ธรรมทาน เว๊ปไซต์นี้รวบรวมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาทั้ง MP3, อีบุ๊ค,วิดีโอ,บทความ,ภาพ และเผยแผ่การศึกษาพระปริยัติธรรม และการปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า This site gathers Dhamma videos, MP3 titles, E-books, photo images, and presents the meditation practice according to the teachings of Buddha. http://analaya.com/dhamma-charity.html Wed, 22 May 2019 18:13:53 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management th-th MP3 เสียงอ่านหนังสือเรื่อง ชวนม่วนชื่น http://analaya.com/dhamma-charity/108-cd-mp3/238-chuan-muan-chuen.html http://analaya.com/dhamma-charity/108-cd-mp3/238-chuan-muan-chuen.html chuan1

เอ็มพีสามเสียงอ่านหนังสื่อเรื่อง 

ชวนม่วนชื่น ธรรมะบันเทิงหลายเรื่องเล่า  โดยพระอาจารย์พรหมวงฺโส ให้เสียงอ่านโดย พระอาจารย์กฤช นิมมฺโล  รวบรวมนิทานธรรมะสั้นๆ ร้อยกว่าเรื่อง ประกอบเสียงดนตรี เป็นธรรมะที่ฟังง่าย ให้คติสอนใจ เด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดี

ซีดีชุดนี้ผลิตขึ้นโดยความคิดริเริ่มของ คุณวราภรณ์ วงษ์พัฒนสิน โดยมีมีวัตถุประสงค์เพื่อบริจาคให้แก่ร.พ.จุฬาลงกรณ์ และ ร.พ.สงฆ์  จำนวน ๔,๐๐๐ แผ่น เพื่อให้ผู้ที่รับซีดีนี้ไป  บริจาคได้ตามกำลังศรัทธาที่ตึกวชิรญาณวงศ์  ร.พ.จุฬาฯ และ ที่ตึกบริจาคของร.พ.สงฆ์    รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นำไปรักษาพระ ภิกษุสงฆ์อาพาธ ที่ร.พ.จุฬาฯ และร.พ.สงฆ์

เครดิต: ขอขอบคุณ คุณบุญวรานันท์ ชัยพิทักษ์พร สมาชิกกลุ่มเพื่อนอนาลยา และ เจ้าภาพผู้จัดพิมพ์เอ็มพีสามครั้งที่ ๒๓ จำนวน  ๒,๐๐๐ แผ่นเมื่อเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔  เพื่อให้กลุ่มเพื่อนอนาลยาแจกเป็นธรรมทาน อนุโมทนาค่ะ

กลุ่มเพื่อนอนาลยาซึ่งเป็นผู้จัดทำซีดีนี้ได้พิมพ์ซีดีนี้เพื่อแจกเป็นธรรมทานต่อเนื่องมาจนปัจจุบันรวม ๒๘ ครั้ง โดยครั้งล่าสุดคือ เดือนพฤศภาคม ๒๕๕๖  จนปัจจุบันรวมทั้งสิ้น ๘๗,๘๐๐  แผ่น  ไม่นับรวมที่มีผู้ขออนุญาติจัดพิมพ์เองเพื่อแจกเป็นธรรมทานอีกหลายพันแผ่น

เมื่อได้จัดทำเว็ปไซต์ธรรมะนี้ จึงแจกผ่านเว็ปไซต์ analaya.com โดยจัดส่งให้ท่านทางไปรณษีย์ ท่านละหนึ่งแผ่น และยังคงรักษาวัตถุประสงค์เดิม ดังนั้นท่านสามชิกที่ได้รับซีดีนี้ไป หากท่านมีความประสงค์จะร่วมบุญนี้ ขอเชิญท่านบริจาคทรัพย์ตามกำลัง ได้ที่:

๑. ตึกวชิรญาณวงศ์   ร.พ.จุฬาฯ  กองทุนรักษาพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

๒. ที่ตึกบริจาคของร.พ.สงฆ์  กองทุนรักษาพระภิกษุสงฆ์อาพาธ

 ๓. ที่ศิริราชมูลนิธิ เพื่อผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลศิริราช

 ๔. หรือที่ลิงค์นี้ค่ะ

 

เนื่องจากมีการนำซีดีชุดนี้ไปแสวงหารายได้อันมิใช่เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดทำซีดีนี้ กลุ่มเพื่อนอนาลยาจึงขอเรียนให้ทราบดังนี้ :

