วัตถุประสงค์ของการจัดทำเว๊ปไซต์ อนาลยา ดอทคอม

วัตถุประสงค์ของการจัดทำเว๊ปไซต์ อนาลยา ดอทคอม

Analaya
พิมพ์
User Rating: / 738
แย่ดีที่สุด 

 

ยิินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ป ไซต์ อนาลยา ดอทคอมค่ะ  

การจัดทำเว็ปไซต์อนาลยาดอทคอมพ์นี้...ผู้จัดทำก็หัดเขียนเว็ปไซต์เองและทำคนเดียว จึงอาจทำให้การเพิ่มข้อมูลใหม่ๆ ไม่ค่อยรวดเร็วนัก  แต่ก็ได้พยายามคัดเลือกธรรมะ และพิถีพิถันในการจัดหมวดหมู่ตลอดจนการนำเสนอ และจะพัฒนาเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง เมื่อท่าชมแล้วพบว่ามีเนื้อหา ข้อความใดที่ไม่ถูกต้อง หรือ ลิ้งค์ไม่สามารถใช้การได้ ขอได้โปรดแจ้งให้ทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง และขอเชิญท่านทำบุ๊คมาร์คหน้านี้ไว้เพี่อที่จะได้กลับมาใหม่ด้่วยนะคะ

เว็ปไซต์ อนาลยา ดอทคอม ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ :
๑. เผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ปริยัติ)
๒. ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา (ปฏิบัติ-ปฏิเวธ)
๓. ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน
อุดมการณ์ :
๑. ปลูกฝัง และส่งเสริมการพัฒนา ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ในสังคม
๒. ไม่แสวงหากำไร หรือรายได้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
๓. ไม่ข้องเกี่ยวกับกับกิจกรรมทางการเมืองใดๆ
กิจกรรม :
๑. แจกหนังสือ ซีดี เอ็มพีสาม เป็นธรรมทาน
๒. เผยแผ่พระธรรม และ ข่าวสารธรรมะต่างๆ ทางอินเทอร์เนต : http://www.analaya.com

อนาลยาดอทคอม เป็นเว็ปไซต์ที่สร้างขึ้น เพื่อน้อมนำกายใจของผู้จัดทำ และผู้เข้ามาเยี่ยมชมไปสู่ความสละ ความละ  ความคลายออกซึ่งกิเลสตัณหาด้วยการศึกษาคำสอนของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และการนำไปปฏิบัติ  เว็ปไซต์นี้จึงประมวลคำสอนทั้งแนวปริยัติ และแนวทางการปฏิบัติ

อนาลยา ดอทคอม ยินดีต้อนรับทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชม และหากท่านเห็นว่าเว็ปไซต์นี้มีประโยชน์ ขอเรียนเชิญท่านเชิญท่านสมัครเป็นสมาชิกอนาลยาดอทคอม เพื่อเป็น "กลุ่มเพื่อนอนาลยา" พุทธศาสนิกชนที่ต่างร่วมใจกันเข้ามา ณ ที่นี้เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติ ขัดเกลากิเลสในจิตตนให้เบาบางลงไปสู่ความไม่มีที่อาศัยของตัณหา  ตามกำลัง สติ ปัญญา และบุญบารมีที่ท่านได้สะสมมา ท่านที่สมัครเป็นสมาชิกจะสามารถลงชื่อเพื่อขอรับสื่อธรรมะต่างๆ เช่น MP3 และหนังสือธรรมะ ที่จะนำมาแจกแด่ท่านสมาชิกเป็นธรรมทาน
นอกจากนี้หากท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ ท่านยังสามารถร่วมพัฒนาเว็ปไซต์นี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยการสมัครเข้าเป็นทีมงานเพื่อช่วยในการรวบรวม การอัพโหลดข้อมูล และการพิสูจน์อักษรเป็นต้น โดยเมื่อท่านได้สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มเพื่อนอนาลยาแล้ว กรุณาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกับทีมงานได้ที่ ติดต่ออนาลยา ค่ะ

หมายเหตุ: