัติในสายพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท) แห่งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองซานฟรานซิสโก มีเจ้าอาวาสร่วมกัน ๒ รูป คือ พระอาจารย์ปสันโน ภิกขุ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ จ.อุบลราชธานี และ พระอาจารย์อมโร ภิกขุ อดีตรองเจ้าอาวาสวัดอมราวดี เมืองฮาร์ดฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
 
"อภัยคีรี" เป็นภาษาบาลี มีความหมายว่า ขุนเขาแห่งความปลอดภัย ซึ่งเป็นชื่อวัดโบราณในประเทศศรีลังกา ที่ต้อนรับพระภิกษุสงฆ์ต่างนิกายมาปฏิบัติธรรมร่วมกัน ด้วยความสมัครสมานสามัคคี ด้วยความเชื่อว่า ทุกชีวิตมีสิทธิ์ในการทำทุกข์ให้สิ้นได้เท่าๆ กัน"
 
ปัจจุบัน วัดป่าอภัยคีรี ในประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ไม่แตกต่างกันนักคือ ได้เปิดโอกาสให้สาธุชนผู้มีความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ รักในสติ รักในปัญญา ได้เข้าถึงความสงบ สัปปายะ เป็นธรรมชาติตามแนววัดป่าฝ่ายเถรวาท ไม่ว่าผู้นั้นจะนับถือศาสนาใด นิกายไหน มีสีผิวอย่างไร ไม่เลือกเชื้อชาติ เพศ และอายุ
 
๏ สาขาแรกของวัดหนองป่าพงในอเมริกา
 พ.ศ. ๒๕๒๗ ท่านพระอาจารย์สุเมโธ (ปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ที่พระราชสุเมธาจารย์ (โรเบิร์ต สุเมโธ) เจ้าอาวาสวัดอมราวดี เมืองฮาร์ดฟอร์ด ประเทศอังกฤษ) ศิษย์ชาวต่างชาติรูปแรกของหลวงพ่อชา ได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมและอบรมกรรมฐานแก่ชาวเมืองซานฟรานซิสโก และมีผู้ศรัทธาเป็นจำนวนมาก จึงได้รวมตัวกันก่อตั้งมูลนิธิสังฆปาละขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ เพื่อจัดหาสถานที่เหมาะสมแก่การสร้างวัดป่าที่ไม่ไกลจากซานฟรานซิสโก
จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ คณาจารย์ Hsuan Hua เจ้าอาวาสวัดพระพุทธรูปหมื่นองค์ (The City of Ten Thousand Bhuddhas) ฝ่ายมหายาน ได้เมตตามอบที่ดินจำนวน ๑๒๐ เอเคอร์ ใกล้วัดของท่าน ให้กับคณะศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อชา สุภทฺโท ก่อนที่ท่านจะมรณภาพ คณาจารย์ Hsuan Hua ได้เคยมาปฏิบัติธรรมในประเทศไทย และประทับใจในแนวทางปฏิบัติฝ่ายเถรวาท มีความปรารถนาที่จะเห็นการปฏิบัติธรรมร่วมกันของพระภิกษุฝ่ายมหายานกับฝ่ายเถรวาทอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อท่านได้พบกับท่านพระอาจารย์สุเมโธ ท่านทั้งสองมีความเคารพนับถือซึ่งกันและกันเป็นอันมาก
 
ที่ดินดังกล่าวมีลักษณะเป็นป่าบนภูเขา มีความสงบร่มรื่นเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม แต่ไม่มีทางเข้า-ออก ไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆ มูลนิธิสังฆปาละ คณะศิษย์ชาวไทยและต่างประเทศ จึงได้รวบรวมทุนจัดซื้อที่ดินที่มีทางเข้าออก พร้อมบ้านและโรงรถ พอที่จะดัดแปลงให้เป็นที่อยู่อาศัยได้ชั่วคราว ทำให้มีที่ดินรวมทั้งหมด ๒๕๐ เอเคอร์ 
 