ท่่านที่ได้รับซีดีนี้ไป สามารถทำการก็อปปี้ซีดีนี้ได้เองเพื่อแจกเป็นธรรมทาน จำนวนไม่เกิน ๑๐๐ แผ่น โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องไม่ทำการแก้ไขดัดแปลงไฟล์เสียงและภาพปก หากต้องการก็อปปี้ในจำนวนที่มากกว่านี้ ขอความกรุณาแจ้งให้กลุ่มเพื่อนอนาลยาทราบที่หน้าเว็ปไซต์นี้จักเป็นพระคุณย่ิง และขออนุโมทนาในกุศลจิตที่ท่านได้ช่วยเผยแผ่ซีดีนี้

กลุ่มเพื่อนอนาลยายินดีให้ บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใดๆ  ที่มีความประสงค์จะจัดพิมพ์ซีดีนี้เองเป็นจำนวนมากเพื่อแจกเป็นธรรมทานได้เอง โดยท่านสามารถแก้ไขเฉพาะคำพูดหน้าปกเพื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมของท่าน ทั้่งนี้กลุ่มเพื่อนอนาลยาจะส่งไฟล์หน้าปกต้นฉบับให้แก่ท่าน เมื่อท่านได้ทำการแก้ไขแล้ว ขอความกรุณาส่งกลับมาให้กลุ่มเพื่อนอนาลยาพิจารณาก่อนจัดพิมพ์ โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์นี้ไว้ได้ทืี่หน้าเว็ปไซต์นี้ค่ะ 

ในการสั่งพิมพ์ซีดีใหม่แต่ละครั้ง จำนวนต้องไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ แผ่น สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะนำซีดีนี้ไปแจกเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานน้อยกว่า ๑,๐๐๐  แผ่น ท่านก็จะไม่สามารถจัดพิมพ์ได้   แต่ท่านสามารถร่วมกับกลุ่มเพื่อนอนาลยาจัดพิมพ์ซีดีนี้ โดย  กรุณาระบุรายละเอียดว่าจะนำไปแจกแก่บุคคล หรือหน่วยงานใด ต้องการใช้ซีดีนี้ภายในวันที่เท่าไร  จำนวนกี่แผ่น ละขอให้มีคำว่า "เพื่อแจกเป็นธรรมทาน" ในคำแจ้งความจำนงค์ล่างค่ะ เราจะรวบรวมรายชื่อและจำนวนที่ท่านแจ้งไว้  รวมกับจำนวนที่เราจะจัดพิพม์ครั้งต่อไป แต่หากว่าจำนวนที่ท่านต้องการนั้นไม่มากนัก และเรามีแผ่นเพียงพอ เราอาจจะจัดสรรให้ท่านก่อนได้ค่ะ ในกรณีนี้ ขอให้ท่านแจ้วความจำนงค์ไว้ และท่านจะต้องมารับแผ่นเอง (เราจะส่งไปรษณีย์ให้แก่ท่านที่มิได้อยู่ในกรุงเทฯ เท่่านั้นค่ะ)

บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรใดๆ  มีความประสงค์จะแจกซีดีนี้พร้อมตั้งตู้รับบริจาคตามกำลังศรัทธา เพื่อนำรายได้ไปใช้ในศาสนกิจ การกุศล หรือกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมใดๆ ขอความกรุณาแจ้งให้กลุ่มเพื่อนอนาลยาทราบก่อน โดยกลุ่มเพื่อนอนาลยาได้รับอนุญาตจาก พระอาจารย์พรหม วงฺโส ให้พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสื่อธรรมะ กรุณาอ่านด้วยค่ะ
 
แจกเป็นธรรมทานท่านละหนึ่งแผ่นค่ะ โดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์  กรุณา ระบุชื่อ นามสกุล หนึ่งบันทัด    ใส่คำว่า"คุณ"ด้วยค่ะ  
 ส่วนที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์  กรุณาใส่เรียงบันทัดลงมาเหมือนการจ่าหน้าซองจดหมาย แต่ละบันทัดอย่าให้ยาวเกินไปค่ะ 
เพื่อความสะดวก สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและความถูกต้องในการพริ้นท์ที่อยู่ของท่านบนหน้าซองจดหมายค่ะ 
 
ดังตัวอย่างนี้ค่ะ
คุณ จิตตรา รักธรรม
๒๒๑/๒ ซอยแสงจันทร์
ต. บางจาก อ. พระโขนง
กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐
 
ขอบคุณค่ะ
 

ลงทะเบียนแจ้งความจำนงค์โดยคลิ๊กที่คำว่า "เพิ่มคอมเมนต์ใหม่" ด้านล่างค่ะ

ฟัง คลิ๊กที่นี่ค่ะ
download คลิ๊กที่นี่ค่ะ
 

 

แจกเป็นธรรมทานท่านละ ๑ แผ่นค่ะ

 

