อ่านหนังสือธรรมะ เว๊ปไซต์นี้รวบรวมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาทั้ง MP3, อีบุ๊ค,วิดีโอ,บทความ,ภาพ และเผยแผ่การศึกษาพระปริยัติธรรม และการปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า This site gathers Dhamma videos, MP3 titles, E-books, photo images, and presents the meditation practice according to the teachings of Buddha. https://analaya.com/dhamma-ebook/51.html Sat, 11 Jul 2020 01:05:08 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management th-th วิธีสร้างบุญบารมี https://analaya.com/dhamma-ebook/51-somdej-phra-sangkaraja/109-way-of-making-merit-and-perfection.html https://analaya.com/dhamma-ebook/51-somdej-phra-sangkaraja/109-way-of-making-merit-and-perfection.html way-of-makingmerits-and-perfection

วิธีสร้างบุญ บารมี

เป็นพระนิพนธ์ ในเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ได้รับความนิยมอย่างมากเรื่องหนึ่ง

พระนิพนธ์เรื่อง วิธีสร้างบุญบารมี มีพุทธศาสนิกชนมากมายนำไปพิมพ์เผยแพร่แจก ในโอกาสต่าง ๆ มากมาย แต่ปรากฏว่า ฉบับที่แจกกันอยู่นั้นหาได้เป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชไม่ แต่มีผู้ประสงค์ดีรวบรวมขึ้นมาและถวายพระนามของพระองค์เป็นผู้พระนิพนธ์

ตัวอย่าง ที่เห็นได้ชัด ว่ามิได้เป็นพระนิพนธ์
1. ขึ้นต้นอ้างพจนานุกรมพุทธศาสตร์ของท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. ปยุตฺโต) ในการแปลคำว่า "บุญ" ซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ไม่เคยอ้างคัมภีร์รุ่นหลัง ส่วนใหญ่พระองค์อ้าง ชั้นบาลี และอรรถกถาทั้งนั้น

2. ในเนื้อเรื่อง พูดถึงอานิสงส์ของทาน ในเชิงหนังสืออานิสงส์ร้อยแปด ดังเช่นข้อความต่อไปนี้
 way-of-makingmeritsซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช ทรงไม่เคยแสดงพระธรรมเทศนาในรูปแบบนี้ ถ้าได้อ่านพระนิพนธ์ในเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเล่มอื่น ๆ ที่มีมากมาย จะเห็นได้ชัดว่าทั้งสำนวนและเนื้อหา หาได้เป็นพระนิพนธ์ในพระองค์ไม่

เพื่อ ความเข้าใจที่ถูกต้อง จึงได้นำพระนิพนธ์ เรื่องวิธีสร้างบุญบารมี ที่ถูกต้องในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร มาเผยแพร่แก่สาธารณชน เพื่อจักได้ไม่นำคำสอนที่ผิด ๆ ไปใช้หรืออ้างอิงในพระนามของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช

ถ้าประสงค์ จะศึกษาพระธรรมตามแนวทางที่เจ้าพระคุสมเด็จพระสังฆราชทรงสอน ขอให้ไปดูที่
http://www.mahayana.in.th/tsavok/tsavok.html
ซึ่งได้ถอดเทปที่ทรงสอนไว้กว่า 165 เรื่องไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาปฏิบัติธรรมที่ถูกต้อง

พระ ดร. อนิลมาน ธมฺมสากิโย
ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราข

ขอเชิญท่านอ่าน วิธีสร้างบุญบารมี

พระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก

คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านข้อแนะนำวิธีการอ่านหนังสือ online ค่ะ

คลิ๊กที่ Fullscreen สีฟ้าด้านซ้ายบนกรอบหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มหน้าจอคอมฯ จะทำให้อักษรใหญ่ขึ้น

DOWNLOAD คลิ๊กที่นี่ เพืี่อบันทึกไฟล์ PDF ไว้ในเครื่องของท่านค่ะ

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) พระธรรมเทศนา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก Wed, 14 Oct 2009 19:21:45 +0000