พระธรรมเทศนา-พระสงฆ์ เว๊ปไซต์นี้รวบรวมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาทั้ง MP3, อีบุ๊ค,วิดีโอ,บทความ,ภาพ และเผยแผ่การศึกษาพระปริยัติธรรม และการปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า This site gathers Dhamma videos, MP3 titles, E-books, photo images, and presents the meditation practice according to the teachings of Buddha. http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-in-practice/monk-sermon.html Wed, 22 May 2019 18:10:13 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management th-th พระธรรมเทศนาโดยพระครูสัวรสมาธิวัตร ชุดที่ ๔ http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-in-practice/monk-sermon/121-phrakrusangworn/377-phrakrusangwornalbum-4.html http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-in-practice/monk-sermon/121-phrakrusangworn/377-phrakrusangwornalbum-4.html phrakru_sangwornwithframe

คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟัง

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ

เนื่องจากไฟล์เสียงที่ upload ในเว็ปไซต์นี้ จำเป็ต้องบีบอัดให้เล็กลงเพื่อให้รวดเร็วต่อการฟังและการ download ซึ่งทำให้คุณภาพเสียงลดลงไปมาก  สำหรับท่านที่ประสงค์จะฟังเสียงที่คุณภาพเทียบเท่าซีดี โดยเฉพาะท่านที่จะนำพระธรรมเทศนาชุดนี้ ไปเผยแผ่ทางวิทยุกระจายเสียง ขอแนะนำให้ลงทะเบียนขอรับแผ่นซีดีนี้ ได้ที่เมนู ธรรมทานค่ะ

เสียงธรรมชุดนี้เรียงลำดับหมายเลขกำกับชื่อแทรกตามหมายเลขต้นฉบับของทางวัดเพลงวิปัสสนา และ ไม่มีแทรกที่ 048A เนื่องจากไฟล์เสียงต้นฉบับชำรุดต้องทำการซ่อมม้วนเทป จึงไม่มีไฟล์ดังกล่าวในชุดนี้ค่ะ

ขอบคุณคุณ ฉัฐภูมิ วิเศษคามิน สมาชิกที่ได้กรุณาท้วงติงมาเรื่อง แทรกที่หายไปค่ะ จึงได้ถือโอกาสนี้เรียนให้ทราบค่ะ 


{phocadownload view=file|id=232|text=041A ความไม่ประมาท|target=s}
{phocadownload view=file|id=233|text=041B ปัญญา|target=s}
{phocadownload view=file|id=234|text=043A วิปัสสนาภูมิ|target=s}
{phocadownload view=file|id=235|text=043B วิปัสสนาภูมิ ภูมิที่ ๑|target=s}
}
{phocadownload view=file|id=236|text=044A อิทธิบาท ๔ ต่อ ๑|target=s}
{phocadownload view=file|id=237|text=044B อินทรีย์ ๕ ปฐม|target=s}
{phocadownload view=file|id=238|text=045A ธัมมจักกปวัตตนสูตร ปฐม ต่อ อริยสัจ ๔ มรรค ๘|target=s}
{phocadownload view=file|id=239|text=045B ธ้มมานุธัมมะปฏิ-ปฏิ|target=s}
{phocadownload view=file|id=240|text=046A กุศลกรรมบท ๑๐|target=s}
{phocadownload view=file|id=241|text=046B เทศน์กรรมฐาน|target=s}
{phocadownload view=file|id=242|text=047A อปัณณกะปฏิปทา ๓|target=s}
{phocadownload view=file|id=243|text=047B อัฐฐะประโยชน์|target=s}
{phocadownload view=file|id=244|text=048B เถรธรรม|target=s}
{phocadownload view=file|id=245|text=049A สัจจะ|target=s}
{phocadownload view=file|id=246|text=049B สัมมัปทาน ๔|target=s}
{phocadownload view=file|id=247|text=050A การเตรียมตัวเข้าปฏิบัติกัมมัฏฐาน|target=s}
{phocadownload view=file|id=248|text=050B วิสุทธิมรรค|target=s}
{phocadownload view=file|id=249|text=050C กรวดน้ำ ไหว้พระ และ แผ่เมตตา|target=s}
{phocadownload view=file|id=250|text=050D สปอตนำเข้า_รายการ_พระครูสังวรสมาธิวัตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=251|text=050E สปอตจบ_รายการ_พระครูสังวรสมาธิวัตร_๑|target=s}
{phocadownload view=file|id=252|text=050F สปอตจบ_รายการ_พระครูสังวรสมาธิวัตร_๒|target=s}
]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) พระครูสังวรสมาธิวัตร (ประเดิม โกมโล) Thu, 27 Jan 2011 17:00:00 +0000
พระธรรมเทศนาหมวดธรรมะสำหรับผู้ป่วย สาธยาโพชฌงค์ http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-in-practice/monk-sermon/124-phra-maha-sompong-mutitoe/400-phra-maha-sompong-pojchong.html http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-in-practice/monk-sermon/124-phra-maha-sompong-mutitoe/400-phra-maha-sompong-pojchong.html คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟัง