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) ซีดี และ เอ็มพีสาม Thu, 26 Aug 2010 17:34:09 +0000
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์) http://analaya.com/dhamma-charity/109-dhamma-books/546-kukrit-e-book.html http://analaya.com/dhamma-charity/109-dhamma-books/546-kukrit-e-book.html รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)

รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)

โดย

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

 


 

อ่านและดาวน์โหลด หนังสือรู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)

แจกเป็นธรรมทานสำหรับสมาชิก ท่านละ เล่มค่ะ

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสื่อธรรมะ

ลงทะเบียนรับหนังสือโดยคลิ๊กที่คำว่า "เพิ่มคอมเมนต์ใหม่" ด้านล่างค่ะ
 กรุณา ระบุชื่อ นามสกุล  หนึ่งบันทัด ใส่คำว่า"คุณ"ด้วยค่ะ
ส่วนที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์
กรุณาใส่เรียงบันทัดลงมาเหมือนการจ่าหน้าซองจดหมาย 
  แต่ละบันทัดอย่าให้ยาวเกินไป  ดังตัวอย่างนี้ค่ะ   
คุณ จิตตรา รักธรรม
๒๒๑/๒ ซอยแสงจันทร์
ต. บางจาก อ. พระโขนง
กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

เพื่อความสะดวก สวยงาม และความถูกต้องในการพริ้นท์ที่อยู่ของท่านบนหน้าซองจดหมาย ขอบคุณค่ะ

หมายเหตุ

สำหรับสมาชิกที่เคยลงทะเบียนขอสื่อธรรมะ

และที่อยู่ถูกต้องคือ เคยได้รับสื่อธรรมะที่ส่งไปให้ทางไปรษณีย์มาก่อนหน้านี้

ท่านไม่ต้องใส่ที่อยู่ค่ะ แต่กรุณาใส่ชื่อ-นามสกุลให้ชัดเจน และมีคำว่า"คุณ" ด้วยค่ะ

 

 

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) หนังสือธรรมะ Fri, 17 Jul 2015 17:00:00 +0000
MP3 รวมธรรมบรรยายปีที่ ๒๐ งานอาจริยบูชา แด่ พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท) ขออภัยคะ ซีดีชุดนี้แจกหมดแล้วคะ http://analaya.com/dhamma-charity/108-cd-mp3/518-20-years-lo-cha.html http://analaya.com/dhamma-charity/108-cd-mp3/518-20-years-lo-cha.html

MP3 รวมธรรมบรรยายปีที่ ๒๐ งานอาจริยบูชา แด่ พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท)

๑๒ - ๑๗ มกราคม พ. ศ. ๒๕๕๕

 
 
 ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสื่อธรรมะ กรุณาอ่านให้จบค่ะ
 • ลงทะเบียนรับซีดีโดยคลิ๊กที่คำว่า "เพิ่มคอมเมนต์ใหม่" ด้านล่างค่ะ
 • ท่านที่จะให้จัดส่งทางไปรษณีย์ กรุณา ระบุชื่อ นามสกุล  หนึ่งบันทัด ใส่คำว่า"คุณ"ด้วยค่ะ
 • ส่วนที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์    กรุณาใส่เรียงบันทัดลงมาเหมือนการจ่าหน้าซองจดหมาย แต่ละบันทัดอย่าให้ยาวเกินไป  ด้งนี้ตัวอย่างนี้ค่ะ
     คุณ จิตตรา รักธรรม
     ๒๒๑/๒ ซอยแสงจันทร์
     ต. บางจาก อ. พระโขนง
     กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐
 • เพื่อความสะดวกและความถูกต้องในการพริ้นท์ที่อยู่ของท่านเพื่อปะบนหน้าซองจดหมาย ขอบคุณค่ะ

เครดิต: ขอบคุณ คุณพรทิพย์ จงเร่งเพียร เจ้าภาพผู้จัดพิมพ์เอ็มพีสามชุดนี้ให้แก่ชมรมเพื่อนคุณธรรม และได้มอบส่วนหนึ่งให้กลุ่มเพื่อนอนาลยาแจกเป็นธรรมทาน อนุโมทนาค่ะ

 

 

   ขออภัยคะ ซีดีชุดนี้แจกหมดแล้วคะ

 

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef ( Analaya ) ซีดี และ เอ็มพีสาม Sat, 31 Aug 2013 17:00:00 +0000
กรณีธรรมกาย บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและสร้างสรรค์สังคมไทย ฉบับเพิ่มเติม-จัดอันดับใหม่ ขออภัยคะ หนังสือนี้แจกหมดแล้วคะ http://analaya.com/dhamma-charity/109-dhamma-books/545-dhammakayt-e-book.html http://analaya.com/dhamma-charity/109-dhamma-books/545-dhammakayt-e-book.html  

