พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต) พระไตรปิฎกกับพุทธบริษัท ๔ สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ สนทนา พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต) พระไตรปิฎกกับพุทธบริษัท ๔ สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ http://analaya.com/listen-to-dhamma/listen-to-dhamma-book-reading/read-by-analaya/125-short-dhamma/419-payutto-pratripidok.html Thu, 22 Nov 2018 00:02:34 +0700 JComments