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ


{phocadownload view=file|id=258|text=๐๑ สาธยายโพชฌงค์_๑|target=s}
{phocadownload view=file|id=257|text=๐๒ สาธยาโพชฌงค์_๒|target=s}
{phocadownload view=file|id=259|text=๐๓ สาธยาโพชฌงค์_๓|target=s}
{phocadownload view=file|id=260|text=๐๔ รวมบทสาธยาโพชฌงค์_๔|target=s}

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) พระมหาสมปอง มุทิโต Thu, 14 Apr 2011 17:00:00 +0000
ธรรมะคลายทุกข์ ชุดที่ ๑ http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-in-practice/monk-sermon/127-phramahah-boonchuay/438-dhamma-klaytook-vol-1.html http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-in-practice/monk-sermon/127-phramahah-boonchuay/438-dhamma-klaytook-vol-1.html pramahah-boonchuay

คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟัง

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ


{phocadownload view=file|id=341|text=๐๑. การวางจิต |target=s}

{phocadownload view=file|id=342|text=๐๒. กุมภสูตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=343|text=๐๓. โยคักเขมสูตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=344|text=๐๔. พรหมจรรย์ |target=s}
{phocadownload view=file|id=345|text=๐๕. ทาง ๗ สาย |target=s}
{phocadownload view=file|id=346|text=๐๖. บรรยายวิปัสสนา |target=s}
{phocadownload view=file|id=347|text=๐๗. ปโตทสูตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=348|text=๐๘. วัตตบท ๗ ประการ |target=s}
{phocadownload view=file|id=349|text=๐๙. วันเทโวโรหณะ |target=s}
{phocadownload view=file|id=350|text=๑๐. อบรมจริต ๖ |target=s}
{phocadownload view=file|id=351|text=๑๑. อบรมปฏิบัติ |target=s}
{phocadownload view=file|id=352|text=๑๒. อานิสงส์กฐิน |target=s}
]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร Thu, 25 Aug 2011 17:00:00 +0000
พระธรรมเทศนาอบรมกรรมฐาน ณ ยุวพุทธิกสมาคม ศูนย์ ๔ พศ. ๒๕๕๑ http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-in-practice/monk-sermon/130-aj-passano/457-aj-passano-kammatan-yuwapudh-2551.html http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-in-practice/monk-sermon/130-aj-passano/457-aj-passano-kammatan-yuwapudh-2551.html aj-passano04

คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟังพระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ปสันโน ภิกฺขุ

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ


{phocadownload view=file|id=360|text=๐๑_โอวาทเปิดวิปัสสนากรรมฐาน-19-12-51|target=s}
{phocadownload view=file|id=361|text=๐๒ อานาปานัสสติ ๑ (เช้า )20-12-51|target=s}
{phocadownload view=file|id=362|text=๐๓ อานาปานัสสติ ๒ (บ่าย) 20-12-51|target=s}
{phocadownload view=file|id=363|text=๐๔ อานาปานัสสติ ๓ (เช้า) 21-12-51|target=s}
{phocadownload view=file|id=364|text=๐๕ เจริญสติ (บ่าย) 21-12-51|target=s}
{phocadownload view=file|id=365|text=๐๖ เมตตาภาวนา ๑ (เช้า) 22-12-51|target=s}
{phocadownload view=file|id=366|text=๐๗ เมตตาภาวนา ๒ (บ่าย) 22-12-51|target=s}
{phocadownload view=file|id=367|text=๐๘ เมตตาภาวนา ๓ (เช้า) 23-12-51|target=s}
{phocadownload view=file|id=368|text=๐๙ เหตุปัจจัย (บ่าย) 23-12-51|target=s}
{phocadownload view=file|id=369|text=๑๐ นิวรณ์ (เช้า) 24-12-51|target=s}