ขออภัยคะ หนังสือนี้แจกหมดแล้วคะ

 

(๒๗ ก.ค. ๒๕๕๘)

 

กรณีธรรมกาย บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและสร้างสรรค์สังคมไทย ฉบับเพิ่มเติม-จัดอันดับใหม่

กรณีธรรมกาย

บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและสร้างสรรค์สังคมไทย

ฉบับเพิ่มเติม-จัดอันดับใหม่

โดย

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

 

กรณีธรรมกาย บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและสร้างสรรค์สังคมไทย ฉบับเพิ่มเติม-จัดอันดับใหม่

 

 

แจกเป็นธรรมทานสำหรับสมาชิก ท่านละ เล่มค่ะ

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสื่อธรรมะ

ลงทะเบียนรับหนังสือโดยคลิ๊กที่คำว่า "เพิ่มคอมเมนต์ใหม่" ด้านล่างค่ะ
 กรุณา ระบุชื่อ นามสกุล  หนึ่งบันทัด ใส่คำว่า"คุณ"ด้วยค่ะ
ส่วนที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์
กรุณาใส่เรียงบันทัดลงมาเหมือนการจ่าหน้าซองจดหมาย 
  แต่ละบันทัดอย่าให้ยาวเกินไป  ดังตัวอย่างนี้ค่ะ   
คุณ จิตตรา รักธรรม
๒๒๑/๒ ซอยแสงจันทร์
ต. บางจาก อ. พระโขนง
กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

เพื่อความสะดวก สวยงาม และความถูกต้องในการพริ้นท์ที่อยู่ของท่านบนหน้าซองจดหมาย ขอบคุณค่ะ

หมายเหตุ

สำหรับสมาชิกที่เคยลงทะเบียนขอสื่อธรรมะ

และที่อยู่ถูกต้องคือ เคยได้รับสื่อธรรมะที่ส่งไปให้ทางไปรษณีย์มาก่อนหน้านี้

ท่านไม่ต้องใส่ที่อยู่ค่ะ แต่กรุณาใส่ชื่อ-นามสกุลให้ชัดเจน และมีคำว่า"คุณ" ด้วยค่ะ

 

ขออภัยคะ หนังสือนี้แจกหมดแล้วคะ

๒๗ ก.ค. ๒๕๕๘

 

 

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) หนังสือธรรมะ Fri, 17 Jul 2015 17:00:00 +0000
MP3ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์มานพ อุปสโม ขออภัยแจกหมดแล้วค่ะ http://analaya.com/dhamma-charity/108-cd-mp3/519-dhamma-aj-manop.html http://analaya.com/dhamma-charity/108-cd-mp3/519-dhamma-aj-manop.html ขออภัยแจกหมดแล้วค่ะ

 

 

 

เอ็มพีสามธรรมบรรยาย  โดย

พระอาจารย์มานพ อุปสโม

รายละเอียดในแผ่น

๐๑.              สวดบูชาพระคุณ ๕
๐๒.              เจริญสติใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์
๐๓.              แก้ทุกข์  -  พัฒนาปัญญา ๑
๐๔.              แก้ทุกข์  -  พัฒนาปัญญา ๒
๐๕.              ใช้ทุกข์ดับทุกข์ ๑
๐๖.            ใช้ทุกข์ดับทุกข์ 
๐๗.              กุญแจสู่ประตูชีวิต
๐๘.              มารู้จักใจ
๐๙.              รู้จักใจคือกำไรชีวิต ๑
๑๐.              รู้จักใจคือกำไรชีวิต ๑
๑๑.              เตรียมตัวก่อนตาย 
๑๒.              ตายแล้วไปไหน
 
 
 ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสื่อธรรมะ กรุณาอ่านให้จบค่ะ
 • ลงทะเบียนรับซีดีโดยคลิ๊กที่คำว่า "เพิ่มคอมเมนต์ใหม่" ด้านล่างค่ะ
 • ท่านที่จะให้จัดส่งทางไปรษณีย์ กรุณา ระบุชื่อ นามสกุล  หนึ่งบันทัด ใส่คำว่า"คุณ"ด้วยค่ะ
 • ส่วนที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์    กรุณาใส่เรียงบันทัดลงมาเหมือนการจ่าหน้าซองจดหมาย แต่ละบันทัดอย่าให้ยาวเกินไป  ด้งนี้ตัวอย่างนี้ค่ะ
     คุณ จิตตรา รักธรรม
     ๒๒๑/๒ ซอยแสงจันทร์
     ต. บางจาก อ. พระโขนง
     กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐
 • เพื่อความสะดวกและความถูกต้องในการพริ้นท์ที่อยู่ของท่านเพื่อปะบนหน้าซองจดหมาย ขอบคุณค่ะ

