ฟังการแสดงพระสูตร เว๊ปไซต์นี้รวบรวมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาทั้ง MP3, อีบุ๊ค,วิดีโอ,บทความ,ภาพ และเผยแผ่การศึกษาพระปริยัติธรรม และการปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า This site gathers Dhamma videos, MP3 titles, E-books, photo images, and presents the meditation practice according to the teachings of Buddha. http://analaya.com/listen-to-dhamma/phra-pariyatti-dhamma/listen-to-phra-sutta.html Wed, 22 May 2019 18:12:37 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management th-th มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๔ http://analaya.com/listen-to-dhamma/phra-pariyatti-dhamma/listen-to-phra-sutta/45-aj-chaiwat/464-maha-satipattan-sutta-4.html http://analaya.com/listen-to-dhamma/phra-pariyatti-dhamma/listen-to-phra-sutta/45-aj-chaiwat/464-maha-satipattan-sutta-4.html คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟัง

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ


{phocadownload view=file|id=461|text=๓๑๑ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=462|text=๓๑๒ มหาสติปัฏฐานสูตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=463|text=๓๒๑ มหาสติปัฏฐานสูตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=464|text=๓๒๒ มหาสติปัฏฐานสูตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=465|text=๓๓๑ มหาสติปัฏฐานสูตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=466|text=๓๓๒ มหาสติปัฏฐานสูตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=467|text=๓๔๑ มหาสติปัฏฐานสูตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=468|text=๓๔๒ มหาสติปัฏฐานสูตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=469|text=๓๕๑ มหาสติปัฏฐานสูตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=470|text=๓๕๒ มหาสติปัฏฐานสูตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=471|text=๓๖๑ มหาสติปัฏฐานสูตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=472|text=๓๖๒ มหาสติปัฏฐานสูตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=473|text=๓๗๑ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=474|text=๓๗๒ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=475|text=๓๘๑ มหาสติปัฏฐานสูตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=476|text=๓๘๒ มหาสติปัฏฐานสูตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=477|text=๓๙๑ มหาสติปัฏฐานสูตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=478|text=๓๙๒ มหาสติปัฏฐานสูตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=480|text=๔๐๑ มหาสติปัฏฐานสูตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=479|text=๔๐๒ มหาสติปัฏฐานสูตร |target=s}
]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) อาจาารย์ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์ Fri, 11 Nov 2011 17:00:00 +0000
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๓ http://analaya.com/listen-to-dhamma/phra-pariyatti-dhamma/listen-to-phra-sutta/45-aj-chaiwat/463-maha-satipattan-sutta-3.html http://analaya.com/listen-to-dhamma/phra-pariyatti-dhamma/listen-to-phra-sutta/45-aj-chaiwat/463-maha-satipattan-sutta-3.html คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟัง

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ


{phocadownload view=file|id=421|text=๒๑๑ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}

{phocadownload view=file|id=422|text=๒๑๒ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}

{phocadownload view=file|id=423|text=๒๒๑ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}

{phocadownload view=file|id=424|text=๒๒๒ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}

{phocadownload view=file|id=425|text=๒๓๑ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}

{phocadownload view=file|id=426|text=๒๓๒ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}

{phocadownload view=file|id=427|text=๒๔๑ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}

{phocadownload view=file|id=428|text=๒๔๒ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}

{phocadownload view=file|id=429|text=๒๕๑ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}

{phocadownload view=file|id=430|text=๒๕๒ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}

{phocadownload view=file|id=431|text=๒๖๑ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}

{phocadownload view=file|id=432|text=๒๖๒ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}

{phocadownload view=file|id=453|text=๒๗๑ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}

{phocadownload view=file|id=454|text=๒๗๒ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}

{phocadownload view=file|id=455|text=๒๘๑ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}

{phocadownload view=file|id=456|text=๒๘๒ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}

{phocadownload view=file|id=457|text=๒๙๑ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}

{phocadownload view=file|id=458|text=๒๙๒ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}

{phocadownload view=file|id=459|text=๓๐๑ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}

{phocadownload view=file|id=460|text=๓๐๒ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) อาจาารย์ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์ Sat, 29 Oct 2011 17:00:00 +0000
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๒ http://analaya.com/listen-to-dhamma/phra-pariyatti-dhamma/listen-to-phra-sutta/45-aj-chaiwat/462-maha-satipattan-sutta-2.html http://analaya.com/listen-to-dhamma/phra-pariyatti-dhamma/listen-to-phra-sutta/45-aj-chaiwat/462-maha-satipattan-sutta-2.html คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟัง

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ


{phocadownload view=file|id=444|text=๑๑๑ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=433|text=๑๑๒ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=434|text=๑๒๑ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=435|text=๑๒๒ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=443|text=๑๓๑ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=436|text=๑๓๒ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=437|text=๑๔๑ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=438|text=๑๔๒ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=439|text=๑๕๑ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=440|text=๑๕๒ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=441|text=๑๖๑ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=442|text=๑๖๒ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=445|text=๑๗๑ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=446|text=๑๗๒ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=447|text=๑๘๑ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=448|text=๑๘๒ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=449|text=๑๙๑ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=450|text=๑๙๒ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=451|text=๒๐๑ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=452|text=๒๐๒ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) อาจาารย์ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์ Sat, 29 Oct 2011 17:00:00 +0000
มหาสติปัฏฐานสูตร ตอนที่ ๑ http://analaya.com/listen-to-dhamma/phra-pariyatti-dhamma/listen-to-phra-sutta/45-aj-chaiwat/461-maha-satipattan-sutta-1.html http://analaya.com/listen-to-dhamma/phra-pariyatti-dhamma/listen-to-phra-sutta/45-aj-chaiwat/461-maha-satipattan-sutta-1.html คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟัง

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ


{phocadownload view=file|id=401|text=๐๑๑ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=402|text=๐๑๒ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=403|text=๐๒๑ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=404|text=๐๒๒ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=405|text=๐๓๑ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=406|text=๐๓๒ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=407|text=๐๔๑ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=408|text=๐๔๒ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=409|text=๐๕๑ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=410|text=๐๕๒ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=411|text=๐๖๑ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=412|text=๐๖๒ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=413|text=๐๗๑ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=414|text=๐๗๒ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=415|text=๐๘๑ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=416|text=๐๘๒ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=417|text=๐๙๑ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=418|text=๐๙๒ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=419|text=๑๐๑ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=420|text=๑๐๒ มหาสติปัฏฐานสูตร|target=s}
]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) อาจาารย์ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์ Sat, 29 Oct 2011 17:00:00 +0000