ทำวัตรเช้า-ทำวัตรเย็น เว๊ปไซต์นี้รวบรวมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาทั้ง MP3, อีบุ๊ค,วิดีโอ,บทความ,ภาพ และเผยแผ่การศึกษาพระปริยัติธรรม และการปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า This site gathers Dhamma videos, MP3 titles, E-books, photo images, and presents the meditation practice according to the teachings of Buddha. https://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting.html Wed, 26 Feb 2020 19:25:15 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management th-th เสียงสวดมนต์ ทำวัตรเช้าบาลี-ไทย วัดหนองป่าพง https://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/320-morning-chanting-watnongpapong.html https://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/320-morning-chanting-watnongpapong.html watnongpapong  ขอบคุณภาพจาก :http://www.watnongpahpong.org/

คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟัง

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ

{phocadownload view=file|id=181|text=๐๑ คำบูชาพระรัตนตรัย ปุพพภาคนมการ บททำวัตรเช้า|target=s}


{phocadownload view=file|id=183|text=๐๒ ทวัตติงสาการปาฐะ (กายคสติ-อาการ๓๒)|target=s}


{phocadownload view=file|id=185|text=๐๓ บทพิจารณาสังขาร|target=s}


{phocadownload view=file|id=184|text=๐๔ อภิณหปัจจเวกขณปาฐะ|target=s}


{phocadownload view=file|id=187|text=๐๕ ภัทเทกรัตตคาถา|target=s}


{phocadownload view=file|id=182|text=๐๖ คำแผ่เมตตา|target=s}
{phocadownload view=file|id=186|text=๐๗ สัพพปัตติทานคาถา|target=s}
]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) เสียงสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น Mon, 18 Oct 2010 17:00:00 +0000
เสียงสวดมนต์ ทำวัตรเย็นบาลี-ไทย วัดหนองป่าพง https://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/321-evening-chanting-watnongpapong.html https://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/321-evening-chanting-watnongpapong.html watnongpapong  ขอบคุณภาพจาก :http://www.watnongpahpong.org/

คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟัง

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ

{phocadownload view=file|id=188|text=๐๑ คำบูชาพระรัตนตรัย ปุพพภาคนมการ สวดทำวัตรเย็น|target=s}


{phocadownload view=file|id=189|text=๐๒ สรณคมนปาฐะ|target=s}


{phocadownload view=file|id=190|text=๐๓ เขมาเขมสรณทีปิกคาถา|target=s}


{phocadownload view=file|id=191|text=๐๔ ปฐมพุทธภาสิตคาถา|target=s}


{phocadownload view=file|id=192|text=๐๕ โอวาทปาฏิโมกขคาถา|target=s}


{phocadownload view=file|id=193|text=๐๖ อริยธนคาถา|target=s}
{phocadownload view=file|id=194|text=๐๗ ธัมมคารวาทิคาถา|target=s}
{phocadownload view=file|id=195|text=๐๘ ติลักขณาทิคาถา|target=s}
{phocadownload view=file|id=196|text=๐๙ ภารสุตตคาถา|target=s}
{phocadownload view=file|id=198|text=๑๐ ปัจฉิมพุทโธวาทปาฐะ|target=s}
{phocadownload view=file|id=197|text=๑๑ อุททิสสนาธิฏฐานคาถา|target=s}
]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) เสียงสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น Mon, 18 Oct 2010 17:00:00 +0000
เสียงสวดมนต์ ทำวัตรเช้า สวนโมกข์พลาราม https://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/63-morning-chanting-suanmok.html https://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/63-morning-chanting-suanmok.html buddhatas  ขอบคุณภาพจาก : http://www.buddhadasa.org

คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟัง

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ

{phocadownload view=file|id=119|text=005 ทำวัตรเช้า สวนโมกข์พลาราม_01|target=s}


{phocadownload view=file|id=120|text=006 ทำวัตรเช้า สวนโมกข์พลาราม_02|target=s}


{phocadownload view=file|id=121|text=007 ทำวัตรเช้า สวนโมกข์พลาราม_03|target=s}


{phocadownload view=file|id=122|text=008 ทำวัตรเช้า สวนโมกข์พลาราม_04|target=s}


{phocadownload view=file|id=123|text=009 ทำวัตรเช้า สวนโมกข์พลาราม_05|target=s}


{phocadownload view=file|id=124|text=010 ทำวัตรเช้า สวนโมกข์พลาราม_06|target=s}


{phocadownload view=file|id=125|text=011 ทำวัตรเช้า สวนโมกข์พลาราม_07|target=s}


{phocadownload view=file|id=126|text=012 ทำวัตรเช้า สวนโมกข์พลาราม_08|target=s}
{phocadownload view=file|id=127|text=013 ทำวัตรเช้า สวนโมกข์พลาราม_09|target=s}
{phocadownload view=file|id=128|text=014 ทำวัตรเช้า สวนโมกข์พลาราม_10|target=s}
{phocadownload view=file|id=129|text=015 ทำวัตรเช้า สวนโมกข์พลาราม_11|target=s}
{phocadownload view=file|id=130|text=016 ทำวัตรเช้า สวนโมกข์พลาราม_12|target=s}


