× เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หรือเรื่องธรรมะอื่นๆ

คนมีธรรมนำโลกให้จำเริญ

14 Jun 2011 13:40 #91 by yushin
คนมีธรรมนำโลกให้จำเริญ
คนห่างธรรมเลยเกิน โลกเศร้า
คนมีธรรมดำเนินโลกสุขสราญแล
คนสุขทุกค่ำเช้าชิดเชื้อธรรมเสมอ
คุณธรรมที่เรานั้นควรมี
กตัญญูกตเวทีเริ่มต้น
เมตตาเป็นวารีขันติอีกแล
ธรรมนี้มีคุณล้นภูมิพื้นคนดี
ผูกใจเจ็บก่อเวรนั้นไม่ดี
เราควรผูกไมตรีเอาไว้
ร่วมรักสามัคคีกันเถิด
เวรระงับได้ผ่านพ้นภัยผอง
อนิจฺจา วต สงฺขารา อุปฺปาทวยธมฺมินโน อุปฺปชฺชิตฺวา นิรฺฌนติ เตํ วูปสโมสุโข (May 27, 2010)
สังขารไม่เที่ยงแน่นา
พุทธองค์ตรัสวาจาบอกไว้
เกิด - เสื่อมเรื่องธรรมดา เกิดดับอีกแล
สยบมันเป็นเหตุให้พบสุขสันติ์ ฯ
ผู้ไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่เป็นอดีต
ไม่บ่นถึงสิ่งที่เป็นอนาคต
ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยสิ่งเป็นปัจจุบัน
ท่านเรียกว่าผู้สันโดษ
ขึ้นชื่อว่าความโกรธผู้อื่น
ย่อม เหมือนดังจับถ่านเพลิงที่ปราศจากเปลว
และจับเหล็กอันร้อน และคูถ เป็นต้น แล้วประหารผู้อื่น
แม้ผู้อื่นโกรธเราแล้วเขาจักทำอะไรเราได้
เขาจักอาจเพื่อยังคุณอันมี ศีล เป็นต้น ของเราให้พินาศไปได้หรือ
เรามาด้วยกรรมของเรา เราก็จักไปด้วยกรรมของเราเท่านั้น
ข้อสำคัญเวลาเราโกรธใคร ๆ จงรู้ไว้ว่าไม่มีเขามีแต่กิเลสของเรา

Please Log in or Create an account to join the conversation.

Time to create page: 0.275 seconds
Users
1703
Articles
271
Articles View Hits
2859565