เครดิต: ขอบคุณ  Navarat Neamvanitchakul เจ้าภาพผู้มอบให้กลุ่มเพื่อนอนาลยาแจกเป็นธรรมทาน อนุโมทนาค่ะ

 

   แจก ๓๐ แผ่น ขออภัยแจกหมดแล้วค่ะ

 

 

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef ( Analaya ) ซีดี และ เอ็มพีสาม Sat, 31 Aug 2013 17:00:00 +0000
ชีวิตนี้เพื่อสิ่งใด โดยพระครูเกษมธรรมทัต ขออภัยค่ะ หนังสือนี้แจกหมดแล้วค่ะ http://analaya.com/dhamma-charity/109-dhamma-books/477-manee-book.html http://analaya.com/dhamma-charity/109-dhamma-books/477-manee-book.html cheevitnee-book

ขออภัยค่ะ หนังสือนี้แจกหมดแล้วค่ะ

ชีวิตนี้เพื่อสิ่งใด

โดย

พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรังสี) เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์

 

สารบัญ

๑. ชีวิตนี้เพื่อสิ่งใด

๒. วิถึสู่ความดับทุกข์

 

คลิกที่นี้เพื่ออ่าน และ/หรือ download หนังสือนี้ค่ะ

 

หนังสือนี้มี ๓๐ เล่มค่ะ แจกเป็นธรรมทานสำหรับสมาชิก ท่านละ เล่มค่ะ

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสื่อธรรมะ

ลงทะเบียนรับหนังสือโดยคลิ๊กที่คำว่า "เพิ่มคอมเมนต์ใหม่" ด้านล่างค่ะ
 กรุณา ระบุชื่อ นามสกุล  หนึ่งบันทัด ใส่คำว่า"คุณ"ด้วยค่ะ
 •  
ส่วนที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์
กรุณาใส่เรียงบันทัดลงมาเหมือนการจ่าหน้าซองจดหมาย 
  แต่ละบันทัดอย่าให้ยาวเกินไป  ดังตัวอย่างนี้ค่ะ   
คุณ จิตตรา รักธรรม
๒๒๑/๒ ซอยแสงจันทร์
ต. บางจาก อ. พระโขนง
กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

เพื่อความสะดวก สวยงาม และความถูกต้องในการพริ้นท์ที่อยู่ของท่านบนหน้าซองจดหมาย ขอบคุณค่ะ

หมายเหตุ

สำหรับสมาชิกที่เคยลงทะเบียนขอสื่อธรรมะ

และที่อยู่ถูกต้องคือ เคยได้รับสื่อธรรมะที่ส่งไปให้ทางไปรษณีย์มาก่อนหน้านี้

ท่านไม่ต้องใส่ที่อยู่ค่ะ แต่กรุณาใส่ชื่อ-นามสุุลให้ชัดเจน และมีคำว่า"คุณ" ด้วยค่ะ

 

 

เนื่องจากสื่อที่แจกมีจำนวนจำกัด จึงขอเรียนให้่ท่านสมาชิกทราบว่า

    ท่านสมาชิกสามารถเลืิอกขอสีิื่อธรรมะได้ท่านละ ๒ ชิ้นต่อเดือนค่ะ   

แต่ท่านสามารถขอรับสื่ออื่นๆ ได้ในเดือนถัดไปหากยังแจกไม่หมดค่ะ

ทั้งนี้เพื่อให้เพื่อนสมาชิกได้รับสื่อที่แจกโดยทั่วถึงกัน

หากท่านลงทะเบียนขอมามากกว่า ๒ ชิ้นต่อเดือน
 เราจะเลือกเพียง ๒ ชิ้นเพื่อส่งให้ท่านค่ะ 
หนังสือนี้มีแจก ๓๐ เล่มค่ะ

 

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) หนังสือธรรมะ Sun, 12 Feb 2012 17:00:00 +0000
พระอรหันต์ของลูก หนังสืออนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่มณี เพ็งอาทิตย์ โยมมารดา พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรังสี) ขออภัยค่ะ หนังสือนี้แจกหมดแล้วค่ะ http://analaya.com/dhamma-charity/109-dhamma-books/476-manee-book.html http://analaya.com/dhamma-charity/109-dhamma-books/476-manee-book.html arahant

ขออภัยค่ะ หนังสือนี้แจกหมดแล้วค่ะ

พระอรหันต์ของลูก

หนังสืออนุสรณ์เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ

คุณแม่มณี เพ็งอาทิตย์

โยมมารดา พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรังสี) เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์

วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ณ จิตกาธาน วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

