พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม โดย พระธรรมปิฎก พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) สนทนา พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลธรรม โดย พระธรรมปิฎก พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) https://analaya.com/dhamma-ebook/69-tripitaka/333-buddhist-dictionary.html Sun, 12 Jul 2020 14:24:37 +0700 JComments