ระลึกถึงคำสอน และปฏิปทาของครูอาจารย์ สนทนา ระลึกถึงคำสอน และปฏิปทาของครูอาจารย์ http://analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/538-teachers-words.html Mon, 25 Jun 2018 09:35:56 +0700 JComments