รวบรวมรูป - ประวัติ ครอบครัวเพ็งอาทิตย์

พระธรรมเทศนา โดยพระครูเกษมธรรมทัต

เรื่อง

พระคุณของแม่

 

หนังสือนี้มี ๓๓ เล่มค่ะ แจกเป็นธรรมทานสำหรับสมาชิก ท่านละ เล่มค่ะ

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสื่อธรรมะ

ลงทะเบียนรับหนังสือโดยคลิ๊กที่คำว่า "เพิ่มคอมเมนต์ใหม่" ด้านล่างค่ะ
 กรุณา ระบุชื่อ นามสกุล  หนึ่งบันทัด ใส่คำว่า"คุณ"ด้วยค่ะ
 •  
ส่วนที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์
กรุณาใส่เรียงบันทัดลงมาเหมือนการจ่าหน้าซองจดหมาย 
  แต่ละบันทัดอย่าให้ยาวเกินไป  ดังตัวอย่างนี้ค่ะ   
คุณ จิตตรา รักธรรม
๒๒๑/๒ ซอยแสงจันทร์
ต. บางจาก อ. พระโขนง
กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

เพื่อความสะดวก สวยงาม และความถูกต้องในการพริ้นท์ที่อยู่ของท่านบนหน้าซองจดหมาย ขอบคุณค่ะ

หมายเหตุ

สำหรับสมาชิกที่เคยลงทะเบียนขอสื่อธรรมะ

และที่อยู่ถูกต้องคือ เคยได้รับสื่อธรรมะที่ส่งไปให้ทางไปรษณีย์มาก่อนหน้านี้

ท่านไม่ต้องใส่ที่อยู่ค่ะ แต่กรุณาใส่ชื่อ-นามสุุลให้ชัดเจน และมีคำว่า  "คุณ" ด้วยค่ะ

 

 

เนื่องจากสื่อที่แจกมีจำนวนจำกัด จึงขอเรียนให้่ท่านสมาชิกทราบว่า

    ท่านสมาชิกสามารถเลืิอกขอสีิื่อธรรมะได้ท่านละ ๒ ชิ้นต่อเดือนค่ะ   

แต่ท่านสามารถขอรับสื่ออื่นๆ ได้ในเดือนถัดไปหากยังแจกไม่หมดค่ะ

ทั้งนี้เพื่อให้เพื่อนสมาชิกได้รับสื่อที่แจกโดยทั่วถึงกัน

หากท่านลงทะเบียนขอมามากกว่า ๒ ชิ้นต่อเดือน
เราจะเลือกเพียง ๒ ชิ้นเพื่อส่งให้ท่านค่ะ 
หนังสือนี้มีแจก ๓๓ เล่มค่ะ

 

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) หนังสือธรรมะ Sun, 12 Feb 2012 17:00:00 +0000
MP3 ธรรมสุปฏิปันโน ๕ โดยหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี ขออภัย ซีดีนี้แจกหมดแล้วค่ะ http://analaya.com/dhamma-charity/108-cd-mp3/517-dhamma-supatipanno-5.html http://analaya.com/dhamma-charity/108-cd-mp3/517-dhamma-supatipanno-5.html ขออภัย ซีดีนี้แจกหมดแล้วค่ะ

เอ็มพีสามธรรมสุปฏิปันโน ชุดที่ ๕  

 พระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ 

รายละเอียดในแผ่น

๐๑.              การสั่งสมบารมีของพระโพธิสัตว์
๐๒.              สมเด็จพระนางพิมพา/ธรรม ๓ ประการ
๐๓.              เจ้าชายอาชาตศัตรู
๐๔.              อุตตรมาณพ
๐๕.              ชัมพุกะ
๐๖.              สังโยชน์
๐๗.              ขีวิตนี้เพื่อสิ่งใด
๐๘.              วิถีสู่ความดับทุกข์
๐๙.              ทางสายพระนิพพาน
๑๐.-๑๑         อบรมพระ - เณร 
๑๒.-๑๓        โอวาทธรรม 
๑๔.-๑๗        ปกิณกธรรม
 
 
 ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสื่อธรรมะ กรุณาอ่านให้จบค่ะ
 • ลงทะเบียนรับซีดีโดยคลิ๊กที่คำว่า "เพิ่มคอมเมนต์ใหม่" ด้านล่างค่ะ
 • ท่านที่จะให้จัดส่งทางไปรษณีย์ กรุณา ระบุชื่อ นามสกุล  หนึ่งบันทัด ใส่คำว่า"คุณ"ด้วยค่ะ
 • ส่วนที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์    กรุณาใส่เรียงบันทัดลงมาเหมือนการจ่าหน้าซองจดหมาย แต่ละบันทัดอย่าให้ยาวเกินไป  ด้งนี้ตัวอย่างนี้ค่ะ
     คุณ จิตตรา รักธรรม
     ๒๒๑/๒ ซอยแสงจันทร์
     ต. บางจาก อ. พระโขนง
     กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐
 • เพื่อความสะดวกและความถูกต้องในการพริ้นท์ที่อยู่ของท่านเพื่อปะบนหน้าซองจดหมาย ขอบคุณค่ะ

