มงคลสูตร โดยพระอเกราช เขมานนฺโท
 

กลุ่มเพื่อนอนาลยา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
บ้านอนาลยา ฟังธรรม เสียงสวดมนต์์ บทพระธรรมคำสอน มงคลสูตร โดยพระอเกราช เขมานนฺโท
อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 12
แย่ดีที่สุด 

mongkolsutta

เสียงสวดโดยพระเอกราช เขมานนฺโท

อยู่ในแผ่นซีดีที่่จัดทำถวา?ยเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา อาจาริยานะบูชา

เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี 5 มีนาคม 2553 พระอาจารย์กัณหา สุขกาโม

วัดแพร่ธรรมาราม อ.เด่นชัย จ.แพร่

 ขอบคุณไฟล์ต้นฉบับจากคุณ Npaskorn Tanapornsri


คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟัง

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ

มังคละสุตตัง (แปล) 


หันทะ มะยัง มังคะละสุตตะคาถาโย ภะณามะเส
พะหุ เทวา มะนุสสา จะ มังคะลานิ อะจินตะยุง อากังขะมานา โสตถานัง พรูหิ มังคะละมุตตะตัง ฯ 
เทวดาองค์หนึ่งได้กราบทูลถา?มพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า หมู่เทวดาและมนุษย์มากหลาย มุ่งหมายความเจริญก้าวหน้า ได้คิดถึงเรื่องมงคลแล้ว ขอพระองค์ทรงบอกทางมงคลอันส?ูงสุดเถิด สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทร?งตรัสตอบดังนี้ว่า

 
อะเสวะนา จะ พาลานัง
การไม่คบคลพาล
 
ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา
  การคบบัณฑิต
 
ปูชา จะ ปูชะนียานัง
การบูชาชนที่ควรปูชาทั้งหลา?ย
 
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
กิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันส?ูงสุด
 
ปะฎิรูปะเทสะวาโส จะ
การอยู่ในประเทศอันสมควร
 
ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา
การเป็นผู้มีบุญได้ทำไว้ก่อ?นแล้ว
อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ
การตั้งตนไว้ชอบ
 
เอตัมมังคะละมุตตมัง ฯ
กิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันส?ูงสุด
 
พาหุสัจจัญจะ
การเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก
 
สิปปัญจะ
การมีศิลปะวิทยา
 
วินะโย จะ สุสิกขิโต
วินัยที่ศึกษาดีแล้ว
 
สุภาสิตา จะ ยา วาจา
วาจาที่เป็นสุภาษิต
 
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
กิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันส?ูงสุด
 
มาตาปิตุอุปัฎฐานัง
การบำรุงเลี้ยงมารดาบิดา
 
ปุตตะทารัสสะ สังคะโห
การสงเคราะห์บุตรและภรรยา
 
อะนากุลา จะ กัมมันตา
การงานที่ไม่ยุ่งเหยิงสับสน
 
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
กิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันส?ูงสุด
 
ทานัญญะ
การบำเพ็ญทาน
 
ธัมมะจะริยา จะ
การประพฤติธรรม
 
ญาตะกานัญจะ สังคะโห
การสงเคราะห์หมู่ญาติ
 
อะนะวัชชานิ กัมมานิ
การงานอันปราศจากโทษ
 
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
กิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันส?ูงสุด
 
อาระตี วิระตี ปาปา
การงดเว้นจากบาปกรรม
 
มัชชะปานา จะ
สัญญะโม การเหนี่ยวรั้งใจไว้ได้จากก?ารดื่มน้ำเมา
 
อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ
การไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย
 
เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
กิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันส?ูงสุด

คาระโว จะ
ความเคารพอ่อนน้อม

นิวาโต จะ
ความถ่อมตัวไม่เย่อหยิ่ง

สันตุฎฐี จะ
ความสันโดษยินดีในของที่มีอ?ยู่

กะตัญญุตา
ความเป็นคนกตัญญู

กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง
การฟังธรรมตามกาล


เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
กิจห้าอย่างนี้เป็นมงคลอันส?ูงสุด

ขันตี จะ
ความอดทน

โสวะจัสสะตา
ความเป็นคนว่าง่ายสอนง่าย

สะมะณานัญจะ ทัสสนัง
การพบเห็นสมณะผู้สงบจากกิเล?ส

กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา
การสนทนาธรรมตามกาล

เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
กิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันส?ูงสุด

ตะโป จะ
ความเพียรเผากิเลส

พรหมะจะริยัญจะ
การประพฤติพรหมจรรย์

อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง
การเห็นอริยสัจ

นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ
การทำพระนิพพานให้แจ้ง

เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
กิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันส?ูงสุด

ผุฎฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติจิตของ
ผู้ใดอันโลกธรรมทั้งห?ลาย ถูกต้องแล้ว ไม่หวั่นไหว

อะโสกัง
เป็นจิตไม่เศร้าโศก 

วิระชัง
เป็นจิตไร้ธุลีกิเลส

เขมัง
เป็นจิตอันเกษมศานต์

เอตัมมังคะละมุตตะมัง ฯ
กิจสี่อย่างนี้เป็นมงคลอันส?ูงสุด.

เอตาทิสานิ กัตตะวานะ สัพพัตถะมะปะราชิตา สัพพัตถะ โสตถิง 
คัจฉันติ ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ 
หมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย? ได้กระทำมงคลทั้งสามสิบแปดป?ระการเหล่านี้ให้มีในตนแล้ว? จึงเป็นผู้ไม่พ้ายแพ้ในที่ท?ั้งปวง ย่อมถึงความสวัสดีในทุกสถาน? ทั้งหมดนี้เป็นมงคล คือเหตุให้ถึงความเจริญก้าว?หน้าอันสูงสุด ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเ?หล่านั้นโดยแท้

อิติ
ด้วยประการฉะนี้แล
 
buddhism081.jpg

สถิติ

สมาชิก : 1201
Content : 279
เว็บลิงก์ : 22
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2361594

แผนผังดาวน์โหลดเสียงธรรม


เนื้อหาที่เพิ่มเติมล่าสุด

เนื้อหาที่แก้ไขล่าสุด

วิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์

วิดีโอนี้แสดงลำดับการเข้าวิป้สสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์