พระปริตร เว๊ปไซต์นี้รวบรวมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาทั้ง MP3, อีบุ๊ค,วิดีโอ,บทความ,ภาพ และเผยแผ่การศึกษาพระปริยัติธรรม และการปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า This site gathers Dhamma videos, MP3 titles, E-books, photo images, and presents the meditation practice according to the teachings of Buddha. http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/phra-paritte-chanting.html Sat, 23 Mar 2019 03:28:28 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management th-th รวมบทสวดพระปริตร โดยกลุ่มเพื่อนธรรม http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/phra-paritte-chanting/472-paritta-dhamma-friends.html http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/phra-paritte-chanting/472-paritta-dhamma-friends.html buddhaweb

คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟัง

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ


{phocadownload view=file|id=484|text=๐๑-บทนำ ๑|target=s}
{phocadownload view=file|id=485|text=๐๒-บทนำ ๒ |target=s}
{phocadownload view=file|id=486|text=๐๓-ชุดที่ ๑ กล่าวถึง บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=487|text=๐๔-บูชาพระรัตนตรัย ชุมนุมเทวดา สัมพุทเธ นะโม๘|target=s}
{phocadownload view=file|id=488|text=๐๕-๑-บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=489|text=๐๕-บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ท่านมหาสมปอง มุทิโต |target=s}
{phocadownload view=file|id=490|text=๐๖-ชุดที่ ๒ กล่าวถึง มหาราชปริตร ๑๒ ตำนาน |target=s}
{phocadownload view=file|id=491|text=๐๗-บทอาราธนาพระปริตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=492|text=๐๘-กล่าวถึง มงคลปริตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=493|text=๐๙-บทมงคลปริตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=494|text=๑๐-กล่าวถึง รัตนปริตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=495|text=๑๑-บทรัตนปริตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=496|text=๑๒-กล่าวถึง เมตตปริตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=497|text=๑๓-บทเมตตปริตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=498|text=๑๔-บทกรณียเมตตสูตร เมตตปริตรฉบับไทยลังกา |target=s}
{phocadownload view=file|id=499|text=๑๕-กล่าวถึง ขันธปริตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=500|text=๑๖-บทขันธปริตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=501|text=๑๗-กล่าวถึง โมรปริตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=502|text=๑๘-บทโมรปริตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=503|text=๑๙-กล่าวถึง วัฏฏกปริตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=504|text=๒๐-บทวัฏฏกปริตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=505|text=๒๑ -กล่าวถึง ธชัคคปริตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=506|text=๒๒-บทธชัคคปริตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=507|text=๒๓-กล่าวถึง อาฏานาฎิยปริตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=508|text=๒๔-บทอาฏานาฏิยปริตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=509|text=๒๕-กล่าวถึง อังคุลิมาลปริตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=510|text=๒๖-บทอังคุลิมาลปริตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=511|text=๒๗-กล่าวถึง โพชฌังคปริตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=512|text=๒๘-บทโพชฌังคปริตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=513|text=๒๙-กล่าวถึง อภยปริตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=514|text=๓๐-บทอภยปริตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=515|text=๓๑-กล่าวถึง ชัยปริตร|target=s}
{phocadownload view=file|id=516|text=๓๒-บทชัยปริตร |target=s}
{phocadownload view=file|id=517|text=๓๓-บทให้พร |target=s}
{phocadownload view=file|id=518|text=๓๔-ชุดที่ ๓ กล่าวถึง พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ |target=s}
{phocadownload view=file|id=519|text=๓๕-บทสวด พระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ |target=s}

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) บทสวดพระปริตร Tue, 07 Feb 2012 17:00:00 +0000