{phocadownload view=file|id=131|text=017_morning-chanting-suanmok-13|target=s}


{phocadownload view=file|id=132|text=018 ทำวัตรเช้า สวนโมกข์พลาราม_14|target=s}
{phocadownload view=file|id=133|text=019 ทำวัตรเช้า สวนโมกข์พลาราม_15|target=s}
{phocadownload view=file|id=134|text=020 ทำวัตรเช้า สวนโมกข์พลาราม_16|target=s}
{phocadownload view=file|id=135|text=021 ทำวัตรเช้า สวนโมกข์พลาราม_17|target=s}
{phocadownload view=file|id=136|text=022 ทำวัตรเช้า สวนโมกข์พลาราม_18|target=s}
{phocadownload view=file|id=137|text=023 ทำวัตรเช้า สวนโมกข์พลาราม_19|target=s}
{phocadownload view=file|id=138|text=024 ทำวัตรเช้า สวนโมกข์พลาราม_20|target=s}
{phocadownload view=file|id=139|text=025 ทำวัตรเช้า สวนโมกข์พลาราม_21|target=s}
{phocadownload view=file|id=140|text=026 ทำวัตรเช้า สวนโมกข์พลาราม_22|target=s}


{phocadownload view=file|id=141|text=027 ทำวัตรเช้า สวนโมกข์พลาราม_23|target=s}]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) เสียงสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น Tue, 28 Sep 2010 17:00:00 +0000
เสียงสวดมนต์ ทำวัตรเย็น สวนโมกข์พลาราม https://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/298-evening-chanting-suanmok.html https://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/298-evening-chanting-suanmok.html buddhatas  ขอบคุณภาพจาก : http://www.buddhadasa.org

คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟัง

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ


{phocadownload view=file|id=142|text= 028 ทำวัตรเเย็น สวนโมกข์พลาราม_01|target=s}
{phocadownload view=file|id=143|text=029 ทำวัตรเเย็น สวนโมกข์พลาราม_02|target=s}
{phocadownload view=file|id=144|text=030 ทำวัตรเเย็น สวนโมกข์พลาราม_03|target=s}
{phocadownload view=file|id=145|text=031 ทำวัตรเเย็น สวนโมกข์พลาราม_04|target=s}
{phocadownload view=file|id=146|text=032 ทำวัตรเเย็น สวนโมกข์พลาราม_05|target=s}
{phocadownload view=file|id=147|text=033 ทำวัตรเเย็น สวนโมกข์พลาราม_06|target=s}
{phocadownload view=file|id=148|text=034 ทำวัตรเเย็น สวนโมกข์พลาราม_07|target=s}
{phocadownload view=file|id=149|text=035 ทำวัตรเเย็น สวนโมกข์พลาราม_08|target=s}
{phocadownload view=file|id=150|text=036 ทำวัตรเเย็น สวนโมกข์พลาราม_09|target=s}
{phocadownload view=file|id=151|text=037 ทำวัตรเเย็น สวนโมกข์พลาราม_10|target=s}
{phocadownload view=file|id=152|text=038 ทำวัตรเเย็น สวนโมกข์พลาราม_11|target=s}
{phocadownload view=file|id=153|text=039 ทำวัตรเเย็น สวนโมกข์พลาราม_12|target=s}
{phocadownload view=file|id=154|text=040 ทำวัตรเเย็น สวนโมกข์พลาราม_13|target=s}
{phocadownload view=file|id=155|text=041 ทำวัตรเเย็น สวนโมกข์พลาราม_14|target=s}
]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) เสียงสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น Tue, 28 Sep 2010 17:00:00 +0000
เสียงสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-ทำวัตรเย็น วัดธรรมมงคล https://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/61-morning-evening-chanting-wat-dahammamongkol.html https://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/61-morning-evening-chanting-wat-dahammamongkol.html watdhammamongkol-black-buddha  หลวงพ่อองค์ดำ วัดธรรมมงคล ขอบคุณภาพจาก : http://www.dhammamongkol.com

คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟัง

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ


{phocadownload view=file|id=117|text=001 เสียงสวดมนต์ทำวัตรเช้า วัดธรรมมงคล|target=s}
{phocadownload view=file|id=118|text=002 เสียงสวดมนต์ทำวัตรเย็น วัดธรรมมงคล|target=s}
]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) เสียงสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น Tue, 22 Dec 2009 08:44:54 +0000
เสียงสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-ทำวัตรเย็น วัดสังฆทาน https://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/64-sangkatan-chanting.html https://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/64-sangkatan-chanting.html watsangkatan01

กราบขอบพระคุณ  พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ผู้เอื้อเฟื้อภาพวัดสังฆทานค่ะ

คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟัง

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ

{phocadownload view=file|id=261|text=เสียงสวดมนต์ ทำวัตรเช้า วัดสังฆทาน|target=s}
{phocadownload view=file|id=262|text=เสียงสวดมนต์ ทำวัตรเย็น วัดสังฆทาน|target=s}
]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) เสียงสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น Tue, 22 Dec 2009 08:46:47 +0000
เสียงสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-ทำวัตรเย็น บาลี-ไทยวัดสังฆทาน https://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/402-sangkatan-mornign-evenign-chanting.html https://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/morning-evening-chanting/402-sangkatan-mornign-evenign-chanting.html watsangkatan04

กราบขอบพระคุณ  พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ผู้เอื้อเฟื้อภาพวัดสังฆทานค่ะ

คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟัง

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ

{phocadownload view=file|id=263|text=เสียงสวดมนต์ ทำวัตรเช้า-บาลี-ไทย วัดสังฆทาน|target=s}
{phocadownload view=file|id=264|text=กรวดน้ำทำวัตรเช้า-บาลี-ไทย วัดสังฆทาน|target=s}
{phocadownload view=file|id=265|text=เสียงสวดมนต์ ทำวัตรเย็น-บาลี-ไทย วัดสังฆทาน|target=s}

{phocadownload view=file|id=266|text=กรวดน้ำทำวัตรเย็น-บาลี-ไทย วัดสังฆทาน|target=s}
]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) เสียงสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น Fri, 15 Apr 2011 17:00:00 +0000