เสียงสวดมนต์บทพิเศษ เว๊ปไซต์นี้รวบรวมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาทั้ง MP3, อีบุ๊ค,วิดีโอ,บทความ,ภาพ และเผยแผ่การศึกษาพระปริยัติธรรม และการปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า This site gathers Dhamma videos, MP3 titles, E-books, photo images, and presents the meditation practice according to the teachings of Buddha. http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/otherchanging.html Mon, 18 Nov 2019 05:07:35 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management th-th เสียงสวดมนต์บทพิเศษ บาลี-ไทย คณะสงฆ์วัดสังฆทาน http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/otherchanging/428-watsangkatan-special-canting-balee-thai.html http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/otherchanging/428-watsangkatan-special-canting-balee-thai.html mahaeyong-chanting

ขอบคุณ ภาพจาก คุณ ลดาวัลย์ คงเครือพันธุ์ 
สถานที่ วัดมเหยงคณ์ พระนครศรีอยุธยา

คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟัง

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ

 หมายเหตุ:  เนื่องจากได้จัดเสียงสวดมนต์บางบทในหน้านี้ใส่ไว้ทั้ง ๒ หมวดคือทั้ง "เสียงสวดมนต์บทพิเศษ บาลี-ไทย คณะสงฆ์วัดสังฆทาน" และ "บทพระธรรมคำสอน"

ดังนั้นเสียงสวดมนต์บางบทในหน้านี้จึงซ้ำกับเสียงสวดมนต์่บางบทในหมวดพระธรรมคำสอนค่ะ


{phocadownload view=file|id=317|text=๐๑ คำกราบพระ คณะสงฆ์วัดสังฆทาน|target=s}
{phocadownload view=file|id=318|text=๐๒ เจริญกายคตาสติกัมมัฏฐาน คณะสงฆ์วัดสังฆทาน |target=s}
{phocadownload view=file|id=319|text=๐๓ ชินบัญชร คณะสงฆ์วัดสังฆทาน |target=s}
{phocadownload view=file|id=320|text=๐๔ ชุมนุมเทวดา คณะสงฆ์วัดสังฆทาน|target=s}
{phocadownload view=file|id=321|text=๐๕ บทสวดเจริญกรรมฐาน คณะสงฆ์วัดสังฆทาน |target=s}
{phocadownload view=file|id=322|text=๐๖ บทสวดพาหุง คณะสงฆ์วัดสังฆทาน|target=s}
{phocadownload view=file|id=323|text=๐๗ ปัจฉิมพุทโอวาท-โอวาทก่อนปรินิพพาน คณะสงฆ์วัดสังฆทาน|target=s}
{phocadownload view=file|id=324|text=๐๘ ปัญจอภิณหปัจจเวกขณะ คณะสงฆ์วัดสังฆทาน|target=s}
{phocadownload view=file|id=325|text=๐๙ แผ่เมตตา...หลังสมาธิ คณะสงฆ์วัดสังฆทาน|target=s}
{phocadownload view=file|id=326|text=๑๐ พระธรรมจักร คณะสงฆ์วัดสังฆทาน|target=s}
{phocadownload view=file|id=327|text=๑๑ พระมาลัย คณะแม่ชีวัดสังฆทาน|target=s}
{phocadownload view=file|id=328|text=๑๒ พระอภิธรรม คณะสงฆ์วัดสังฆทาน|target=s}
{phocadownload view=file|id=330|text=๑๓ พิจารณาสังขาร คณะสงฆ์วัดสังฆทาน|target=s}
{phocadownload view=file|id=331|text=๑๔ ภวตุสัพภคาถา คณะสงฆ์วัดสังฆทาน|target=s}
{phocadownload view=file|id=332|text=๑๕ ภารสุตตคาถา-บทภาราหเวปัญจขันทา คณะสงฆ์วัดสังฆทาน |target=s}
{phocadownload view=file|id=333|text=๑๖ วันทาพระ คณะสงฆ์วัดสังฆทาน|target=s}
{phocadownload view=file|id=334|text=๑๗ อนุโมทนาคาถา คณะสงฆ์วัดสังฆทาน|target=s}
{phocadownload view=file|id=335|text=๑๘ อาการวัตตาสูตร คณะสงฆ์วัดสังฆทาน|target=s}
{phocadownload view=file|id=336|text=๑๙ อานิสงส์เมตตา คณะสงฆ์วัดสังฆทาน|target=s}
{phocadownload view=file|id=337|text=๒๐ อุทิสสนาธิฏฐานคาถา คณะสงฆ์วัดสังฆทาน|target=s}
{phocadownload view=file|id=338|text=๒๑ อุปกิเลส ๑๖ คณะสงฆ์วัดสังฆทาน|target=s}
{phocadownload view=file|id=339|text=๒๒ โอวาทปาติโมกขคาถา คณะสงฆ์วัดสังฆทาน |target=s}
]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) เสียงสวดมนต์บทพิเศษ Sat, 30 Jul 2011 17:00:00 +0000
พระคาถาไตรญาณชินบัญชร http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/otherchanging/323-tri-yan-chin-na-banchorn.html http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/otherchanging/323-tri-yan-chin-na-banchorn.html buddha-6

 ขอบคุณภาพจาก แฟ้มภาพวัดมเหยงคณ์

คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟัง

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ

{phocadownload view=file|id=199|text=054 พระคาถาไตรญาณชินบัญชร|target=s}
]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) เสียงสวดมนต์บทพิเศษ Mon, 18 Oct 2010 17:00:00 +0000
พระคาถายอดกัณพระไตรปิฎก http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/otherchanging/322-yodkan-phra-tripitaka.html http://analaya.com/listen-to-dhamma/chanting/otherchanging/322-yodkan-phra-tripitaka.html buddha-biography_22

คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟัง

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ

{phocadownload view=file|id=200|text=053 พระคาถายอดกัณพระไตรปิฎก|target=s}
]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) เสียงสวดมนต์บทพิเศษ Mon, 18 Oct 2010 17:00:00 +0000