วัดป่าอภัยคีรี จึงเป็นสาขาแรกของวัดหนองป่าพง ในสหรัฐอเมริกา และเป็นที่น่าประหลาดใจว่า นับเป็นเวลาได้ ๒๐ ปีพอดี จากวันที่หลวงพ่อชาไปเยือนอเมริกา
 
หลวงพ่อชาได้ให้หลักการไว้ว่า ให้มุ่งสร้างวัดภายใน เสียก่อน คือ สร้างกายวาจาใจที่มีวัตรปฏิบัติดี ท่านเคยกล่าวด้วยว่า ให้พระสร้างคน แล้วคนจะสร้างวัด 
 
พระอาจารย์ปสันโน ภิกขุ และพระอาจารย์อมโร ภิกขุ ดำเนินตามแนวทางของหลวงพ่อชา ในการอบรมถ่ายทอดความรู้ และสอนการปฏิบัติธรรมให้แก่บุคคลทั่วไป และผู้ปรารถนาจะใช้ชีวิตอย่างสมณเพศ ต่อมาท่านอาจารย์ปสันโน ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ เพื่อความสะดวกในการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรใหม่ โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้สนใจบวชเป็นภิกษุได้จะต้องถือศีล ๘ เป็นผ้าขาว ๑ ปี บรรพชาเป็นสามเณร อีก ๑ ปี จึงจะได้รับการพิจารณาให้บวชเป็นพระภิกษุ
ในปีแรกๆ ระหว่างรอการอนุญาตจากเทศบาลมลรัฐให้สร้างวัด ชาวบ้านที่อยู่ใกล้วัดมีศรัทธามาช่วยสร้างกุฏิหลังเล็กๆ โดยซื้อเศษไม้ราคาถูกมาประกอบ และดัดแปลงรถนอนที่ได้รับบริจาคให้พออยู่ได้ หากคราวใดกุฏิไม่พอ ก็ใช้กางเต๊นท์เป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุ สามเณร และอานาคาริกะ (ปะขาว) ไปชั่วคราว
 
มาเมื่อได้รับอนุญาตให้สร้างเป็นวัด ทางเทศบาลของมลรัฐกำหนดให้รื้อถอนกุฏิที่พระและญาติโยมสร้างกันเองออก รถนอนและเต๊นท์ก็ห้ามใช้อีกด้วย เทศบาลยังกำหนดเคร่งครัดว่า จะให้พักที่วัดได้ไม่เกินครั้งละกี่คน ทั้งนี้เพราะบางส่วนของวัดอยู่ในเขตที่มีแผ่นดินไหว จึงต้องเคร่งครัดเป็นพิเศษ ด้วยเหตุนี้กุฏิจึงมีไม่เพียงพอ กับจำนวนพระภิกษุที่จำพรรษาอยู่ และไม่สามารถบวชภิกษุสามเณรใหม่ หรือรองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้ จึงมีการสร้างเสนาสนะต่างๆ ให้กับวัดป่าอภัยคีรี เพิ่มขึ้น 
ปัจจุบันพระอาจารย์ปสันโน ภิกขุ ท่านยังคงเดินทางมาประเทศไทยเพื่อปฏิบัติศาสนกิจ และอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ตามโอกาสอันควร
 
ขอบคุณข้อมูลจาก www.dhammajak.net

 

ประวัติท่านอาจารย์ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์
การศึกษาพระปริยัติธรรม

อาจารย์ ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์  เป็นผู้สนใจศึกษาพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ครั้งยังเป็นนักศึกษาอยู่ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ ได้เริ่มเรียนภาษาบาลี อันเป็นภาษาที่ใช้อธิบายพระไตรปิฎก จนมีความรู้สามารถเข้าใจทั้งการอ่าน และการแปลภาษาบาลีได้ เป็นเหตุให้สามารถเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา และปกรณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาอื่นๆได้เป็นอย่างดี เป็นผู้บรรยายธรรม  เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่พุทธศาสนิกผู้สนใจใคร่รู้ทั่วไป
 