เครดิต: ขอบคุณ คุณพรทิพย์ จงเร่งเพียร เจ้าภาพผู้จัดพิมพ์เอ็มพีสามชุดนี้ให้แก่ชมรมเพื่อนคุณธรรม และได้มอบส่วนหนึ่งให้กลุ่มเพื่อนอนาลยาแจกเป็นธรรมทาน อนุโมทนาค่ะ

 

 

   ขออภัย ซีดีนี้แจกหมดแล้วค่ะ

 

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef ( Analaya ) ซีดี และ เอ็มพีสาม Sat, 31 Aug 2013 17:00:00 +0000
MP3 ธรรมสุปฏิปันโน ๒ โดยพระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ ขออภัยซีดีนี้แจกหมดแล้วคะ http://analaya.com/dhamma-charity/108-cd-mp3/327-dhamma-supatipanno-2.html http://analaya.com/dhamma-charity/108-cd-mp3/327-dhamma-supatipanno-2.html dhamma-supatipannao-2

เอ็มพีสามที่ระลึกเนื่องในงานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดมเหยงคณ์ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

พระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ ชุดธรรมสุปฏิปันโน ๒

เอ็มพีสามชุดนี้ ประกอปไปด้วยพระธรรมเทศนา

และเสียงพระอาจารย์สอนนำปฏิบัติกรรมฐาน

 
สามารถเปิดฟังได้ขณะเจริญภาวนา รวาม ๒๐ เรื่องค่ะ

แจกเป็นธรรมทานสำหรับสมาชิกท่านละหนึ่งแผ่นค่ะ

สำหรับ ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมจัดพิมพ์ซีดีนี้เพื่อแจกเป็นธรรมทาน กรุณาระบุรายละเอียดว่าจะนำไปแจกแก่บุคคล หรือหน่วยงานใด และขอให้มีคำว่า "เพื่อแจกเป็นธรรมทาน" ในคำแจ้งความจำนงค์ค่ะ

 รายละเอียดในแผ่น

๐๑.              นำปฏิบัติยามเช้า
๐๒.              ธรรมโอวาท ๑
๐๓.              ธรรมโอวาท ๒
๐๔.              ศีล บันไดสู่นิพพาน
๐๕..             สิ่งที่หาได้ยากในโลก
๐๖.              พุทธวิธีคลายโกรธ
๐๗.             ปฐมเทศนา
๐๘.              ๓๑ ภพภูมิในสังสารวัฏ
๐๙.              ความเป็นไปแห่งทุกข์
๑๐.              การปฏิบัติะรรมในชีวิตประจำวัน
๑๑.              โอวาทในงานบวชเนกขัมมภาวนา ๑
๑๒.              โอวาทในงานบวชเนกขัมมภาวนา ๒
๑๓-๒๐.        โอวาทนำปฏิบัติ
 
 
 ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสื่อธรรมะ กรุณาอ่านให้จบค่ะ
 • ลงทะเบียนรับซีดีโดยคลิ๊กที่คำว่า "เพิ่มคอมเมนต์ใหม่" ด้านล่างค่ะ
 • ท่านที่จะให้จัดส่งทางไปรษณีย์ กรุณา ระบุชื่อ นามสกุล  หนึ่งบันทัด ใส่คำว่า"คุณ"ด้วยค่ะ
 • ส่วนที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์    กรุณาใส่เรียงบันทัดลงมาเหมือนการจ่าหน้าซองจดหมาย
 • แต่ละบันทัดอย่าให้ยาวเกินไป  ด้งนี้ตัวอย่างนี้ค่ะ
คุณ จิตตรา รักธรรม
๒๒๑/๒ ซอยแสงจันทร์
ต. บางจาก อ. พระโขนง
กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐
 • เพื่อความสะดวกและความถูกต้องในการพริ้นท์ที่อยู่ของท่านเพื่อปะบนหน้าซองจดหมาย ขอบคุณค่ะ

 

เครดิต: ขอบคุณ คุณพรทิพย์ จงเร่งเพียร เจ้าภาพผู้จัดพิมพ์เอ็มพีสามชุดนี้ เพื่อให้กลุ่มเพื่อนอนาลยาแจกเป็นธรรมทาน อนุโมทนาค่ะ