{phocadownload view=file|id=370|text=๑๑ ธาตุ 4 (บ่าย) 24-12-51|target=s}

{phocadownload view=file|id=371|text=๑๒ อริยสัจ 4 (เช้า) 25-12-51|target=s}

{phocadownload view=file|id=372|text=๑๓ แนวทางการปฏิบัติกรรมฐาน (บ่าย) 25-12-51|target=s}

{phocadownload view=file|id=373|text=๑๔ โอวาทปิดวิปัสสนากรรมฐาน 26-12-51|target=s}
]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) พระอาจารย์ ปสันโน ภิกฺขุ Sat, 22 Oct 2011 17:00:00 +0000
พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๑๑ (๒๕๕๓-๒๕๕๔) http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-in-practice/monk-sermon/50-lpkasemdhammatat/459-lp-kasemdhammtat-kammatan-11.html http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-in-practice/monk-sermon/50-lpkasemdhammatat/459-lp-kasemdhammtat-kammatan-11.html lp-katin-2551-253-1with-frame

คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟัง

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ


{phocadownload view=file|id=391|text=688_กายมีก็ทุกข์ถ้าไม่ฝึกใจ 4-1-54|target=s}
{phocadownload view=file|id=392|text=688_ปิติ 22-9-53|target=s}
{phocadownload view=file|id=393|text=689_อายตนะ 24-9-53|target=s}
{phocadownload view=file|id=394|text=689_แนะแนวทางการปฏิบัติกรรมฐาน 16 ม.ค.2554|target=s}
{phocadownload view=file|id=395|text=690_ชีวิตกับกรรมฐาน 17-7-53|target=s}
{phocadownload view=file|id=396|text=690_ต้องทำให้แจ้งเอง 21-12-53|target=s}
{phocadownload view=file|id=399|text=691_ดูใจ 18-1-54|target=s}
{phocadownload view=file|id=397|text=691_สิ่งที่เป็นสาระ 23-9-53|target=s}
{phocadownload view=file|id=400|text=692_ทุกข์มีไว้กำหนดรู้ 20-1-54|target=s}
{phocadownload view=file|id=398|text=692_กระทำนิพพานให้แจ้ง 25-9-53|target=s}
]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) Fri, 28 Oct 2011 17:00:00 +0000
มรดกธรรมในต่างแดน รวมพระธรรมเทศนาที่แสดงในต่างประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นภาษาไทย และอังกฤษ....The Teaching of Ajahn Cha in 1979 (in the U.S.A., Canada and England) /Thai and English http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-in-practice/monk-sermon/133-lp-cha/480-lp-cha-in-usa.html http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-in-practice/monk-sermon/133-lp-cha/480-lp-cha-in-usa.html lp-cha-10

คลิ๊กที่นี้ หรือที่รูปด้านบนเพื่อดูรูปอื่นๆ ของหลวงปู่ชาค่ะ

คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟัง

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ

รวมพระธรรมเทศนาที่แสดงในต่างประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒  (ภาษาไทย และอังกฤษ) เป็นพระธรรมเทศนาที่น่าฟังอย่างยิ่ง มีเสียงพระราชสุเมธาจารย์ (พระอาจารย์สุเมโธ) แปลภาษาไทยเป็นอังกฤษให้หลวงปู่ชาด้วยค่ะ แต่จะอยู่ในแทรกไหน ไม่บอก...ต้องฟังเองค่ะ Laughing

 

 
{phocadownload view=file|id=520|text=01_Retreat-At-IMS-USA|target=s}
{phocadownload view=file|id=521|text=02_Retreat-At-IMS-USA|target=s}
{phocadownload view=file|id=522|text=03_Retreat-At-IMS-USA|target=s}
{phocadownload view=file|id=523|text=04_Retreat-At-IMS-USA|target=s}
{phocadownload view=file|id=524|text=05_Retreat-At-IMS-USA|target=s}
{phocadownload view=file|id=525|text=06_Retreat-At-IMS-USA|target=s}
{phocadownload view=file|id=526|text=07_Retreat-At-IMS-USA|target=s}
{phocadownload view=file|id=527|text=08_Retreat-At-IMS-USA|target=s}