การปฏิบัติธรรม
นอกจากการเรียนปริยัติ  อาจารย์ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์  ได้พบและปฏิบัติธรรมกับท่านอาจารย์แนบ มหานีรานนท์  และท่านอาจารย์ปราณี  สำเริงราชย์  และเป็นประธานมูลนิธิ ปราณี สำเริงราชย์  ซึ่งปัจจุบันมีสำนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวิวัฏฏะ ตั้งอยู่ที่วัดเขาสนามชัย หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์  ได้รับความรู้และประสบการณ์ในการเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหมวดอิริยาบถบรรพ  นอกจากปฏิบัติธรรม ณ สถานที่ดังกล่าวแล้ว ท่านอาจารย์ปราณี สำเริงราชย์ ก็ยังมอบหมายให้เป็นผู้แนะนำผู้ปฏิบัติ และบรรยายธรรมปฏิบัติ ตลอดจนจัดประชุมธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย

 
การเผยแผ่ธรรม
อาจารย์ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์ ดำเนินการเผยแผ่ปริยัติธรรมโดย กองทุนธรรมนิธิเพื่อการอนุรักษ์พระธรรมวินัย มีการจัดการบรรยายธรรม มีพระอภิธรรม พระสูตร   ปกิณณกธรรม และปกรณ์วิสุทธิมรรค เป็นต้น ณ สถานที่ต่างๆ  และที่สำนักปฏิบัติวิวัฏฏะ หัวหินดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ ยังรับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ในพระพุทธศาสนาแก่พุทธศาสนิกผู้สนใจไฝ่ธรรมทั่วไปตามโอกาส

ขอบคุณข้อมูลจาก by Dhammanithi Fund

ท่านพระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก(อภิธรรมบัณฑิต) ในอดีตท่านเคยเป็นผู้อำนวยการอภิธรรมโชติกะวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนพระอภิธรรมในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาส วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ท่านเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตรวจชำระและแปลพระไตรปิฎก (บรรณกร พระอภิธรรมปิฎก) ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะสงฆ์จากประเทศสหภาพพม่า ได้ยกย่องท่านเป็นผู้ทรงความรู้พระไตรปิฏก ตำแหน่งอัครมหาบัณฑิต ซึ่งเป็นตำแหน่งที่พิจารณาถวายพระเถระที่มีอายุทางโลกเกิน 60 ปี ผู้มีคุณูปการแก่พระพุทธศาสนาทางด้านวิชาการ คือการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม และเชี่ยวชาญด้านพระอภิธรรม

อนาลยา
Article Count: 24

 

 

วิดีโอ
Article Count: 0
video
วิดีโอ
Article Count: 2
videio

 


ภาพ.......... ที่นำมาแสดงนี้ ส่วนหนึ่งได้ทำการถ่ายภาพเอง

อีกส่วนหนึ่งได้มาจากเพื่อนๆ.........ที่ส่งมาให้ทาง E-mial, Facebook เป็นต้น ซึ่งต้องขออภัยที่ไม่ได้นำชื่อมาไว้ ณ ที่นี้ เนื่องจากใน social media มีการแชร์รูปไปมามากจนไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นเจ้าของหรือผู้ถ่ายภาพ

บางภาพเก็บสะสมไว้.............และมิได้บันทึกที่มาของภาพ จึงมิได้ระบุอ้างอิง

จึงขออนุญาตท่านเจ้าของภาพ และขออภัยไว้ ณ ที่นี้

ขอกราบขอบพระคุณ..........และขอบคุณทุกท่านท่ี่ได้ส่งสิ่งที่ดีงามมาให้อย่างสม่ำเสมอ......... ทำให้มีข้อมูลมากมายที่จะนำไปเผยแผ่ต่อๆ ไป...........และขออนุโมทนาค่ะ

อนาลยา

analay-charity

ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมอนาลยาค่ะ

ขอเชิญลงทะเบียนขอรับสื่อธรรมะค่ะ

 

เนื่องจากเว็ปไซต์อนาลยา ได้ทำการย้าย server  ข้อมูลที่ผ่านมาระหว่าง ๑ มีนาคม ๒๕๑๒ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ได้สูญหายไป ซึ่งได้แก่ รายชื่อสมาชิกประมาณ ๖๐๐ ท่าน รายการสื่อธรรมะที่แจก รายชื่อผู้ขอสื่อธรรมะต่าง ๆ รวมถึงรายชื่อเจ้าภาพผู้มอบสื่อธรรมะให้กลุ่มเพื่อนอนาลยาแจก ในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว  

จึงกราบขออภัยสมาชิกทุกท่าน ตลอดจนท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม ที่อาจไม่ได้รับความสะดวก

ขณะนี้เว็ปไซต์อนาลยา ได้เปิดหน้าธรรมทานโดยทุกท่านสามารถขอรับสื่อธรรมะได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิก สื่อธรรมะจะถูกจัดส่งเดือนละประมาณ ๑ ครั้งทุกสิ้นเดือน

ขอขอบพระคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมเว็ปไซต์อนาลยา หากครั้งนี้ไม่สื่อธรรมะที่ท่านสนใจ กรุณากลับมาใหม่นะคะ จะเพิ่มสื่อใหม่ๆ เป็นระยะค่ะ

 

 

 

three-birds-on-the-tree

 

เนื่องจากเว็ปไซต์อนาลยา ได้ทำการย้าย server  ข้อมูลที่ผ่านมาระหว่าง ๑ มีนาคม ๒๕๑๒ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ได้สูญหายไป ซึ่งได้แก่ รายชื่อสมาชิกประมาณ ๖๐๐ ท่าน รายการสื่อธรรมะที่แจก รายชื่อผู้ขอสื่อธรรมะต่าง ๆ รวมถึงรายชื่อเจ้าภาพผู้มอบสื่อธรรมะให้กลุ่มเพื่อนอนาลยาแจก ในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว  

จึงกราบขออภัยสมาชิกทุกท่าน ตลอดจนท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม ที่อาจไม่ได้รับความสะดวก

ขณะนี้เว็ปไซต์อนาลยา ได้เปิดหน้าธรรมทานโดยทุกท่านสามารถขอรับสื่อธรรมะได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิก สื่อธรรมะจะถูกจัดส่งเดือนละประมาณ ๑ ครั้งทุกสิ้นเดือน

ขอขอบพระคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมเว็ปไซต์อนาลยา หากครั้งนี้ไม่สื่อธรรมะที่ท่านสนใจ กรุณากลับมาใหม่นะคะ จะเพิ่มสื่อใหม่ๆ เป็นระยะค่ะ

 

book2

เนื่องจากเว็ปไซต์อนาลยา ได้ทำการย้าย server  ข้อมูลที่ผ่านมาระหว่าง ๑ มีนาคม ๒๕๑๒ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ได้สูญหายไป ซึ่งได้แก่ รายชื่อสมาชิกประมาณ ๖๐๐ ท่าน รายการสื่อธรรมะที่แจก รายชื่อผู้ขอสื่อธรรมะต่าง ๆ รวมถึงรายชื่อเจ้าภาพผู้มอบสื่อธรรมะให้กลุ่มเพื่อนอนาลยาแจก ในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว  

จึงกราบขออภัยสมาชิกทุกท่าน ตลอดจนท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม ที่อาจไม่ได้รับความสะดวก

ขณะนี้เว็ปไซต์อนาลยา ได้เปิดหน้าธรรมทานโดยทุกท่านสามารถขอรับสื่อธรรมะได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิก สื่อธรรมะจะถูกจัดส่งเดือนละประมาณ ๑ ครั้งทุกสิ้นเดือน

ขอขอบพระคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมเว็ปไซต์อนาลยา หากครั้งนี้ไม่สื่อธรรมะที่ท่านสนใจ กรุณากลับมาใหม่นะคะ จะเพิ่มสื่อใหม่ๆ เป็นระยะค่ะ

 

ขออภัยคะ ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเพิ่มข้อมูลหนังสือสำหรับแจก กรุณากลับมาใหม่ค่ะ

 

Users
3738
Articles
271
Articles View Hits
3316941