การให้ที่แท้จริง

การให้ที่แท้จริง

Analaya อนาลยา
พิมพ์
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
 
การให้ที่แท้จริง….....โดย วิรังอง ทัพพะรังสี

 

การทำงานเผยแผ่นี้จะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่าย ขึ้นอยู่กับว่าเราวางเป้าหมายไว้ที่ไหน

หากมองแค่ระดับส่วนตัว หรือส่วนองค์กร หรือสถาบัน ก็จะคับแคบสุ่มเสี่ยงที่จิดจะเพลี่ยงพล้ำไปสู่การเผยแผ่เพื่อที่จะเอา

เป็นการเพิ่มอัตตา ตัวตน และอุปาทานในองค์กร หรือสถาบัน

 

แต่ถ้าข้ามพ้นละวางอัตตา ความเป็นเจ้าของหรือมีส่วนร่วมในสถาบันหรืองค์กรไป แม่เพียงชั่วคราวได้

ก็จะนำไปสู่การให้ทีแท้จริง

คือให้ธรรมะของพระพทุธองค์แก่สรรพสัตว์โดยไม่มีประมาณ

เพราะพระองค์ไม่มีสถาบัน ไม่มีองค์การ ไม่มีกลุ่ม

จึงเป็นการให้อันประเสริฐที่มีเป้าหมายคือผลในการพัฒนาปัญญาเพื่อไปสู่ความพ้นทุกข์โดยส่วนเดียว

 

 

วิรังรอง

วันศุกร์ที่ ๑ พย. ๒๕๕๖