แจกเป็นธรรมทานสำหรับสมาชิกท่านละหนึ่งแผ่นค่ะ

 

 

  ขออภัยแจกหมดแล้วคะ

 

แจกเป็นธรรมทานท่านละ ๑ แผ่นค่ะ

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef ( Analaya ) ซีดี และ เอ็มพีสาม Mon, 08 Nov 2010 17:00:00 +0000
คุณแม่มณี เพ็งอาทิตย์ หนังสือนี้ รวบรวมพระธรรมเทศนาที่พระสังฆาธิการจำนวนมาก ได้ร่วมแสดงไว้ในงานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพของ คุณแม่มณี เพ็งอาทิตย์ โยมมารดา พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรังสี) เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ ขออภัยค่ะ หนังสือนี้แจกหมดแล้วค่ะ http://analaya.com/dhamma-charity/109-dhamma-books/475-manee-book.html http://analaya.com/dhamma-charity/109-dhamma-books/475-manee-book.html manee-book

 

ขออภัยค่ะ หนังสือนี้แจกหมดแล้วค่ะ

หนังสืออนุสรณ์บำเพ็ญบุญราศี

คุณแม่มณี เพ็งอาทิตย์

เนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ

วันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ณ วัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

หนังสือนี้ รวบรวมพระธรรมเทศนาที่พระสังฆาธิการจำนวนมาก

ได้ร่วมแสดงไว้ในงานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพของ

คุณแม่มณี เพ็งอาทิตย์

โยมมารดา พระครูเกษมธรรมทัต (สุรศักดิ์ เขมรังสี) เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์

 

สารบัญ

๒. อะไรสำคัญที่สุด

๓. บุคคลผู้ควรบูชา

๔. อาลัยแม่

๕. อริยทรัพย์ข้ามภพข้ามชาติ

๖. หนทางสู่สุคติ

๗. พระอรหันต์ของลูก

๘. ชีวิตมลายไป ฝากความดีไว้ในโลก

๙. ดีครบวงจร

๑๐. คำพ่อแม่ศักดิ์สิทธิ์

 

หนังสือนี้มี ๒๕ เล่มค่ะ แจกเป็นธรรมทานสำหรับสมาชิก ท่านละ เล่มค่ะ

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสื่อธรรมะ

ลงทะเบียนรับหนังสือโดยคลิ๊กที่คำว่า "เพิ่มคอมเมนต์ใหม่" ด้านล่างค่ะ
 กรุณา ระบุชื่อ นามสกุล  หนึ่งบันทัด ใส่คำว่า"คุณ"ด้วยค่ะ
 •  
ส่วนที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์
กรุณาใส่เรียงบันทัดลงมาเหมือนการจ่าหน้าซองจดหมาย 
  แต่ละบันทัดอย่าให้ยาวเกินไป  ดังตัวอย่างนี้ค่ะ   
คุณ จิตตรา รักธรรม
๒๒๑/๒ ซอยแสงจันทร์
ต. บางจาก อ. พระโขนง
กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

เพื่อความสะดวก สวยงาม และความถูกต้องในการพริ้นท์ที่อยู่ของท่านบนหน้าซองจดหมาย ขอบคุณค่ะ

หมายเหตุ

สำหรับสมาชิกที่เคยลงทะเบียนขอสื่อธรรมะ

และที่อยู่ถูกต้องคือ เคยได้รับสื่อธรรมะที่ส่งไปให้ทางไปรษณีย์มาก่อนหน้านี้

ท่านไม่ต้องใส่ที่อยู่ค่ะ แต่กรุณาใส่ชื่อ-นามสุุลให้ชัดเจน และมีคำว่า  "คุณ" ด้วยค่ะ

 

 

เนื่องจากสื่อที่แจกมีจำนวนจำกัด จึงขอเรียนให้่ท่านสมาชิกทราบว่า

    ท่านสมาชิกสามารถเลืิอกขอสีิื่อธรรมะได้ท่านละ ๒ ชิ้นต่อเดือนค่ะ   

แต่ท่านสามารถขอรับสื่ออื่นๆ ได้ในเดือนถัดไปหากยังแจกไม่หมดค่ะ

ทั้งนี้เพื่อให้เพื่อนสมาชิกได้รับสื่อที่แจกโดยทั่วถึงกัน

หากท่านลงทะเบียนขอมามากกว่า ๒ ชิ้นต่อเดือน
 เราจะเลือกเพียง ๒ ชิ้นเพื่อส่งให้ท่านค่ะ 
หนังสือนี้มีแจก ๑๕ เล่มค่ะ

 

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) หนังสือธรรมะ Sun, 12 Feb 2012 17:00:00 +0000