มงคลจักรวาลใหญ่

IMG_7785

บทมงคลจักรวาลใหญ่

สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิมะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตะปุญญาธิการัสสะ
สัพพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
ทวัตติงสะมะหาปุริสะลักขะณานุภาเวนะ
อะสีตยาพยัญชะนานุภาเวนะ
อัฏฐุตตะระสะตะมังคะลานุภาเวนะ
ฉัพพัณณะรังสิยานุภาเวนะ
เกตุมาลานุภาเวนะ
ทะสะปาระมิตานุภาเวนะ
ทะสะอุปะปาระมิตานุภาเวนะ
ทะสะปะระมัตถะปาระมิตานุภาเวนะ
สีละสะมาธิปัญญานุภาเวนะ
พุทธานุภาเวนะ
ธัมมานุภาเวนะ
สังฆานุภาเวนะ
เตชานุภาเวนะ
อิทธานุภาเวนะ
พะลานุภาเวนะ
เญยยะธัมมานุภาเวนะ
จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ
นะวะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะ
อัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะ
อัฎฐะสะมาปัตติยานุภาเวนะ
ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ
จะตุสัจจะญาณานุภาเวนะ
ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ
สัพพัญญุตะญาณานุภาเวนะ
เมตตากะรุณามุทิตาอุเปกขานุภาเวนะ
สัพพะปะริตตานุภาเวนะ
ระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ
ตุยหัง สัพพะโรคะโสกุปัททะวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสาวินัสสันตุ
สัพพะอันตะรายาปิ วินัสสันตุ
สัพพะสังกัปปา ตุยหัง สะมิชฌันตุ
ฑีฆายุตา ตุยหัง โหตุ
สะตะวัสสะชีเวนะ สะมังคิโก โหตุ สัพพะทาฯ
อากาสะปัพพะตะวะนะภูมิคังคามะหาสะมุททา อารักขะ
กา เทวะตา สะทา ตุมเห อะนุรักขันตุฯ

คำแปลบทมงคลจักรวาลใหญ่

ด้วยอานุภาพแห่งพระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง ผู้มีบุญญาธิการอันกำหนดมิได้

ด้วยพระฤทธิ์อันใหญ่ และพระคุณอันใหญ่ สำเร็จด้วยพระสิริ พระปัญญาเป็นเครื่องตั้งมั่น พระปัญญาเป็นเครื่องรู้ พระเดชและพระชัย ผู้สามารถห้ามสรรพอันตราย

ด้วยอานุภาพแห่งอนุพยัญชนะ ๘๐

ด้วยอานุภาพแห่งมงคล ๑๐๘ ประการ

ด้วยอานุภาพแห่งพระรัศมีมีพรรณ ๖ ประการ

ด้วยอานุภาพแห่งพระเกตุมาลา

ด้วยอานุภาพแห่งพระบารมี ๑๐ ประการ

ด้วยอานุภาพแห่งพระอุปปารมี ๑๐ ประการ

ด้วยอานุภาพแห่งพระปรมัตถปารมี ๑๐ ประการ

ด้วยอานุภาพแห่งศีล สมาธิ ปัญญา

ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธรัตนะ

ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมรัตนะ

ด้วยอานุภาพแห่งพระสังฆรัตนะ

ด้วยอานุภาพแห่งพระเดช

ด้วยอานุภาพแห่งพระฤทธิ์

ด้วยอานุภาพแห่งพระกำลัง

ด้วยอานุภาพแห่งพระเญยยธรรม

ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมขันธ์ ๘ หมื่น ๔ พัน

ด้วยอานุภาพแห่งโลกุตตรธรรม ๙ ประการ

ด้วยอานุภาพแห่งอริยมรรค ๘ ประการ

ด้วยอานุภาพแห่พระสมาบัติ ๘ ประการ

ด้วยอานุภาพแห่งพระอภิญญา ๖ ประการ

ด้วยอานุภาพแห่งพระญาณในสัจจะ ๔

ด้วยอานุภาพแห่งพระญาณมีกำลัง ๑๐ ประการ

ด้วยอานุภาพแห่งพระสัพพัญญุตญาณ

ด้วยอานุภาพแห่งพระเมตตา พระกรุณา พระมุทิตา พระอุเบกขา แห่งพระปริตรทั้งปวง

ด้วยอานุภาพแห่งอันระลึกถึงพระรัตนตรัย

แม้เหล่าโรค โศก อุปัทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปยาส ทั้งปวง

ของท่าน จงสิ้นสูญไป แม้เหล่าอันตรายทั้งปวง จงสิ้นสูญไป

สรรพดำริทั้งหลายของท่านจงสำเร็จด้วยดี

ความเป็นผู้มีอายุยืนจงมีแก่ท่าน

ท่านจงเป็นผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยความเป็นอยู่สิ้น ๑๐๐ ปี ทุกเมื่อ

เทพเจ้าทั้งหลาย ผู้คุ้มครองสถิตย์อยู่ในอากาศและบรรพตไพรสณฑ์ ภูมิสถาน แม่น้ำคงคามหาสมุทร จงตามรักษาท่านทั้งหลายทุกเมื่อ เทอญฯ

คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟัง

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ 

Add comment


Security code
Refresh

Users
3738
Articles
271
Articles View Hits
3316960