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

{phocadownload view=file|id=528|text=09_Retreat-At-IMS-USA|target=s}
{phocadownload view=file|id=529|text=10_Retreat-At-IMS-USA|target=s}
{phocadownload view=file|id=531|text=11_At-the-Quaers-USA-1|target=s}
{phocadownload view=file|id=532|text=12_At-the-Quaers-USA-2|target=s}
{phocadownload view=file|id=533|text=13_At-Toms-Farms-USA|target=s}
{phocadownload view=file|id=534|text=14_At-Vancouver-Canada-1|target=s}
{phocadownload view=file|id=535|text=15_At-Vancouver-Canada-2|target=s}
{phocadownload view=file|id=536|text=16_At-Vancouver-Canada-3|target=s}
{phocadownload view=file|id=537|text=17_At-Vancouver-Canada-4|target=s}
{phocadownload view=file|id=538|text=18_At-hampstead-Vihara-UK-1|target=s}

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

{phocadownload view=file|id=530|text=19_At-hampstead-Vihara-UK-2|target=s}
Top 7 best sellers in dog apparel and accessories 2016 Top 7 best sellers in dog apparel and accessories Best sellers in dog apparel and accessories
Top 7 best sellers in kitchen and dining reviewer 2016
Top 7 best sellers in kitchen and dining best sellers in kitchen and dining
Top 7 makeup reviewer 2016 Top 7 makeup best sellers in kitchen and dining
]]> 454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท) วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี Mon, 20 Feb 2012 17:00:00 +0000 ถาม ตอบปัญหาธรรม อบรมกรรมฐาน ณ ยุวพุทธิกสมาคม ศูนย์ ๔ พศ. ๒๕๕๑ http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-in-practice/monk-sermon/130-aj-passano/456-aj-passano-kammatan-yuwapudh-2551.html http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-in-practice/monk-sermon/130-aj-passano/456-aj-passano-kammatan-yuwapudh-2551.html IMG_0586

คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟังพระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์ปสันโน ภิกฺขุ

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ


{phocadownload view=file|id=374|text=๐๑ ไขปัญหาธรรม ๑ 19-12-51|target=s}
{phocadownload view=file|id=375|text=๐๒ ไขปัญหาธรรม ๒ 20-12-51|target=s}
{phocadownload view=file|id=376|text=๐๓ ไขปัญหาธรรม ๓  21-12-51 |target=s}
{phocadownload view=file|id=377|text=๐๔ ไขปัญหาธรรม ๔  22-12-51|target=s}
{phocadownload view=file|id=378|text=๐๕ ไขปัญหาธรรม ๕  23-12-51 |target=s}
{phocadownload view=file|id=379|text=๐๖ ไขปัญหาธรรม ๖  24-12-51|target=s}
{phocadownload view=file|id=380|text=๐๗ ไขปัญหาธรรม ๗  25-12-51|target=s}
]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) พระอาจารย์ ปสันโน ภิกฺขุ Sat, 22 Oct 2011 17:00:00 +0000
พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๑๐ (๒๕๕๓-๒๕๕๔) http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-in-practice/monk-sermon/50-lpkasemdhammatat/458-lp-kasemdhammtat-kammatan-10.html http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-in-practice/monk-sermon/50-lpkasemdhammatat/458-lp-kasemdhammtat-kammatan-10.html lp-katin-2551-240-1w-frame

คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟัง

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ


{phocadownload view=file|id=381|text=693_ธรรม ๓๗ ประการ 8-9-53|target=s}

{phocadownload view=file|id=382|text=693_จงเพียรระลึก 19-12-53|target=s}
{phocadownload view=file|id=383|text=694_เทคนิคการปฏิบัติกัมมฐาน 5 ก.พ.2554|target=s}
{phocadownload view=file|id=385|text=695_แนะแนวเจริญกรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ 8 ก.พ.2554|target=s}
{phocadownload view=file|id=384|text=696_ก.กรรมฐานกับการทำงาน 22 ม.ค.2554|target=s}
{phocadownload view=file|id=386|text=697_พิจารณาสิ่งที่มากระทบ 5 ก.พ.2554|target=s}
{phocadownload view=file|id=387|text=698_กรรมฐาน 10 ก.พ.2554|target=s}
{phocadownload view=file|id=388|text=699_กำหนดรู้ให้จดสภาวะ 12 ก.พ.2554|target=s}
{phocadownload view=file|id=389|text=700_เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน 19-2-54|target=s}
{phocadownload view=file|id=390|text=701_ใจรู้-รู้ใจ 25-3-54|target=s}
]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) Fri, 28 Oct 2011 17:00:00 +0000
พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๙ (๒๕๔๘) http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-in-practice/monk-sermon/50-lpkasemdhammatat/425-lp-kasemdhammtat-kammatan-9.html http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-in-practice/monk-sermon/50-lpkasemdhammatat/425-lp-kasemdhammtat-kammatan-9.html lp-kasem34

ขอบคุณ ภาพจาก คุณ ลดาวัลย์ คงเครือพันธุ์

คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟัง

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ


{phocadownload view=file|id=307|text=458_ธุดงค์๑๓ 5 ส.ค.2548 |target=s}

{phocadownload view=file|id=308|text=459_อริยะทรัพย์ 21 ส.ค.2548 |target=s}
{phocadownload view=file|id=309|text=463_จิตพัฒนาจิต 7 ก.ย.2548 |target=s}
{phocadownload view=file|id=310|text=464_มีสติดีไม่มีอกุศล 10 ก.ย.2548 |target=s}
{phocadownload view=file|id=311|text=465_วิเสลักษณะสามัญลักษณะ 9 ก.ย.2548 |target=s}
{phocadownload view=file|id=312|text=468_เรื่องของจิต 25 ส.ค.2548|target=s}
{phocadownload view=file|id=313|text=472_ฝึกรับรู้อารมณ์ทั้ง 6 15 พ.ย.2548 |target=s}
{phocadownload view=file|id=314|text=476_เลือกกรรมฐานที่ตรงกับจริต 1 ต.ค.2548 |target=s}
{phocadownload view=file|id=315|text=478_มหาสติปัฏฐาน ๔ 4 ต.ค.2548 |target=s}
{phocadownload view=file|id=316|text=479_สังโยช ๑๐ 7 ต.ค.2548 |target=s}
]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) Sun, 16 Oct 2011 17:00:00 +0000
พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๘ (๒๕๔๘) http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-in-practice/monk-sermon/50-lpkasemdhammatat/424-lp-kasemdhammtat-kammatan-8.html http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-in-practice/monk-sermon/50-lpkasemdhammatat/424-lp-kasemdhammtat-kammatan-8.html lpkasem33

ขอบคุณ ภาพจาก คุณ ลดาวัลย์ คงเครือพันธุ์

คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟัง

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ


{phocadownload view=file|id=297|text=448_อริยสัจ 10 มิ.ย.2548|target=s}
{phocadownload view=file|id=298|text=449_กรรมฐานกับชีวิตประจำวัน 27 ต.ค.2544 |target=s}
{phocadownload view=file|id=299|text=450_นิวรณ์ ๕ 3 ก.ค.2548 |target=s}
{phocadownload view=file|id=300|text=451_ทำความเข้าใจในหลักการปฏิบัติ 5 ก.ค.2548 |target=s}
{phocadownload view=file|id=301|text=452_ความยากง่ายในการปฏิบัติ 7 ก.ค.2548 |target=s}
{phocadownload view=file|id=302|text=453_จิตเป็นที่เกิดของธรรมทั้งหลาย 8 ก.ค.2548 |target=s}
{phocadownload view=file|id=303|text=454_เจริญกรรมฐานในชีวิตจริง 9 ก.ค.2548 |target=s}
{phocadownload view=file|id=304|text=455_ธรรมให้เข้าถึงความตรัสรู้ 29 ก.ค.2548 |target=s}
{phocadownload view=file|id=305|text=456_อุบายแก้ทุกข์ 31 ก.ค.2548 |target=s}
{phocadownload view=file|id=306|text=457_แนะแนวทางการปฏิบัติ 25 ก.ค.2548 |target=s}
]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) พระครูเกษมธรรมทัต (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) Fri, 29 Jul 2011 17:00:00 +0000